GE Money Bank SA

GE Money Bank SA

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /25.09.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 25 września 2023 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 25 września 2023 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 148 ze znacznikiem 1 k.p.c. sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że pomiędzy powodem a pozwanym Bankiem BPH SA w Gdańsku nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu nr …/ zawartej pomiędzy powodem oraz pozwanym Bank BPH SA w Gdańsku jako następcą prawnym GE Money Bank SA w Gdańsku,
 2. zasądza od pozwanego Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz powoda 299 697,87 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia liczonymi od 25 sierpnia 2023 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala dalej idące powództwo,
 4. zasądza od pozwanego Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz powoda 11 817 PLN kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia (del.) Anna Baran

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania…

§ 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.

§ 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.

§ 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

1: Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
2: Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
3: Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
4: Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank SA ustalane w sposób określony w ust. 5.
5: Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnim kursem złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA i CitiBank Handlowy Polska SA.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /15.09.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 15 września 2023 r.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 08 września 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę kwoty 119 443,75 PLN:

 1. ustala, że zawarta przez powódkę z poprzednikiem prawnym pozwanego GE Money Bank SA w Gdańsku umowa kredytu hipotecznego nr S08G/… jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz powódki kwotę 119 443,75 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 25 marca 2023 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. zasądza od pozwanego Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz powódki kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia SO Małgorzata Dubinowicz-Motyk

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania…

§ 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.

§ 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.

§ 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

1: Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
2: Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
3: Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
4: Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank SA ustalane w sposób określony w ust. 5.
5: Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnim kursem złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA i CitiBank Handlowy Polska SA.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /02.08.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 02 sierpnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala nieistnienie stosunku prawnego między stronami, wynikającego z nieważnej umowy kredytu nr /… opatrzonej datą 10 kwietnia 2008 r. zawartej przez powodów z GE Money Bank SA z siedzibą w Gdańsku w dniu 12 kwietnia 2008 r.,
 2. zasądza od pozwanego Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 207 691,61 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałej części,
 4. kosztami procesu obciąża pozwanego, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu,

Sędzia Mariusz Kurzępa

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania…

§ 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.

§ 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.

§ 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

1: Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
2: Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
3: Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
4: Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank SA ustalane w sposób określony w ust. 5.
5: Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnim kursem złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA i CitiBank Handlowy Polska SA.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /19.05.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 19 maja 2023 r.

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2023 r. w Płocku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, iż umowa kredytu X06E/… zawarta pomiędzy powódką a GE Money Bank SA z siedzibą w Gdańsku (poprzednikiem prawnym pozwanego Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku) w dniu 14 października 2007 r., a sporządzona w dniu 10 października 2007 r. jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz powódki kwotę 226 686,96 PLN przy czym wykonanie tego świadczenia uzależnia od jednoczesnego zaoferowania przez powódkę zapłaty na rzecz Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku kwoty 200 000,00 PLN lub zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zwrot tej kwoty,
 3. zasądza od pozwanego Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz powódki kwotę 14 617 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 13 500 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

Sędzia Maria Stelska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania…

§ 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.

§ 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.

§ 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

1: Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
2: Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
3: Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
4: Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank SA ustalane w sposób określony w ust. 5.
5: Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnim kursem złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA i CitiBank Handlowy Polska SA.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /20.03.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 20 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z nieważnej umowy kredytu nr 7… z dnia 06 lutego 2008 r. (sporządzonej w dniu 05 lutego 2008 r.) zawartej z GE Money Bank SA obecnie po przekształceniach własnościowych Bank BPH SA,
 2. zasądza od pozwanego Bank BPH SA na rzecz powoda kwotę 106 771,83 PLN tytułem części rat kapitałowo-odsetkowych uiszczonych na podstawie nieważnej umowy nr 7… z dnia 06 lutego 2008 r. za okres od marca 2008 r. do października 2022 r. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi:
  – od kwoty 89 363,37 PLN od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 17 408,46 PLN od dnia 25 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego Bank BPH SA w Gdańsku na rzecz powoda kwotę 6 417 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Maria Stelska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania…

§ 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.

§ 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.

§ 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

1: Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
2: Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
3: Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
4: Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank SA ustalane w sposób określony w ust. 5.
5: Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnim kursem złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA i CitiBank Handlowy Polska SA.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /02.03.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 02 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2023 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę:

 1. umarza postępowanie co do żądania zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 11 025,40 CHF od dnia 02 lutego 2018 r. do dnia 15 lipca 2020 r. oraz od kwoty 5 570,24 CHF od dnia 02 lutego 2018 r. do dnia 03 października 2021 r.,
 2. ustala, że stosunek prawny wynikający z zawartej w dniu 23 listopada 2006 r. pomiędzy powodem a GE Money Bank SA w Gdańsku (poprzednikiem prawnym pozwanego) umowy kredytu nr S08C/… nie istnieje z uwagi na nieważność umowy,
 3. zasądza od pozwanego Bank BPH SA na rzecz powoda kwotę 73 930,00 PLN oraz 49 826,09 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:
  – od kwoty 73 930,00 PLN od dnia 01 lutego 2019 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 29 484,49 CHF od dnia 01 lutego 2019 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 10 938,36 CHF od dnia 31 lipca 2020 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 5 570,24 CHF od dnia 19 października 2021 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 3 833,00 CHF od dnia 04 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty,
 4. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 5. zasądza od pozwanego Bank BPH SA w Gdańsku na rzecz powoda kwotę 8 368,58 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania,

Sędzia Michał Jank

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania…

§ 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.

§ 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.

§ 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

1: Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
2: Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
3: Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
4: Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank SA ustalane w sposób określony w ust. 5.
5: Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnim kursem złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA i CitiBank Handlowy Polska SA.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /01.08.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 01 sierpnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu 1 sierpnia 2022 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu nr U06E/… z 04 lipca 2007 r. zawarta pomiędzy powodami oraz pozwanym Bank BPH SA w Gdańsku jako następcą prawnym GE Money Bank SA w Gdańsku jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Bank BPH SA na rzecz powodów łącznie kwotę 133 875,58 PLN oraz 50 408,37 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia liczonymi od 20 lipca 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala dalej idące powództwo,
 4. zasądza od pozwanego Bank BPH SA w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty,

Sędzia (del.) Anna Baran

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania…

§ 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.

§ 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.

§ 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

1: Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
2: Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
3: Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
4: Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank SA ustalane w sposób określony w ust. 5.
5: Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnim kursem złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA i CitiBank Handlowy Polska SA.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /29.09.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 29 września 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 8 września 2022 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o ustalenie nieważności umowy i zapłatę ewentualnie o zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr DECJ/ … z dnia 20 grudnia 2004 r. zawarta pomiędzy Kredytobiorcami a GE Bankiem Mieszkaniowym SA w Gdańsku, którego następcą prawnym jest Bank BPH SA jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Banku BPH SA solidarnie na rzecz powodów kwotę 72 728,31 PLN z tytułu uiszczonych przez powodów świadczeń w wykonaniu nieważnej umowy kredytu nr DECJ/ … z dnia 20 grudnia 2004 r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 6 417 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Marta Stelska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania…

§ 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.

§ 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.

§ 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

1: Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
2: Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
3: Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
4: Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank SA ustalane w sposób określony w ust. 5.
5: Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnim kursem złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA i CitiBank Handlowy Polska SA.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /01.07.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 01 lipca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2022 r. na rozprawie w Płocku sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu nr Z07E/ … z dnia 5 czerwca 2008 r. zawarta pomiędzy Kredytobiorcami a GE Money Bankiem SA w Gdańsku (poprzednik prawny Banku BPH SA w Gdańsku) jest w całości nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Banku BPH SA łącznie na rzecz powodów kwotę 262 926,41 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo główne w pozostałej części,
 4. zasądza od pozwanego Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 13 851 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia niniejszego wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu, oddalając wniosek dalej idący,
 5. nakazać pobrać od pozwanego Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Płocku 1 724,72 PLN tytułem brakującej części wydatków sądowych tymczasowo wyłożonych z sum budżetowych Skarbu Państwa,

Sędzia Marta Dunajska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania…

§ 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.

§ 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.

§ 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

1: Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
2: Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
3: Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
4: Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank SA ustalane w sposób określony w ust. 5.
5: Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnim kursem złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA i CitiBank Handlowy Polska SA.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /20.07.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 20 lipca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2022 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu nr 76… z dnia 19 października 2007 r. zawarta pomiędzy powodami a GE Money Bankiem SA w Gdańsku (obecnie Bank BPH SA w Gdańsku) nie istnieje z powodu jej nieważności,
 2. zasądza od pozwanego Banku BPH SA na rzecz powodów kwotę 631 934,73 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwot:
  – 137 896,37 PLN od dnia 30 października 2017 r. do dnia zapłaty,
  – 494 038,36 PLN od dnia 20 lipca 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 1 230 PLN tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz kwotę 21 634 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

Sędzia SR del. do SO Monika Bakuła-Steinborn

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania…

§ 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.

§ 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.

§ 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

1: Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
2: Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
3: Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
4: Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank SA ustalane w sposób określony w ust. 5.
5: Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnim kursem złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA i CitiBank Handlowy Polska SA.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.