PEKAO SA

PEKAO SA

Pekao SA (dawniej: BPH SA) /16.11.2023/ wyrok prawomocny Ugoda z bankiem


Ugoda nr … do Umowy nr …/…/2005

zawarta w dniu 16.11.2023 r. pomiędzy
Bankiem Polska Kasa Opieki SA w Warszawie a Kredytobiorcami
następującej treści:

  1. Bank zwalnia Kredytobiorcę z długu (umarza zadłużenie Kredytobiorcy) w zakresie kwoty 47 501,76 PLN.
    Ponadto Bank zobowiązuje się do zwrotu Kredytobiorcy kwoty wynikającej z rozliczenia kredytu w wysokości 86 844,29 PLN w terminie 7 dni od dnia zawarcia Ugody.

Sprawa zakończona podpisaniem Ugody.

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH SA nie objętych ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF…

Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

waluta PLN

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota spłaty ulega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kurów walut obowiązujących w Banku

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Pekao SA (dawniej: BPH SA) /20.07.2023/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 15 lipca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2022 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie i o zapłatę:

  1. ustala, że umowa kredytu z dnia 20 lipca 2006 r., numer 4500/ … /2006 zawarta pomiędzy powodami a Bankiem BPH SA, obecnie Bank Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie jest nieważna,
  2. zasądza od pozwanego Banku Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 60 017,41 PLN oraz kwotę 11 328,98 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 2019 r. do dnia zapłaty,
  3. zasądza od pozwanego Banku Polska Kasa Opieki SA na rzecz powodów kwotę 6 434 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Agnieszka Chomiuk-Indraszczyk


II instancja: 20 lipca 2023 r.

Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 15 lipca 2022 r.:

  1. oddala apelację,
  2. zasądza od Bank Polska Kasa Opieki SA na rzecz powodów kwoty po 2 025 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie za okres od uprawomocnienia się orzeczenia w którym te koszty zasądzono,

Sędzia SA Dariusz Janiszewski / SA Ewa Popek / SA Adam Czerwiński

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH SA nie objętych ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF…

Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

waluta PLN

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota spłaty ulega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kurów walut obowiązujących w Banku

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Pekao SA (dawniej: BPH SA) /05.04.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 05 kwietnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie i o zapłatę:

  1. ustala, że umowa kredytu budowlano-hipotecznego nr 1097/ … / … /2006 z dnia 29 marca 2006 r. zawarta pomiędzy powodami a Bankiem BPH SA w Krakowie jest nieważna i zasądza od pozwanego Banku Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 151 198,31 PLN i 28 096,80 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 marca 2023 r. do dnia zapłaty i w pozostałym zakresie oddala powództwo,
  2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu – przy czym oddala wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w podwójnej wysokości – szczegółowe rozstrzygnięcie pozostawiając w tej materii referendarzowi sądowemu tutejszego Sądu,

Sędzia Anna Zalewska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH SA nie objętych ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF…

Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

waluta PLN

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota spłaty ulega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kurów walut obowiązujących w Banku

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.