Wyroki

Wyroki

Santander Consumer Bank SA (dawniej: PTF Bank SA) /12.06.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

I instancja: 12 czerwca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Santander Consumer Bank SA w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że nie istnieje pomiędzy powodami a pozwanym Santander Consumer Bank SA w Warszawie stosunek prawny wynikający z nieważnej umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF  nr H/…/…/CC standardowe oprocentowanie zawartej dnia 16 września 2005 r. przez powodów z PTF Bank SA we Wrocławiu (poprzednikiem prawnym Santander Consumer Bank SA w Warszawie),
 2. ustala, że nie istnieje pomiędzy powodami a pozwanym Santander Consumer Bank SA w Warszawie stosunek prawny wynikający z nieważnej umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF  nr H/…/…/CC standardowe oprocentowanie zawartej dnia 24 października 2006 r. przez strony,
 3. zasądza od Santander Consumer Bank SA w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 265 937,91 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty:
  – 235 610,25 PLN od dnia 29 listopada 2022 r. do dnia zapłaty,
  – 30 327,66 PLN od dnia 24 lutego 2023 r. do dnia zapłaty,
 4. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 5. zasądza od Santander Consumer Bank SA w Warszawie na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Sławomir Grudzień


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – Santander Consumer Bank SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa z 2007 r.
  § 2 ust. 2 zdanie 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach na cel określonych w § 1”
  § 3 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredyt wypłacony jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłaconej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalonego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków.”
  § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej Umowy.”
  § 5 ust. 5 zdanie 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota wypłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.