Usługi prawne

Zwrot UNWW

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego (w skrócie UNWW) stanowi dla banku zabezpieczenie spłaty części kredytu hipotecznego odpowiadającej różnicy pomiędzy wkładem własnym wymaganym przez bank, a wkładem faktycznie wniesionym przez kredytobiorcę. Stronami umowy ubezpieczenia są towarzystwo ubezpieczeń oraz bank, a nie kredytobiorca. W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, to bank jest uprawniony do otrzymania odszkodowania określonego w umowie ubezpieczenia. Kredytobiorcy, jako konsumenci, nie są stroną umowy ubezpieczenia, mimo że ponoszą jego koszty, a w przypadku braku zapłaty rat kredytu i wypłaty dla banku odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeń, może ono żądać od kredytobiorcy zwrotu wypłaconej na rzecz banku kwoty odszkodowania. Umowa UNWW, pomimo ponoszenia jego kosztów przez kredytobiorcę, zabezpiecza wyłącznie interes i ryzyko banku.

Abraham Lincoln

Można kogoś oszukiwać za każdym razem, wszystkich można oszukać tylko raz, ale nie można oszukiwać wszystkich i za każdym razem.

Fakt, iż beneficjentem i stroną ubezpieczenia był bank, nie jest jednak jedynym zarzutem stawianym zapisom umów dotyczących UNWW. Katalog tych jest bowiem zdecydowanie większy. Powszechnym było niedostateczne informowanie kredytobiorców o zasadach funkcjonowania ubezpieczenia, brak przekazania OWU oraz brak informacji o tym, że klient nie jest ani stroną, ani beneficjentem umowy ubezpieczenia. Niejednokrotnie dochodziło również do zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego przez bank w trakcie trwania umowy kredytowej, bez konsultacji z klientem. Klauzule UNWW w umowach kredytowych były niejasne, niejednoznaczne i nieczytelne. Umowy zawierane między bankami a towarzystwami ubezpieczeniowymi były dla klienta niejawne.

Kredytobiorca nie musi jednak biernie przyglądać się takiemu stanowi rzeczy, bowiem zarówno przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak dotychczasowe orzecznictwo sądowe, stanowią podstawę do wystąpienia na drodze sądowej przeciwko bankowi. Roszczenia najczęściej dotyczą zwrotu składek wpłaconych na poczet UNWW wraz z ustawowymi odsetkami.

Jak rozpocząć współpracę?

1

Zadzwoń lub napisz

2

Skompletuj dokumenty

Prosimy o przesłanie skanu dokumentów, można również w formie papierowej przesłać je na adres spółki.

pobierz plikwymagane dokumenty

Pomagamy
3

Bezpłatna analiza

Prawnik zapozna się z Twoją sprawą i przedstawi najlepsze rozwiązanie.

pobierz plikczas realizacji:  7 – 14 dni

4

Podejmij współpracę

Ustalamy z Tobą warunki współpracy i przygotowujemy dokumenty. Po podpisaniu umowy przystępujemy do realizacji usługi prawnej.

5

Reprezentacja prawna

Wyznaczony prawnik będzie Cię reprezentował przed sądem i na bieżąco zajmował się sprawą.
Wspólnie zadbamy o pozytywne zakończenie procesu.