Wyroki

Wyroki

Getin Bank SA /16.11.2022/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

I instancja: 04 marca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 04 marca 2022 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank SA w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr 65… indeksowanego do CHF, z dnia 13 lipca 2007 r. zawarta przez powodów z Getin Bank SA w Katowicach – Dom Oddział w Łodzi jest nieważna,
 2. zasądza od Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz:
  – powódki kwotę 228 733,63 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 września 2020 r. do dnia zapłaty,
  – powoda kwotę 64 788,96 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 września 2020 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. zasądza od Getin Nobel Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia SO Dorota Zientara


II instancja: 16 listopada 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2022 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank SA w Warszawie o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 04 marca 2022 r.:

 1. oddala apelację,
 2. zasądza od Getin Nobel Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 8 100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego,

Sędzia SA Małgorzata Zwierzyńska

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – Getin Noble Bank SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa z 2005 r.
  § 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytowej oraz Regulaminie do umowy kredytu hipotecznego zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy.”
  § 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.”
  § 4 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymagalnej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego.”
 2. umowa z 2006 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu.”
  § 4 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na CHF według kursu kupna określonego w Tabeli kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.”
  § 6 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.”
 3. umowa z 2007 r.
  § 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu…”
  § 6 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana Tabelą Kursów – sporządzona przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązującym na rynku międzybankowym w chwili sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o godzinie 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.”
  § 10 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.”
  § 14 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Jeżeli Kredytobiorca, mimo okresu upływu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określonego przez Bank w Tabeli Kursów…”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.