Wyroki

Wyroki

PKO BP SA /07.08.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

I instancja: 07 sierpnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 07 sierpnia 2023 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o zapłatę:

  1. zasądza od strony pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 352 844,69 PLN i 171 386,22 CHF,
  2. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 16 marca 2021 r. do dnia zapłaty, a dalej idące żądanie w zakresie odsetek oddala,
  3. zastrzega na rzecz strony pozwanej prawo wstrzymania się z zapłatą kwoty 661 230,06 PLN do czasu zaoferowania przez powoda zwrotu otrzymanego przez niego od pozwanego banku świadczenia tj. kwoty 661 230,06 PLN lub zabezpieczenia zwrotu tej kwoty,
  4. zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od prawomocności wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Irena Żarnowska-Sporysz

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt może być wypłacony:
1) w walucie wymienialnej – na sfinansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).

§ 1 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 11 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty

§ 5 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku wypłaty pożyczki w walucie wymienialnej stosuje się kursy kupna/sprzedaży dla dewiz (Tabela kursów), obowiązujące w PKO BP SA w dniu zlecenia płatniczego.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.