Polbank EFG

Polbank EFG

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /29.11.2022/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 27 czerwca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2022 r. w Lublinie na posiedzeniu jawnym sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200711HL… z dnia 15 listopada 2007 r. zawarta pomiędzy powodem a pozwanym jest nieważna,
 2. zasądza od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda kwotę 73 040,23 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od:
  – kwoty 39 711,25 PLN od dnia 17 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty,
  – kwoty 33 328,98 PLN od dnia 20 lipca 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałej części,
 4. zastrzega pozwanemu Raiffeisen Bank International AG prawo do powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia zasądzonego w punkcie 2 wyroku do chwili zaoferowania zwrotu przez powoda na rzecz pozwanego kwoty 120 000 PLN,
 5. zasądza od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda kwotę 6 417 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Magdalena Bystrzycka


II instancja: 29 listopada 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2022 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 27 czerwca 2022 r.

 1. oddala apelację,
 2. zasądza od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda kwotę 4 050 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego,

Sędzia SA Jolanta Terlecka

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /28.11.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 28 listopada 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2022 r. w Lublinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o zapłatę:

 1. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank SA na rzecz powodów łącznie kwotę 186 437,46 PLN oraz kwotę 43 852,29 EUR, obie kwoty z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 września 2020 r. do dnia zapłaty,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11 817 PLN tytułem kosztów procesu, z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia SO Iwona Adamiak-Orłowska


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /05.10.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 05 października 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 5 października 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. oddala powództwo główne o ustalenie, że postanowienia umowy o kredyt hipoteczny nr 200803HL… z dnia 14 marca 2008 r. zawartej przez Kredytobiorców z EFG Eurobank Ergasias SA są bezskuteczne wobec powodów,
 2. oddala powództwo główne o zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kwoty 115 102,62 PLN,
 3. ustala, że umowa kredytu mieszkaniowego nr 200803HL… zawarta przez powodów z EFG Eurobank Ergasias SA jest nieważna,
 4. zasądza od Raiffeisen Bank SA łącznie na rzecz powodów kwotę 280 445,06 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty,
 5. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 34 047,71 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 marca 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1 048,95 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty,
 6. oddala powództwo ewentualne o zapłatę w pozostałym zakresie,
 7. oddala wniosek powodów o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności,
 8. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwoty po 5 917 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty,

Sędzia Sylwia Urbańska


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /10.10.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 10 października 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 9 września 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200807HL… zawarta w dniu 15 lipca 2008 r. pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 34 047,71 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 marca 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 161 618,97 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 34 047,71 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 marca 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1 048,95 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty,
 4. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 5. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwoty po 5 917 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 5 400 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty,

Sędzia SR (del.) Anna Kiełek


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /27.10.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 27 października 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 6 października 2022 r. w Lublinie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr 200709HL… z dnia 25 września 2007 r. zawarta pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 41 189,29 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 listopad 2019 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 13 464,11 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 marca 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 41 189,29 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 listopad 2019 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 13 464,11 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 marca 2022 r. do dnia zapłaty,
 4. w pozostałej części oddala powództwo,
 5. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwoty po 5 718 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Justyna Janusz-Iwanicka


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /21.02.2022/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 17 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200807HL… z dnia 01 lipca 2008 r. zawarta pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna,
 2. oddala powództwo w zakresie żądania zapłaty 74 747,30 PLN oraz 42 490,18 CHF,
 3. oddala żądanie zapłaty 89 656,11 PLN oraz żądanie ustalenia, że zapisy §7 ust. 4 oraz §9 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu umowy opisanej w punkcie 1 wyroku stanowią klauzule niedozwolone,
 4. umarza postępowanie w pozostałej części,
 5. zasądza od pozwanego na rzecz powodów 22 617,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Piotr Bednarczyk


II instancja: 21 luty 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny po rozpoznaniu 27 stycznia 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

 1. zmienia zaskarżony wyrok częściowo, w ten sposób, że:
  – w punkcie drugim zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwoty: 37 373,69 PLN oraz 26 414,64 CHF i na rzecz powoda 37 373,69 PLN oraz 16 075,54 CHF z tym zastrzeżeniem, że zapłata przez Raiffeisen Bank SA z siedzibą w Wiedniu na rzecz powodów tych kwot nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów na rzecz pozwanego kwot po 142 246,38 PLN,
  – w punkcie piątym obciąża pozwanego kosztami postępowania w całości, z tym, że na rzecz powódki w 59%, a na rzecz powoda w 41%, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu,
 2. oddala apelację powodów w pozostałym zakresie i apelację pozwanego w całości,
 3. obciąża pozwanego kosztami postępowania apelacyjnego w całości, z tym, że na rzecz powódki w 54% a na rzecz powoda w 46%, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu,

Sędzia Marzena Miąskiewicz

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /25.08.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 25 sierpnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2022 r. w Warszawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200802HL…, sporządzona w dniu 8 lutego 2008 r., a zawarta w dniu 15 lutego 2008 r., pomiędzy powodem a poprzednikiem prawnym pozwanego – EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1 073,31 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 maja 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 191 397,80 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 maja 2022 r. do dnia zapłaty,
 4. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 5. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6 468 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia SO Ewa Pawłowska


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /16.08.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 16 sierpnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2022 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200712…, zawarta w dniu 3 stycznia 2008 r. pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias SA z siedzibą w Warszawie jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 67 687,17 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 43 722,98 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 31 października 2019 r.,
 4. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 14 630,58 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 9 grudnia 2020 r.,
 5. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4 380,50 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 września 2021 r.,
 6. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4 383,33 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 kwietnia 2022 r.,
 7. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 8. umarza postępowanie co do kwoty 11 589,24 CHF,
 9. ustala, że powódka winna ponieść 25% kosztów procesu, a pozwany 75% kosztów procesu, przy czym szczegółowe wyliczenie kosztów procesu pozostawia referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się orzeczenia,

Sędzia Magdalena Antosiewicz


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /31.03.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 31 marca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala nieważność umowy o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF zawartej pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias SA z siedzibą w Warszawie w dniu 23 kwietnia 2008 r. i zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 112 094,55 PLN oraz kwotę 37 841,96 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:
  – od kwoty 72 598,19 PLN od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 30 741,36 PLN i 17 755,85 CHF od dnia 25 marca 2019 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 8 755 PLN i 20 086,11 CHF od dnia 16 lutego 2022 r. do dnia zapłaty,
 2. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 3. zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia (del.) Joanna Radzyńska-Głowacka


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /13.04.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 13 kwietnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2022 r. w Warszawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200705HL… zawarta w dniu 14 maja 2007 r. pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias SA z siedzibą w Warszawie jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank SA na rzecz powodów kwotę 143 663,36 PLN oraz kwotę 33 347,31 CHF, z tym że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez Kredytobiorcę  pozwanemu Raiffeisen Bank International kwoty 321 002,44 PLN albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. ustala, iż koszty procesu ponosi w całości pozwany pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu,

Sędzia Iwona Lizakowska-Bytof


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /31.05.2022/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 21 stycznia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2021 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu z dnia 25 lipca 2008 r. zawarta między powodami a EFG Eurobank Ergasias SA z siedzibą w Warszawie jest nieważna w całości,
 2. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank SA na rzecz powodów:
  66 202,93 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 08 marca 2021 r. do dnia zapłaty,
  45 995,45 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 11 834,00 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia (del.) Joanna Grzempka


II instancja: 31 maja 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny na skutek apelacji Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 21 stycznia 2022 r.

 1. oddala apelację,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8 100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie tej kwoty od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia w przedmiocie kosztów postepowania przed Sądem drugiej instancji do dnia zapłaty,

Sędzia SA Karolina Sarzyńska

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /23.07.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 23 lipca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym (sobota) sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200806HL… zawarta w dniu 27 czerwca 2008 r. pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias SA z siedzibą w Warszawie jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank SA na rzecz powodów łącznie do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, kwotę 351 217,26 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 maja 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. w pozostałym zakresie powództwo oddala,
 4. zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 13 293,74 PLN w tym kwotę 10 800 PLN tytułem wynagrodzenia pełnomocnika,

Sędzia SO Mariusz Solka


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /17.10.2022/