Aktualności

Aktualności

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem oraz ważnymi informacjami z zakresu naszej działalności. Opisujemy wybrane, ciekawe sprawy prowadzone przez naszych prawników.

09

luty

Podziel się:

Polisolokata vs Vienna Life TU (dawna Skandia)
Polisolokata vs Vienna Life TU (dawna Skandia)

Stan faktyczny:
Pani Małgorzata kilka lat temu podpisał z TU Skandia SA (obecnie: Vienna Life TU) polisolokatę deklarując miesięczne wpłaty na poczet ubezpieczenia. Niestety, ale sytuacja życiowa zmusiła naszą Klientkę do wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia, konsekwencją tej decyzji było wypowiedzenie umowy i utratę pieniędzy pobranych przez ubezpieczyciela tytułem opłaty likwidacyjnej.

18.06.2021 r. po przygotowaniu bezpłatnej analizy dokumentów wspólnie z Klientem podjęliśmy decyzję o odzyskaniu wszystkich pieniędzy pobranych tytułem opłaty likwidacyjnej. Po otrzymaniu od ubezpieczyciela kompletu dokumentów złożyliśmy przedsądowe wezwanie do zapłaty na kwotę 2.200,00 zł. Niestety, ale ubezpieczyciel odmówił wypłaty pieniędzy, twierdząc, że opłata likwidacyjna została potrącona zgodnie z podpisaną umową. Po konsultacji z Klientem w dniu 04.09.2021 r. złożyliśmy pozew deklarując, że wszelkie koszty związane z prowadzeniem sprawy jak również ryzyko ewentualnej przegranej pozostaje po naszej stronie.


I instancja: 29 marca 2022 r.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2022 r. w Świdniku na rozprawie sprawy z powództwa p. Małgorzaty przeciwko Vienna Life TU o zapłatę:

  1. oddala powództwo,
  2. zasądza od powódki na rzecz pozwanej Vienna Life TU z siedzibą w Warszawie kwotę 917,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia SR Renata Suraj


II instancja: 01 lutego 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 01 lutego 2023 r. w Lublinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa p. Małgorzaty przeciwko Vienna Life TU o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 29 marca 2022 r.

  1. zmienia w całości zaskarżony wyrok:
    – w punkcie I w ten sposób, że zasądza od Vienna Life TU z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 2 276,22 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 sierpnia 2021 r. do dnia zapłaty,
    – w punkcie II w ten sposób, że zasądza od Vienna Life TU na rzecz powódki kwotę 1 117 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu za pierwszą instancję,
  2. zasądza od Vienna Life TU na rzecz powódki kwotę 650 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego,

Sędzia Urszula Korneluk

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.