Aktualności

Aktualności

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem oraz ważnymi informacjami z zakresu naszej działalności. Opisujemy wybrane, ciekawe sprawy prowadzone przez naszych prawników.

04

listopad

Podziel się:

Październik 2022 r. – podsumowanie
Październik 2022 r. – podsumowanie

Poniżej przedstawiamy wyroki, jakie zapadły w miesiącu październiku w sprawach związanych z kredytami tzw. „walutowymi”:


1 BNP Paribas Polska SA (dawniej: BGŻ SA) – unieważnienie /04.10.2022/
Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko BNP Paribas SA:
– zasądza od pozwanego BNP Paribas Polska SA na rzecz powodów kwotę 93 086,32 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,
– zasądza od pozwanego BNP Paribas Polska SA kwotę 11 800 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,


2 Millennium Bank SA – unieważnienie – wyrok prawomocny /04.10.2022/
Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.09.2021 r.:
– oddala apelację,
– zasądza od Banku Millennium SA kwotę 8 100 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym,

Dla przypomnienia:
Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 września 2021 r.:
– zasądza od Banku Millennium SA na rzecz powodów łącznie kwotę 461 131,01 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,
– oddala powództwo w pozostałym zakresie,
– zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania,


3 Raiffeisen Bank International AG – unieważnienie /05.10.2022/
Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG:
– oddala powództwo główne o ustalenie, że postanowienia umowy o kredyt hipoteczny z dnia 14 marca 2008 r. są bezskuteczne wobec powodów,
– oddala powództwo główne o zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kwoty 115 102,62 PLN,
– ustala, że umowa kredytu mieszkaniowego zawarta w dniu 14 marca 2008 r. jest nieważna,
– zasądza od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów kwotę 280 445,06 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,
– oddala powództwo w pozostałym zakresie,
– zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5 917 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,


4 BNP Paribas SA (dawniej: Fortis Bank SA) – unieważnienie /10.10.2022/
Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko BNP Paribas SA:
ustala nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu budowlano-hipotecznego z dnia 16 lipca 2007 r.
– zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 100 626,53 PLN oraz kwotę 53 842,32 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,
– oddala powództwo w pozostałym zakresie,
– zasądza od pozwanego na rzecz powodów w całości kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty pozostawiając szczegółowe wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu,


5 Raiffeisen Bank International AG – unieważnienie /10.10.2022/
Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG:
– ustala, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w dniu 15 lipca 2008 r. jest nieważna,
– zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów kwotę 68 095,42 PLN oraz kwotę 162 667,92 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,
– oddala powództwo w pozostałym zakresie,
– zasądza od pozwanego na rzecz powodów 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania,


6 Raiffeisen Bank International AG – unieważnienie /17.10.2022/
Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG:
– ustala, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 04 czerwca 2008 r. pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias SA jest nieważna,
– zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów łącznie kwotę 507 319,49 PLN oraz kwotę 5 942,60 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,
– w pozostałym zakresie co do roszczenia o odsetki ustawowe – powództwo oddala,
– zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11 800 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,


7 Santander Bank Polska SA – unieważnienie /25.10.2022/
Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy z powództwa kredytobiorców przeciwko Santander Bank Polska SA:
– ustala, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z dnia 18 grudnia 2007 r. pomiędzy kredytobiorcami a Kredyt Bank SA jest nieważna,
– zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 352 829,10 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,
– w pozostałej części powództwo oddala,
– zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,


8 Raiffeisen Bank International AG (dawniej: EFG Eurobank SA) – unieważnienie /27.10.2022/
Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Raiffeisen Bank International AG:
– ustala, że umowa kredytu hipotecznego z dnia 25 września 2007 r. pomiędzy Kredytobiorcami a EFG Eurobank Ergasias SA jest nieważna,
– zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 82 378,58 PLN oraz 26 928,22 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,
– w pozostałej części oddala powództwo,
– zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,


Dodatkowa informacja:
Poniżej link do prezentacji z wyrokami w wygranych przez nas sprawach frankowych. Część z nich zakończyliśmy po kilku miesiącach, inne wymagały kilku lat. Łączy je jedno – wszystkie ostatecznie wygraliśmy.
Wpis ten będzie sukcesywnie uzupełniany. Poniższa lista to zaledwie połowa dotychczas zakończonych spraw. Wkrótce uzupełnimy ją o kolejne wyroki.

Link:
https://drive.google.com/file/d/1LeDHg3pvIqBqFM9YV2kTwES1w5vA_pXo/view?usp=sharing