Raiffeisen Bank SA

Raiffeisen Bank SA

Raiffeisen Bank SA /14.12.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 14 grudnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2022 r. na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że zawarta 26 sierpnia 2008 r. przez powodów z Euro Bank SA we Wrocławiu, którego następcą prawnym jest Bank Raiffeisen International AG umowa kredytu hipotecznego numer KH/0000… jest w całości nieważna,
 2. zasądza od Banku Raiffeisen International AG na rzecz powódki kwotę 197 591,38 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 03 września 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałej części,
 4. zasądza, z tytułu zwrotu kosztów procesu od pozwanego na rzecz powodów kwoty po 5 917 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Jarosław Błaziak


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /26.04.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 26 kwietnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2023 r. na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200802HL … sporządzona dnia 4 lutego 2008 r., a zawarta w dniu 7 lutego 2008 r. pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias SA jest nieważna w całości,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów do ich majątku wspólnego kwotę 513 615,96 PLN wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 8 listopada 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego na rzecz powodów do ich majątku wspólnego koszty postępowania w sprawie, w tym koszty zastępstwa procesowego według stawki minimalnej, ustalając, że powodowie wygrali sprawę w całości i szczegółowe wyliczenie tych kosztów pozostawić referendarzowi sądowemu tutejszego Sądu po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia,

Sędzia Jowita Cieślik


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /05.04.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 05 kwietnia 2023 r.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2023 r. na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200707HL … zawarta pomiędzy EFG Eurobank Ergasias SA a powódką w dniu 19 lipca 2007 r. jest nieważna w całości,
 2. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powódki kwotę 146 189,34 PLN oraz kwotę 50 746,51 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od:
  – kwoty 145 687,46 PLN od dnia 09.05.2020 r. do dnia zapłaty,
  – kwoty 501,88 PLN od dnia 22.12.2021 r. do dnia zapłaty,
  – kwoty 50 746,51 CHF od dnia 22.12.2021 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. zasądza od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powódki kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,
 5. nakazuje zwrócić powódce ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie kwotę 1 000 PLN tytułem zwrotu części nienależnie pobranej opłaty od pozwu,

Sędzia Piotr Mroczek


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /15.03.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 15 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2023 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o zapłatę:

 1. ustala, że nie istnieje pomiędzy stronami stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego nr 2008… zawartej w dniu 02 czerwca 2008 r.,
 2. zasądza od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powoda kwotę 133 173,57 PLN z ustawowymi odsetkami od dnia 12.10.2017 r. do dnia faktycznej zapłaty,
 3. zasądza od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powoda kwotę 7 417 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia SO Wojciech Merta


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /02.03.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 02 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie zdalnej w dniu 20 lutego 2023 r. w Warszawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z nieważnej umowy o kredyt hipoteczny nr 200707HL… z dnia 02.08.2007 r. a zawartej pomiędzy powodami EFG Eurobank Ergasias SA Oddziała w Polsce, którego następcą prawnym jest pozwany Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu,
 2. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank SA na rzecz powodów łącznie kwotę 162 973,39 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10.02.2022 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 40 180,05 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10.02.2022 r. do dnia zapłaty,
 3. w pozostałym zakresie powództwo o odsetki ustawowe oddala,
 4. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Krystyna Stawecka


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /10.11.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 10 listopada 2022 r.

Sąd Okręgowy w Koninie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 27 października 2022 r. w Koninie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny numer 200909HL… zawarta w dniu 19.09.2009 r. pomiędzy powodami a Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank SA solidarnie na rzecz powodów kwotę:
  95 883,81 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01.11.2020 r. do dnia zapłaty,
  36 286,97 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01.11.2020 r. do dnia zapłaty,
 3. umarza postępowanie w części dotyczącej roszczenia powodów o zapłatę kwoty 4 962 PLN,
 4. zasądza od pozwanego Banku na rzecz powodów kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Andrzej Nawrocki


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /29.11.2022/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 27 czerwca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2022 r. w Lublinie na posiedzeniu jawnym sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200711HL… z dnia 15 listopada 2007 r. zawarta pomiędzy powodem a pozwanym jest nieważna,
 2. zasądza od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda kwotę 73 040,23 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od:
  – kwoty 39 711,25 PLN od dnia 17 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty,
  – kwoty 33 328,98 PLN od dnia 20 lipca 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałej części,
 4. zastrzega pozwanemu Raiffeisen Bank International AG prawo do powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia zasądzonego w punkcie 2 wyroku do chwili zaoferowania zwrotu przez powoda na rzecz pozwanego kwoty 120 000 PLN,
 5. zasądza od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda kwotę 6 417 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Magdalena Bystrzycka


II instancja: 29 listopada 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2022 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 27 czerwca 2022 r.

 1. oddala apelację,
 2. zasądza od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda kwotę 4 050 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego,

Sędzia SA Jolanta Terlecka

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /28.11.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 28 listopada 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2022 r. w Lublinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o zapłatę:

 1. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank SA na rzecz powodów łącznie kwotę 186 437,46 PLN oraz kwotę 43 852,29 EUR, obie kwoty z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 września 2020 r. do dnia zapłaty,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11 817 PLN tytułem kosztów procesu, z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia SO Iwona Adamiak-Orłowska


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /05.10.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 05 października 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 5 października 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. oddala powództwo główne o ustalenie, że postanowienia umowy o kredyt hipoteczny nr 200803HL… z dnia 14 marca 2008 r. zawartej przez Kredytobiorców z EFG Eurobank Ergasias SA są bezskuteczne wobec powodów,
 2. oddala powództwo główne o zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kwoty 115 102,62 PLN,
 3. ustala, że umowa kredytu mieszkaniowego nr 200803HL… zawarta przez powodów z EFG Eurobank Ergasias SA jest nieważna,
 4. zasądza od Raiffeisen Bank SA łącznie na rzecz powodów kwotę 280 445,06 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty,
 5. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 34 047,71 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 marca 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1 048,95 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty,
 6. oddala powództwo ewentualne o zapłatę w pozostałym zakresie,
 7. oddala wniosek powodów o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności,
 8. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwoty po 5 917 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty,

Sędzia Sylwia Urbańska


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /10.10.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 10 października 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 9 września 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200807HL… zawarta w dniu 15 lipca 2008 r. pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 34 047,71 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 marca 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 161 618,97 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 34 047,71 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 marca 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1 048,95 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty,
 4. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 5. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwoty po 5 917 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 5 400 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty,

Sędzia SR (del.) Anna Kiełek


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /27.10.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 27 października 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 6 października 2022 r. w Lublinie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr 200709HL… z dnia 25 września 2007 r. zawarta pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 41 189,29 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 listopad 2019 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 13 464,11 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 marca 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 41 189,29 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 listopad 2019 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 13 464,11 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 marca 2022 r. do dnia zapłaty,
 4. w pozostałej części oddala powództwo,
 5. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwoty po 5 718 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Justyna Janusz-Iwanicka


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /21.02.2022/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 17 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200807HL… z dnia 01 lipca 2008 r. zawarta pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna,
 2. oddala powództwo w zakresie żądania zapłaty 74 747,30 PLN oraz 42 490,18 CHF,
 3. oddala żądanie zapłaty 89 656,11 PLN oraz żądanie ustalenia, że zapisy §7 ust. 4 oraz §9 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu umowy opisanej w punkcie 1 wyroku stanowią klauzule niedozwolone,
 4. umarza postępowanie w pozostałej części,
 5. zasądza od pozwanego na rzecz powodów 22 617,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Piotr Bednarczyk


II instancja: 21 luty 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny po rozpoznaniu 27 stycznia 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

 1. zmienia zaskarżony wyrok częściowo, w ten sposób, że:
  – w punkcie drugim zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwoty: 37 373,69 PLN oraz 26 414,64 CHF i na rzecz powoda 37 373,69 PLN oraz 16 075,54 CHF z tym zastrzeżeniem, że zapłata przez Raiffeisen Bank SA z siedzibą w Wiedniu na rzecz powodów tych kwot nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów na rzecz pozwanego kwot po 142 246,38 PLN,
  – w punkcie piątym obciąża pozwanego kosztami postępowania w całości, z tym, że na rzecz powódki w 59%, a na rzecz powoda w 41%, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu,
 2. oddala apelację powodów w pozostałym zakresie i apelację pozwanego w całości,
 3. obciąża pozwanego kosztami postępowania apelacyjnego w całości, z tym, że na rzecz powódki w 54% a na rzecz powoda w 46%, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu,

Sędzia Marzena Miąskiewicz

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /25.08.2022/