Usługi prawne

Kredyt CHF

W latach 2005-2010 banki masowo udzielały kredytów mieszkaniowych indeksowanych i denominowanych w walutach obcych. Zawartych zostało blisko milion kredytów objętych ryzykiem walutowym. Przy udzielaniu kredytów miały miejsce niewłaściwe praktyki banków, w tym zawieranie w umowach kredytowych niedozwolonych postanowień umownych, pozwalających na jednostronne kształtowanie przez banki, na niejasnych zasadach, wysokości oprocentowania lub kursów, po jakich przeliczane były udzielane kredyty lub spłacane raty. Klauzulami abuzywnymi były także postanowienia przewidujące obowiązkowe ubezpieczenie niskiego wkładu własnego kredytobiorcy, na warunkach które nie były znane kredytobiorcy w momencie zawierania umowy kredytu.

Thomas Stearns Eliot

Świat jest pełen niesprawiedliwości. Bankier może napisać zły poemat i nic. A niech tylko poeta spróbuje wypisać zły czek…

Kredytobiorca nie musi jednak biernie przyglądać się takiemu stanowi rzeczy, bowiem zarówno przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak dotychczasowe orzecznictwo sądowe, stanowią podstawę do wystąpienia na drodze sądowej przeciwko bankom. Roszczenia klientów banków mogą dotyczyć zarówno zwrotu nadpłat, jakie kredytobiorca dotychczas poczynił spłacając comiesięczne raty wraz z przekształceniem umowy, jak również całkowitego wyeliminowania umowy kredytowej z obrotu poprzez stwierdzenie jej nieważności.

Częste pytania naszych Klientów

W pierwszej kolejności należy udostępnić umowę kredytową, regulamin oraz wszystkie aneksy celem przygotowania analizy prawnej oraz wyliczenia roszczeń względem banku (analiza bezpłatna).

Po zaakceptowaniu warunków współpracy i podpisaniu umowy przystępujemy do realizacji usługi tj. złożenie do banku wezwania do zapłaty a następnie przygotowanie i złożenie pozwu.

Udostępniamy naszym Klientom przygotowany wniosek o wydanie przez bank zaświadczeń wymaganych do wyliczenia roszczeń, które będą również dowodem w sprawie.

Jak najbardziej posiadamy odpowiednie przygotowanie i doświadczenie w tego typu sprawach.
Tematem kredytów CHF nasi prawnicy zajmują się od 2016 r. obecnie prowadzą a także nadzorują ok. 700 spraw tego rodzaju. W naszym portfelu znajdują się wszystkie rodzaje banków, najwięcej spraw dotyczy instytucji finansowych, które posiadają największy udział sprzedaży tych kredytów. Ponadto posiadamy korzystne wyroki dla naszych Klientów (unieważnienie umowy w całości jak również przekształcenie umowy na kredyt CHF z oprocentowaniem LIBOR).
Dzięki rekomendacjom cały czas podpisujemy nowe umowy na usługę prawną związaną z kredytem tzw. „walutowym”.

Koszty możemy podzielić na dwie kategorie tj. koszty sądowe oraz wynagrodzenie Kancelarii.
W przypadku kosztów sądowych należy wskazać: opłata sądowa od pozwu w wysokości 5% wartości sporu jednak nie więcej niż 1.000 zł, zaliczka na biegłego ok. 1.500 – 3.000 zł (należy pamiętać, że o wysokości zaliczki na biegłego decyduje sąd).
W przypadku wynagrodzenia Kancelarii jest ono ustalane indywidualnie.

Do 7 listopada 2019 r. pozew można było złożyć tylko wg siedziby banku, a więc najwięcej spraw toczy się w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi. Jedynie PKO BP SA w swoich umowach kredytowych wskazał, że wszelkie spory wynikające z umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca położenia nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia kredytu.
Obecnie pozwy składamy wg miejsca zamieszkania kredytobiorcy. Jeżeli wysokość roszczenia przewyższa 75.000 zł sprawę będzie rozstrzygał Sąd Okręgowy, natomiast jeśli od banku żądamy niższej kwoty to składamy pozew do Sądu Rejonowego.

Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie sprawy związane z kredytem CHF trwają 2 - 3 lata. Dzisiaj termin ten może się znacznie skrócić, a to za sprawą nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, które weszło w życie od 7 listopada 2019 r.
Na długość postępowania wpływ ma wiele czynników, przeprowadzone jest postępowanie dowodowe, sąd przesłuchuje kredytobiorcę oraz świadków wskazanych przez bank. Często w tego typu sprawach jest powołany biegły sądowy, które przygotuje opinię dla sądu.
Przewidujemy, że w I instancji biorąc pod uwagę powyższe odbędzie się ok. 5 - 6 rozpraw. Należy wziąć też pod uwagę, że po wydaniu orzeczenia zostanie złożone zażalenie i odbędzie się apelacja, co również ma znaczenie dla długości trwania postępowania i uzyskania prawomocnego wyroku.

Jak rozpocząć współpracę?

1

Zadzwoń lub napisz

2

Skompletuj dokumenty

Prosimy o przesłanie skanu dokumentów, można również w formie papierowej przesłać je na adres spółki.

pobierz plikwymagane dokumenty

Pomagamy
3

Bezpłatna analiza

Prawnik zapozna się z Twoją sprawą i przedstawi najlepsze rozwiązanie.

pobierz plikczas realizacji:  7 – 14 dni

4

Podejmij współpracę

Ustalamy z Tobą warunki współpracy i przygotowujemy dokumenty. Po podpisaniu umowy przystępujemy do realizacji usługi prawnej.

5

Reprezentacja prawna

Wyznaczony prawnik będzie Cię reprezentował przed sądem i na bieżąco zajmował się sprawą.
Wspólnie zadbamy o pozytywne zakończenie procesu.