Wyroki

Wyroki

BPH SA /21.11.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

I instancja: 21 listopada 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 31 października 2022 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o zapłatę:

 1. umarza postępowanie w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytowej z 12 maja 2006 r. nr 2462/ … /2006 oraz w zakresie zapłaty kwoty 417,50 CHF,
 2. zasądza od pozwanego Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku solidarnie na rzecz powodów kwotę 377 243,93 PLN z tytułu uiszczonych na rzecz pozwanego świadczeń w wykonaniu nieważnej umowy kredytu nr 2462/ … /2006 z dnia 12.05.2006 r. wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od:
  – kwoty 162 226,89 PLN od dnia 23 lipca 2109 r. do dnia zapłaty,
  – kwoty 215 017,04 PLN od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. w pozostałej części powództwo oddala,
 4. zasądza od pozwanego Banku BPH SA w Gdańsku solidarnie na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Maria Stelska


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – BPH SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa kredytu hipotecznego z 2002 r. – BPH PBK SA
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…) na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku Przemysłowo Handlowym PBK SA, kredytu w wysokości (…) franków szwajcarskich (CHF), a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami zgodnie z warunkami niniejszej umowy.”
  § 3 ust. 2 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Prowizja od kredytu walutowego, naliczana jest i pobierana w złotych po kursie sprzedaży obowiązującym w dniu zapłaty prowizji zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłoszoną w siedzibie Banku.”
  § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu zgodnie z kursem kupna waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu wypłaty zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłoszoną w siedzibie Banku.” 
 2. umowa kredytu budowlano-hipotecznego z 2004 r. / 2005 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH SA nie objętych ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF…”
  Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „waluta PLN.”
  Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.”
  Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „kwota spłaty ulega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kurów walut obowiązujących w Banku.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.