Aktualności

Aktualności

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem oraz ważnymi informacjami z zakresu naszej działalności. Opisujemy wybrane, ciekawe sprawy prowadzone przez naszych prawników.

06

czerwiec

Podziel się:

Polisolokata vs Compensa TU na Życie SA
Polisolokata vs Compensa TU na Życie SA

Stan faktyczny:
Pan Kamil kilka lat temu podpisał z TU Compensa Życie SA polisolokatę deklarując miesięczne wpłaty na poczet ubezpieczenia. Niestety, ale sytuacja życiowa zmusiła naszego Klienta do wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia, konsekwencją tej decyzji było wypowiedzenie umowy i utratę pieniędzy pobranych przez ubezpieczyciela tytułem opłaty likwidacyjnej.

01.09.2021 r. po przygotowaniu bezpłatnej analizy dokumentów wspólnie z Klientem podjęliśmy decyzję o odzyskaniu wszystkich pieniędzy pobranych tytułem opłaty likwidacyjnej. Po otrzymaniu od ubezpieczyciela kompletu dokumentów złożyliśmy przedsądowe wezwanie do zapłaty na kwotę 6.024,89 zł. Niestety, ale ubezpieczyciel odmówił wypłaty pieniędzy, twierdząc, że opłata likwidacyjna została potrącona zgodnie z podpisaną umową. Po konsultacji z Klientem w dniu 15.10.2021 r. złożyliśmy pozew deklarując, że wszelkie koszty związane z prowadzeniem sprawy jak również ryzyko ewentualnej przegranej pozostaje po naszej stronie.


I instancja: 07 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2022 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa p. Kamila przeciwko Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group w Warszawie o zapłatę:

  1. zasądza od pozwanej Compensa TU na Życie SA na rzecz powoda kwotę 6 024,89 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia zapłaty,
  2. zasądza od pozwanej Compensa TU na Życie SA na rzecz powoda kwotę 2 217 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Sławomir Grudzień

Sprawa zakończona – ubezpieczyciel nie złożył apelacji od wyroku