Wyroki

Wyroki

PKO BP SA /18.11.2022/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

I instancja: 21 czerwca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 02 czerwca 2022 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o ustalenie i zapłatę

 1. ustala, że umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny nr 203-12…/2006 z dnia 13 września 2006 r. zawarta przez powodów oraz pozwanego Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwoty:
  127 490,16 PLN oraz 32 667,75 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 maja 2020 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo o zapłatę w pozostałym zakresie,
 4. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Izabela Wieczór


II instancja: 18 listopada 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2022 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko PKO BP SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 21 czerwca 2022 r.:

 1. oddala apelację,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8 100 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym,

Sędzia SA Wiesław Łukaszewski

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – PKO BP SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2005 r., 2006 r. i 2007 r.
  § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredyt może być wypłacony:
  1) w walucie wymienialnej – na sfinansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
  2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju.”
  § 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).”
 2. umowa z 2006 r.
  § 1 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.”
  § 11 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
  1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
  2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
  3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.”
 3. umowa pożyczki hipotecznej z 2006 r.
  § 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dla dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.”
  § 5 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku wypłaty pożyczki w walucie wymienialnej stosuje się kursy kupna/sprzedaży dla dewiz (Tabela kursów), obowiązujące w PKO BP SA w dniu zlecenia płatniczego.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.