PKO BP SA

PKO BP SA

PKO BP SA /25.01.2024/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 09 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 09 marca 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. zasądza od pozwanego Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 6 052,17 PLN oraz 94 448,27 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:
  – od kwoty 6 052,17 PLN oraz 80 108,57 CHF od dnia 24 maja 2019 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 13 537,38 CHF od dnia 31 marca 2020 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 802,32 CHF od dnia 02 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty,
 2. oddala powództwo w pozostałej części,
 3. zasądza od pozwanego Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 12 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty,
 4. nakazuje ściągnąć od pozwanego Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Lublinie kwotę 5 672,34 PLN tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych,

Sędzia Agnieszka Wojnarowicz-Posłuszna


II instancja: 25 stycznia 2024 r.

Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2024 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o zapłatę
na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 09 marca 2023 r., sygn. akt I C …/19

 1. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 3 w ten sposób, że eliminuje następujące rozstrzygnięcie: „wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty”,
 2. oddala apelację w pozostałym zakresie,
 3. zasądza od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie na rzecz powodów kwotę 8 100 PLN tytułem kosztów postępowania apelacyjnego z odsetkami w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego te koszty do dnia zapłaty,

Sędzia SA Ewa Popek

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt może być wypłacony:
1) w walucie wymienialnej – na sfinansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).

§ 1 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 11 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty

§ 5 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku wypłaty pożyczki w walucie wymienialnej stosuje się kursy kupna/sprzedaży dla dewiz (Tabela kursów), obowiązujące w PKO BP SA w dniu zlecenia płatniczego.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

PKO BP SA /11.12.2023/ wyrok prawomocny Ugoda z bankiem


Ugoda sądowa

zawarta w dniu 11.12.2023 r. pomiędzy
Kredytobiorcami a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie
następującej treści:

 1. W celu zakończenia wszelkich sporów dotyczących abuzywności klauzul umownych i ważności Umowy, Bank zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Kredytobiorców kwoty 217 556,44 PLN w tym:
  – kapitał 215 496,95 PLN,
  – odsetki 2 059,49 PLN,
  w terminie 14 dni od dnia zawarcia ugody.
 2. Bank w terminie 14 dnia od daty podpisania ugody wypłaci Kredytobiorcom kwotę dodatkową w wysokości 100 000,00 PLN.
 3. Ugoda wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia Stron.

Sprawa zakończona podpisaniem Ugody.

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt może być wypłacony:
1) w walucie wymienialnej – na sfinansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).

§ 1 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 11 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty

§ 5 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku wypłaty pożyczki w walucie wymienialnej stosuje się kursy kupna/sprzedaży dla dewiz (Tabela kursów), obowiązujące w PKO BP SA w dniu zlecenia płatniczego.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

PKO BP SA /20.02.2023/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 07 lipca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2022 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny nr 203-12…/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. zawarta przez powodów oraz pozwanego Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział nr 1 w Chełmie jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 1 475,80 PLN oraz 71 366,58 CHF z tytułu uiszczonych na rzecz pozwanego świadczeń w wykonaniu nieważnej umowy kredytu hipotecznego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 25.11.2020 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo ewentualne,
 4. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Maria Stelska


II instancja: 20 lutego 2023 r.

Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2023 r. w Lublinie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o ustalenie i zapłatę
na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 07 lipca 2022 r., sygn. akt I C …/21

 1. oddala apelację,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8 100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego,

Sędzia SA Tomasz Lebowa

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt może być wypłacony:
1) w walucie wymienialnej – na sfinansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).

§ 1 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 11 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty

§ 5 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku wypłaty pożyczki w walucie wymienialnej stosuje się kursy kupna/sprzedaży dla dewiz (Tabela kursów), obowiązujące w PKO BP SA w dniu zlecenia płatniczego.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

PKO BP SA /29.11.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 29 listopada 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala, że nie istnieje stosunek prawny mający wynikać z umowy kredytu mieszkaniowego WŁĄSNY KĄT hipoteczny nr 203-…/…/2006 zawartej w dniu 30 marca 2006 r. pomiędzy powodami a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA z siedzibą w Warszawie,
 2. zasądza od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 160 193,45 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 lutego 2023 r. do dnia zapłaty,
 3. w pozostałej części powództwo oddala,
 4. zasądza od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów po 3 939 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Piotr Ryng

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt może być wypłacony:
1) w walucie wymienialnej – na sfinansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).

§ 1 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 11 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty

§ 5 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku wypłaty pożyczki w walucie wymienialnej stosuje się kursy kupna/sprzedaży dla dewiz (Tabela kursów), obowiązujące w PKO BP SA w dniu zlecenia płatniczego.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

PKO BP SA /07.11.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 07 listopada 2023 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 10 października 2023 r. w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółce Akcyjnej w Warszawie przeciwko Kredytobiorcom przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim o zapłatę:

 1. oddala powództwo,
 2. zasądza od powoda Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 10 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Alina Gąsior

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt może być wypłacony:
1) w walucie wymienialnej – na sfinansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).

§ 1 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 11 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty

§ 5 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku wypłaty pożyczki w walucie wymienialnej stosuje się kursy kupna/sprzedaży dla dewiz (Tabela kursów), obowiązujące w PKO BP SA w dniu zlecenia płatniczego.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

PKO BP SA /21.09.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 21 września 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 września 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala, że nie istnieje pomiędzy stronami stosunek prawny umowy kredytu w związku z nieważnością w całości umowy kredytu mieszkaniowego WŁĄSNY KĄT hipoteczny nr 203-…/…/2008 z dnia 09 kwietnia 2008 r. pomiędzy powodami a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA z siedzibą w Warszawie,
 2. zasądza od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 152 792,59 PLN i kwotę 20 820,20 CHF obie kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 listopada 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 7 924 PLN tytułem kosztów procesu, z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,
 4. zasądza od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 3 961 PLN tytułem kosztów procesu, z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Iwona Adamiak-Orłowska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt może być wypłacony:
1) w walucie wymienialnej – na sfinansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).

§ 1 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 11 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty

§ 5 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku wypłaty pożyczki w walucie wymienialnej stosuje się kursy kupna/sprzedaży dla dewiz (Tabela kursów), obowiązujące w PKO BP SA w dniu zlecenia płatniczego.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

PKO BP SA /18.08.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 18 sierpnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 02 sierpnia 2023 r. w Rzeszowie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala, że zawarta w dniu 06 maja 2008 r., pomiędzy powodami a pozwanym Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie umowa kredytu mieszkaniowego WŁĄSNY KĄT hipoteczny nr 203-…/…/2008, wraz z aneksem nr 1 z dnia 17 kwietnia 2015 r. do tej umowy jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 529 467,80 PLN oraz kwotę 1 469,80 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi:
  – od kwoty 458 313,76 PLN oraz od kwoty 1 469,80 CHF od dnia 30 marca 2022 r. do dnia 05 czerwca 2023 r.,
  – od kwoty 71 154,04 PLN od dnia 06 lipca 2023 r. do dnia zapłaty,
  zastrzegając jednocześnie, że spełnienie przez pozwanego świadczenia w zakresie należnych powodom kwot 458 313,76 PLN oraz 1 469,80 CHF będzie uzależnione od jednoczesnej zapłaty przez powodów na rzecz pozwanego kwoty 498 213,94 PLN lub zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zwrot tej kwoty,
 3. w pozostałej części powództwo oddala,
 4. zasądza od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie solidarnie na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Krzysztof Żołnierczuk

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt może być wypłacony:
1) w walucie wymienialnej – na sfinansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).

§ 1 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 11 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty

§ 5 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku wypłaty pożyczki w walucie wymienialnej stosuje się kursy kupna/sprzedaży dla dewiz (Tabela kursów), obowiązujące w PKO BP SA w dniu zlecenia płatniczego.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

PKO BP SA /07.08.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 07 sierpnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 07 sierpnia 2023 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o zapłatę:

 1. zasądza od strony pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 352 844,69 PLN i 171 386,22 CHF,
 2. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 16 marca 2021 r. do dnia zapłaty, a dalej idące żądanie w zakresie odsetek oddala,
 3. zastrzega na rzecz strony pozwanej prawo wstrzymania się z zapłatą kwoty 661 230,06 PLN do czasu zaoferowania przez powoda zwrotu otrzymanego przez niego od pozwanego banku świadczenia tj. kwoty 661 230,06 PLN lub zabezpieczenia zwrotu tej kwoty,
 4. zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od prawomocności wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Irena Żarnowska-Sporysz

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt może być wypłacony:
1) w walucie wymienialnej – na sfinansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).

§ 1 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 11 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty

§ 5 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku wypłaty pożyczki w walucie wymienialnej stosuje się kursy kupna/sprzedaży dla dewiz (Tabela kursów), obowiązujące w PKO BP SA w dniu zlecenia płatniczego.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

PKO BP SA (dawniej: Nordea Bank Polska SA) /28.06.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 28 czerwca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. stwierdza, iż umowa kredytu mieszkaniowego Nordea-Habitat nr LKM-CHF- … zawarta w dniu 07 grudnia 2007 r. pomiędzy powodami a Nordea Bank Polska SA w Warszawie jest nieważna w całości,
 2. zasądza od PKO BP SA w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 38 968,48 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 października 2019 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od PKO BP SA w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 23 375,77 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 16 398,12 CHF od dnia 28 października 2019 r. do dnia zapłaty i od kwoty 6 977,05 CHF od dnia 10 maja 2021 r. do dnia zapłaty,
 4. w pozostałym zakresie powództwo oddala,
 5. zasądza od PKO BP SA w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 6 564 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia SO Agnieszka Wlekły-Pietrzak

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 2 Regulaminu NORDEA-HABITAT z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 13 ust. 7 Umowy NORDEA-HABITAT z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.

§ 1 ust. 2 Regulaminu NORDEA-HABITAT z 2008 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 15 ust. 7 Umowy NORDEA-HABITAT z 2008 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

PKO BP SA /26.04.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 26 kwietnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2023 r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny MIX nr 39… z dnia 16 października 2008 r. zawarta pomiędzy powodami i PKO BP SA z siedzibą w Warszawie jest nieważna,
 2. oddala żądanie zapłaty,
 3. zasądza od PKO BP SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów solidarnie kwotę 500 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania,
 4. nakazuje ściągnąć od powodów solidarnie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Radomiu kwotę 2 220,55 PLN tytułem kosztów sądowych,
 5. nakazuje ściągnąć od PKO BP SA z siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Radomiu kwotę 2 220,55 PLN tytułem kosztów sądowych,

Sędzia Michał Gałek

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt może być wypłacony:
1) w walucie wymienialnej – na sfinansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).

§ 1 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 11 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty

§ 5 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku wypłaty pożyczki w walucie wymienialnej stosuje się kursy kupna/sprzedaży dla dewiz (Tabela kursów), obowiązujące w PKO BP SA w dniu zlecenia płatniczego.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

PKO BP SA /14.12.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 14 grudnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 09 grudnia 2022 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o zapłatę:

 1. zasądza od pozwanego PKO BP SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 387 171,16 PLN wraz z z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 maja 2020 r. do dnia zapłaty,
 2. w pozostałym zakresie powództwo oddala,
 3. zasądza od pozwanego PKO BP SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 11 817 PLN tytułem kosztów procesu z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,
 4. nie obciąża pozostałych powodów kosztami procesu poniesionymi przez pozwanego,

Sędzia Iwona Adamiak-Orłowska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt może być wypłacony:
1) w walucie wymienialnej – na sfinansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).

§ 1 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 11 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty

§ 5 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku wypłaty pożyczki w walucie wymienialnej stosuje się kursy kupna/sprzedaży dla dewiz (Tabela kursów), obowiązujące w PKO BP SA w dniu zlecenia płatniczego.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

PKO BP SA /18.11.2022/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 21 czerwca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 02 czerwca 2022 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o ustalenie i zapłatę

 1. ustala, że umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny nr 203-12…/2006 z dnia 13 września 2006 r. zawarta przez powodów oraz pozwanego Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwoty:
  127 490,16 PLN oraz 32 667,75 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 maja 2020 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo o zapłatę w pozostałym zakresie,
 4. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Izabela Wieczór


II instancja: 18 listopada 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2022 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko PKO BP SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 21 czerwca 2022 r.:

 1. oddala apelację,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8 100 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym,

Sędzia SA Wiesław Łukaszewski

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt może być wypłacony:
1) w walucie wymienialnej – na sfinansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).

§ 1 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 11 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty

§ 5 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku wypłaty pożyczki w walucie wymienialnej stosuje się kursy kupna/sprzedaży dla dewiz (Tabela kursów), obowiązujące w PKO BP SA w dniu zlecenia płatniczego.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

PKO BP SA (dawniej: Nordea Bank Polska SA) /01.03.2023/