Wyroki

Wyroki

PKO BP SA /18.08.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

I instancja: 18 sierpnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 02 sierpnia 2023 r. w Rzeszowie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

  1. ustala, że zawarta w dniu 06 maja 2008 r., pomiędzy powodami a pozwanym Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie umowa kredytu mieszkaniowego WŁĄSNY KĄT hipoteczny nr 203-…/…/2008, wraz z aneksem nr 1 z dnia 17 kwietnia 2015 r. do tej umowy jest nieważna,
  2. zasądza od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 529 467,80 PLN oraz kwotę 1 469,80 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi:
    – od kwoty 458 313,76 PLN oraz od kwoty 1 469,80 CHF od dnia 30 marca 2022 r. do dnia 05 czerwca 2023 r.,
    – od kwoty 71 154,04 PLN od dnia 06 lipca 2023 r. do dnia zapłaty,
    zastrzegając jednocześnie, że spełnienie przez pozwanego świadczenia w zakresie należnych powodom kwot 458 313,76 PLN oraz 1 469,80 CHF będzie uzależnione od jednoczesnej zapłaty przez powodów na rzecz pozwanego kwoty 498 213,94 PLN lub zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zwrot tej kwoty,
  3. w pozostałej części powództwo oddala,
  4. zasądza od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie solidarnie na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Krzysztof Żołnierczuk

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt może być wypłacony:
1) w walucie wymienialnej – na sfinansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).

§ 1 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 11 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty

§ 5 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku wypłaty pożyczki w walucie wymienialnej stosuje się kursy kupna/sprzedaży dla dewiz (Tabela kursów), obowiązujące w PKO BP SA w dniu zlecenia płatniczego.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.