Wyroki

Wyroki

Millennium Bank SA /09.08.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

I instancja: 09 sierpnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 02 sierpnia 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

  1. umarza postępowanie w części dotyczącej żądania ustalenia, że zawarta przez powodów umowa kredytu nr /… z dnia 17 listopada 2006 r. jest nieważna,
  2. zasądza od pozwanej Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 76 414,92  PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 66 699,46 PLN od dnia 19 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty i od kwoty 9 715,46 PLN od dnia 26 listopada 2022 r. do dnia zapłaty,
  3. zasądza od pozwanej Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 136 876,96  PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 66 699,46 PLN od dnia 19 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty i od kwoty 70 177,52 PLN od dnia 26 listopada 2022 r. do dnia zapłaty,
  4. w pozostałym zakresie powództwo o zapłatę oddala,
  5. kosztami procesu obciąża w całości pozwaną Bank Millennium SA z siedzibą w Warszawie, pozostawiając szczegółowe wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu,

Sędzia Agnieszka Bedyńska-Abramczyk

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązujących w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 z złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium SA.

§ 9 ust. 9, 10, 11 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…
Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kosztów ubezpieczenia w wysokości X złotych za pierwszy 36-miesięczny…
Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.