Wyroki

Wyroki

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /29.11.2022/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

I instancja: 27 czerwca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2022 r. w Lublinie na posiedzeniu jawnym sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200711HL… z dnia 15 listopada 2007 r. zawarta pomiędzy powodem a pozwanym jest nieważna,
 2. zasądza od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda kwotę 73 040,23 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od:
  – kwoty 39 711,25 PLN od dnia 17 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty,
  – kwoty 33 328,98 PLN od dnia 20 lipca 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałej części,
 4. zastrzega pozwanemu Raiffeisen Bank International AG prawo do powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia zasądzonego w punkcie 2 wyroku do chwili zaoferowania zwrotu przez powoda na rzecz pozwanego kwoty 120 000 PLN,
 5. zasądza od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda kwotę 6 417 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Magdalena Bystrzycka


II instancja: 29 listopada 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2022 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 27 czerwca 2022 r.

 1. oddala apelację,
 2. zasądza od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda kwotę 4 050 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego,

Sędzia SA Jolanta Terlecka

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.