Wyroki

Wyroki

PKO BP SA /25.01.2024/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

I instancja: 09 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 09 marca 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. zasądza od pozwanego Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 6 052,17 PLN oraz 94 448,27 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:
  – od kwoty 6 052,17 PLN oraz 80 108,57 CHF od dnia 24 maja 2019 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 13 537,38 CHF od dnia 31 marca 2020 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 802,32 CHF od dnia 02 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty,
 2. oddala powództwo w pozostałej części,
 3. zasądza od pozwanego Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 12 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty,
 4. nakazuje ściągnąć od pozwanego Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Lublinie kwotę 5 672,34 PLN tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych,

Sędzia Agnieszka Wojnarowicz-Posłuszna


II instancja: 25 stycznia 2024 r.

Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2024 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o zapłatę
na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 09 marca 2023 r., sygn. akt I C …/19

 1. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 3 w ten sposób, że eliminuje następujące rozstrzygnięcie: „wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty”,
 2. oddala apelację w pozostałym zakresie,
 3. zasądza od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie na rzecz powodów kwotę 8 100 PLN tytułem kosztów postępowania apelacyjnego z odsetkami w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego te koszty do dnia zapłaty,

Sędzia SA Ewa Popek

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt może być wypłacony:
1) w walucie wymienialnej – na sfinansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).

§ 1 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 11 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty

§ 5 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku wypłaty pożyczki w walucie wymienialnej stosuje się kursy kupna/sprzedaży dla dewiz (Tabela kursów), obowiązujące w PKO BP SA w dniu zlecenia płatniczego.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.