Wyroki

Wyroki

Santander Consumer Bank SA /07.02.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

I instancja: 07 lutego 2023 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2023 r. w Kielcach sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala nieważność umowy o kredyt hipoteczny nr H/…/…/CC zawartej w dniu 02 października 2006 r. pomiędzy Kredytobiorcami a Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu,
 2. zasądza od Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu na rzecz powodów kwotę 94 816,57 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 września 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałej części,
 4. zasądza od Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu na rzecz powodów kwotę 6 417 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia SO Beata Kupiec


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – Santander Consumer Bank SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa z 2007 r.
  § 2 ust. 2 zdanie 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach na cel określonych w § 1”
  § 3 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredyt wypłacony jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłaconej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalonego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków.”
  § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej Umowy.”
  § 5 ust. 5 zdanie 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota wypłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.