Santander Consumer Bank SA

Santander Consumer Bank SA

Santander Consumer Bank SA (dawniej: PTF Bank SA) /12.06.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 12 czerwca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Santander Consumer Bank SA w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że nie istnieje pomiędzy powodami a pozwanym Santander Consumer Bank SA w Warszawie stosunek prawny wynikający z nieważnej umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF  nr H/…/…/CC standardowe oprocentowanie zawartej dnia 16 września 2005 r. przez powodów z PTF Bank SA we Wrocławiu (poprzednikiem prawnym Santander Consumer Bank SA w Warszawie),
 2. ustala, że nie istnieje pomiędzy powodami a pozwanym Santander Consumer Bank SA w Warszawie stosunek prawny wynikający z nieważnej umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF  nr H/…/…/CC standardowe oprocentowanie zawartej dnia 24 października 2006 r. przez strony,
 3. zasądza od Santander Consumer Bank SA w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 265 937,91 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty:
  – 235 610,25 PLN od dnia 29 listopada 2022 r. do dnia zapłaty,
  – 30 327,66 PLN od dnia 24 lutego 2023 r. do dnia zapłaty,
 4. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 5. zasądza od Santander Consumer Bank SA w Warszawie na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Sławomir Grudzień


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – Santander Consumer Bank SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa z 2007 r.
  § 2 ust. 2 zdanie 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach na cel określonych w § 1”
  § 3 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredyt wypłacony jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłaconej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalonego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków.”
  § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej Umowy.”
  § 5 ust. 5 zdanie 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota wypłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Santander Consumer Bank SA /03.04.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 03 kwietnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Tarnowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2023 r. w Tarnowie sprawy z powództwa Santander Consumer Bank SA z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Kredytobiorcom o zapłatę:

 1. oddala powództwo,
 2. przyznaje od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Tarnowie na rzecz kuratora nieznanego z miejsca pobytu pozwanego kwotę 5 400 PLN – tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji kuratora,
 3. zasądza od strony powodowej Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu na rzecz pozwanej kwotę 5 417 PLN – tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

Sędzia Waldemar Nawrocki


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – Santander Consumer Bank SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa z 2007 r.
  § 2 ust. 2 zdanie 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach na cel określonych w § 1”
  § 3 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredyt wypłacony jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłaconej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalonego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków.”
  § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej Umowy.”
  § 5 ust. 5 zdanie 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota wypłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Santander Consumer Bank SA /07.02.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 07 lutego 2023 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2023 r. w Kielcach sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala nieważność umowy o kredyt hipoteczny nr H/…/…/CC zawartej w dniu 02 października 2006 r. pomiędzy Kredytobiorcami a Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu,
 2. zasądza od Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu na rzecz powodów kwotę 94 816,57 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 września 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałej części,
 4. zasądza od Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu na rzecz powodów kwotę 6 417 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia SO Beata Kupiec


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – Santander Consumer Bank SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa z 2007 r.
  § 2 ust. 2 zdanie 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach na cel określonych w § 1”
  § 3 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredyt wypłacony jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłaconej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalonego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków.”
  § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej Umowy.”
  § 5 ust. 5 zdanie 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota wypłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Santander Consumer Bank SA /28.11.2022/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 04 kwietnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2022 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF nr H/08/…/CC Standardowe Oprocentowanie zawarta przez powodów w dniu 29 sierpnia 2008 r. z Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu jest nieważna,
 2. zasądza od Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu na rzecz powodów kwotę 120 330,34 PLN z tytułu części spełnionych przez powodów na rzecz pozwanego rat kapitało-odsetkowych w okresie od listopada 2008 r. do czerwca 2020 r. w wykonaniu nieważnej umowy kredytu hipotecznego z 29 sierpnia 2008 r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 września 2020 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala roszczenie ewentualne w całości oraz roszczenie główne w pozostałej części,
 4. zasądza od Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu solidarnie na rzecz powodów kwotę 6 417 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Maria Stelska


II instancja: 28 listopada 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2022 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Santander Consumer Bank SA z siedzibą we Wrocławiu o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 04 kwietnia 2022 r.

 1. oddala apelację,
 2. zasądza od Santander Consumer Bank SA z siedzibą we Wrocławiu na rzecz powodów kwotę 4 050 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego,

Sędzia SA Tomasz Lebowa

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – Santander Consumer Bank SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa z 2007 r.
  § 2 ust. 2 zdanie 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach na cel określonych w § 1”
  § 3 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredyt wypłacony jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłaconej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalonego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków.”
  § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej Umowy.”
  § 5 ust. 5 zdanie 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota wypłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Santander Consumer Bank SA /09.11.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 09 listopada 2022 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 18 października 2022 r. w Siedlcach sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF z dnia 6 grudnia 2007 r. zawarta pomiędzy Kredytobiorcami a Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu jest nieważna w całości,
 2. zasądza od Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu na rzecz powodów kwoty po 25 554,13 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 października 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. w pozostałym zakresie powództwo oddala,
 4. zasądza od Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu na rzecz powodów kwoty po 1 617 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia SO Agnieszka Troć


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – Santander Consumer Bank SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa z 2007 r.
  § 2 ust. 2 zdanie 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach na cel określonych w § 1”
  § 3 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredyt wypłacony jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłaconej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalonego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków.”
  § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej Umowy.”
  § 5 ust. 5 zdanie 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota wypłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Santander Consumer Bank SA /15.01.2021/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 15 stycznia 2021 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2020 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Santander Consumer Bank SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę:

 1. zasądza od Santander Consumer Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 79 326,65 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od:
  – kwoty 68 806,47 PLN od 10 stycznia 2017 r. do 11 grudnia 2017 r.,
  – kwoty 71 146,17 PLN od 12 grudnia 2017 r. do 14 listopada 2019 r.,
  – kwoty 79 326,65 PLN od 15 listopada 2019 r. do dnia zapłaty,
 2. ustala, że zapisy § 2 ust. 1, §3 ust. 2 oraz §5 ust. 3, 4 i 5 zawartej przez strony umowy kredytowej z dnia 11 czerwca 2008 r. nr H/08/…/CC dotyczące mechanizmu indeksacji stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą powodów,
 3. oddala dalej idące powództwo,
 4. zasądza od powodów na rzecz strony pozwanej kwotę 2 442,42 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z tym, że zapłata tej kwoty przez któregokolwiek z powodów zwalania oboje powodów z obowiązku zapłaty,
 5. zobowiązuje stronę pozwaną do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego we Wrocławiu kwotę 1 527,85 PLN i zobowiązuje powodów do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego we Wrocławiu kwoty 2 601,45 PLN tytułem wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa z tym, że zapłata tej kwoty przez któregokolwiek z powodów zwalnia oboje powodów z obowiązku zapłaty,

Sędzia Marcin Śmigiel


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – Santander Consumer Bank SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa z 2007 r.
  § 2 ust. 2 zdanie 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach na cel określonych w § 1”
  § 3 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredyt wypłacony jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłaconej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalonego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków.”
  § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej Umowy.”
  § 5 ust. 5 zdanie 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota wypłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Santander Consumer Bank SA /21.04.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 21 kwietnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2022 r. w Lublinie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt z dnia 29 kwietnia 2008 r. zawartej pomiędzy Kredytobiorcami a Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu jest nieważna w całości,
 2. zasądza od Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu na rzecz powoda kwotę 89 675,24 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu na rzecz powoda kwotę 7 917 PLN tytułem kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty,
 4. zasądza od Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Lublinie kwotę 691 PLN tytułem nieuiszczonych kosztów procesu,

Sędzia Jolanta Szymanowska


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – Santander Consumer Bank SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa z 2007 r.
  § 2 ust. 2 zdanie 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach na cel określonych w § 1”
  § 3 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredyt wypłacony jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłaconej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalonego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków.”
  § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej Umowy.”
  § 5 ust. 5 zdanie 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota wypłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.