Aktualności

Aktualności

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem oraz ważnymi informacjami z zakresu naszej działalności. Opisujemy wybrane, ciekawe sprawy prowadzone przez naszych prawników.

21

październik

Podziel się:

Polisolokata vs Europa TU
Polisolokata vs Europa TU

Stan faktyczny:
Pan Sławomir kilka lat temu podpisał z TU na Życie Europa polisolokatę deklarując miesięczne wpłaty na poczet ubezpieczenia. Niestety, ale sytuacja życiowa zmusiła naszego Klienta do wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia, konsekwencją tej decyzji było wypowiedzenie umowy i utratę pieniędzy pobranych przez ubezpieczyciela tytułem opłaty likwidacyjnej.

08.06.2020 r. po przygotowaniu bezpłatnej analizy dokumentów wspólnie z Klientem podjęliśmy decyzję o odzyskaniu wszystkich pieniędzy pobranych tytułem opłaty likwidacyjnej. Po otrzymaniu od ubezpieczyciela kompletu dokumentów złożyliśmy przedsądowe wezwanie do zapłaty na kwotę 9 008,76 PLN. Niestety, ale ubezpieczyciel odmówił wypłaty pieniędzy, twierdząc, że opłata likwidacyjna została potrącona zgodnie z podpisaną umową. Po konsultacji z Klientem w dniu 08.10.2020 r. złożyliśmy pozew deklarując, że wszelkie koszty związane z prowadzeniem sprawy jak również ryzyko ewentualnej przegranej pozostaje po naszej stronie.


WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 października 2022 r. w Lublinie sprawy z powództwa Ubezpieczonego przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa SA z siedzibą we Wrocławiu o zapłatę:

  1. zasądza od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA z siedzibą we Wrocławiu na rzecz powoda kwotę 9 008,76 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 2 września 2020 r. do dnia zapłaty;
  2. zasądza od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA z siedzibą we Wrocławiu na rzecz powoda kwotę 2 317 PLN z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu;

Asesor sądowy Marcin Jędrejek