Nordea Bank Polska SA

Nordea Bank Polska SA

PKO BP SA (dawniej: Nordea Bank Polska SA) /28.06.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 28 czerwca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. stwierdza, iż umowa kredytu mieszkaniowego Nordea-Habitat nr LKM-CHF- … zawarta w dniu 07 grudnia 2007 r. pomiędzy powodami a Nordea Bank Polska SA w Warszawie jest nieważna w całości,
 2. zasądza od PKO BP SA w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 38 968,48 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 października 2019 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od PKO BP SA w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 23 375,77 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 16 398,12 CHF od dnia 28 października 2019 r. do dnia zapłaty i od kwoty 6 977,05 CHF od dnia 10 maja 2021 r. do dnia zapłaty,
 4. w pozostałym zakresie powództwo oddala,
 5. zasądza od PKO BP SA w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 6 564 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia SO Agnieszka Wlekły-Pietrzak

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 2 Regulaminu NORDEA-HABITAT z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 13 ust. 7 Umowy NORDEA-HABITAT z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.

§ 1 ust. 2 Regulaminu NORDEA-HABITAT z 2008 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 15 ust. 7 Umowy NORDEA-HABITAT z 2008 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

PKO BP SA (dawniej: Nordea Bank Polska SA) /01.03.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 01 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 01 marca 2023 r. we Wrocławiu sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa nr LKM-CHF- … o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat (kredyt hipoteczny przeznaczony na zakup lub zamianę nieruchomości na rynku wtórnym) zawarta 20 sierpnia 2009 r. przez powoda oraz Nordea Bank Polska SA w Gdyni jest nieważna,
 2. zasądza od strony pozwanej PKO BP SA w Warszawie na rzecz powoda kwotę 92 453,96 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 14 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 23 836,50 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 22 maja  2021 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 6 717 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia SO Ewa Rudkowska-Ząbczyk

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 2 Regulaminu NORDEA-HABITAT z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 13 ust. 7 Umowy NORDEA-HABITAT z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.

§ 1 ust. 2 Regulaminu NORDEA-HABITAT z 2008 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 15 ust. 7 Umowy NORDEA-HABITAT z 2008 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

PKO BP SA (dawniej: Nordea Bank Polska SA) /23.02.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 23 lutego 2023 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2023 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa nr LKM-CHF- … o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z dnia 13 listopada 2009 r. jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwoty po: 49 233,53 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 23 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty oraz 28 661,48 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 19 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. w pozostałej części oddala powództwo,
 4. zasądza od strony pozwanej na rzecz każdego z powodów kwoty po 3 217 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia SO Izabela Fountoukidis

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 2 Regulaminu NORDEA-HABITAT z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 13 ust. 7 Umowy NORDEA-HABITAT z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.

§ 1 ust. 2 Regulaminu NORDEA-HABITAT z 2008 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 15 ust. 7 Umowy NORDEA-HABITAT z 2008 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

PKO BP SA (dawniej: Nordea Bank Polska SA) /16.12.2021/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


II instancja: 16 grudnia 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko PKO BP SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 01 czerwca 2021 r.

 1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że stwierdza nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat o nr LKM-CHF … z dnia 29 kwietnia 2008 r. zawartej między Kredytobiorcami a Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni (obecnie: PKO BP SA z siedzibą w Warszawie),
 2. zasądza od PKO BP SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 158 772,99 PLN oraz kwotę 50 967,21 CHF, za jednoczesnym zaoferowaniem zwrotu przez Kredytobiorców na rzecz PKO BP SA z siedzibą w Warszawie kwoty 409 359,24 PLN,
 3. oddala apelację powodów i pozwanej w pozostałej części,
 4. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 9 100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego,

Sędzia Roman Dziczek

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 2 Regulaminu NORDEA-HABITAT z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 13 ust. 7 Umowy NORDEA-HABITAT z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.

§ 1 ust. 2 Regulaminu NORDEA-HABITAT z 2008 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 15 ust. 7 Umowy NORDEA-HABITAT z 2008 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

PKO BP SA (dawniej: Nordea Bank Polska SA) /22.06.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 22 czerwca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa nr LKM-CHF- … o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat (kredyt przeznaczony na zakup lub zmianę nieruchomości na rynku wtórnym) z dnia 6 maja 2008 r. zawarta pomiędzy Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni a Kredytobiorcą jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 185 935,53 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:
  – od kwoty 67 024,31 PLN od dnia 15 lutego 2020 r. do dnia zapłaty,
  – do kwoty 118 911,22 PLN od dnia 25 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo główne w pozostałej części,
 4. zasądza tytułem zwrotu kosztów postępowania od PKO BP SA w Warszawie na rzecz powoda kwotę 6 417 PLN wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty,

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 2 Regulaminu NORDEA-HABITAT z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 13 ust. 7 Umowy NORDEA-HABITAT z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.

§ 1 ust. 2 Regulaminu NORDEA-HABITAT z 2008 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 15 ust. 7 Umowy NORDEA-HABITAT z 2008 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

PKO BP SA (dawniej: Nordea Bank Polska SA) /10.05.2021/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 10 maja 2021 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2021 r. w Kielcach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa łącząca powoda z PKO BP SA w Warszawie nr LKM-CHF- … o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawarta w dniu 19 maja 2008 r. jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 63 320,66 PLN oraz kwotę 77 501,44 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od każdej z kwot od dnia 30 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. zasądza od PKO BP SA w Warszawie na rzecz powoda kwotę 11 834 PLN tytułem kosztów procesu,

Sędzia SO Anna Pniewska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 2 Regulaminu NORDEA-HABITAT z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 13 ust. 7 Umowy NORDEA-HABITAT z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.

§ 1 ust. 2 Regulaminu NORDEA-HABITAT z 2008 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.

§ 15 ust. 7 Umowy NORDEA-HABITAT z 2008 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest w walucie, w której kredyt jest denominowany,
2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej,
3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.