Wyroki

Wyroki

BPH SA /21.11.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

I instancja: 21 listopada 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 31 października 2022 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o zapłatę:

  1. umarza postępowanie w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytowej z 12 maja 2006 r. nr 2462/ … /2006 oraz w zakresie zapłaty kwoty 417,50 CHF,
  2. zasądza od pozwanego Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku solidarnie na rzecz powodów kwotę 377 243,93 PLN z tytułu uiszczonych na rzecz pozwanego świadczeń w wykonaniu nieważnej umowy kredytu nr 2462/ … /2006 z dnia 12.05.2006 r. wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od:
    – kwoty 162 226,89 PLN od dnia 23 lipca 2109 r. do dnia zapłaty,
    – kwoty 215 017,04 PLN od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty,
  3. w pozostałej części powództwo oddala,
  4. zasądza od pozwanego Banku BPH SA w Gdańsku solidarnie na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Maria Stelska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH SA nie objętych ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF…

Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

waluta PLN

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota spłaty ulega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kurów walut obowiązujących w Banku

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.