Wyroki

Wyroki

BPH SA /18.01.2023/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

I instancja: 22 marca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku w XV Wydziale Cywilnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 marca 2022 r. w Gdańsku sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę

 1. ustala, że umowa kredytowa nr 7… z dnia 14 maja 2010 r. zawarta pomiędzy powodami a pozwanym Bankiem BPH w Gdańsku jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Banku BPH SA w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 18 909,01 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego Banku BPH SA w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 27 590,37 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty,
 4. ustala, że koszty procesu obciążają w całości pozwany Bank BPH SA w Gdańsku, pozostawiając referendarzowi sądowemu ich szczegółowe wyliczenie,

Sędzia Marian Glembin


II instancja: 18 stycznia 2023 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2023 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH SA z siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 marca 2022 r.:

 1. oddala apelację,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8 100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego,

Sędzia SA Dariusz Janiszewski

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – BPH SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa kredytu hipotecznego z 2002 r. – BPH PBK SA
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…) na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku Przemysłowo Handlowym PBK SA, kredytu w wysokości (…) franków szwajcarskich (CHF), a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami zgodnie z warunkami niniejszej umowy.”
  § 3 ust. 2 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Prowizja od kredytu walutowego, naliczana jest i pobierana w złotych po kursie sprzedaży obowiązującym w dniu zapłaty prowizji zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłoszoną w siedzibie Banku.”
  § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu zgodnie z kursem kupna waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu wypłaty zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłoszoną w siedzibie Banku.” 
 2. umowa kredytu budowlano-hipotecznego z 2004 r. / 2005 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH SA nie objętych ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF…”
  Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „waluta PLN.”
  Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.”
  Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „kwota spłaty ulega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kurów walut obowiązujących w Banku.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.