Millennium Bank SA

Millennium Bank SA

Millennium Bank SA /30.11.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 30 listopada 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr KH/…/…/2005 z 24 stycznia 2006 r. zawarta pomiędzy powodami a Bankiem Millennium SA z siedzibą w Warszawie jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Bank Millennium SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki następujące kwoty:
  90 295,90  PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 01 grudnia 2023 r. do dnia zapłaty,
  39 627,66  CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 01 grudnia 2023 r. do dnia zapłaty,
 3. w pozostałym zakresie powództwo główne o zapłatę oddala,
 4. ustala, że pozwany ponosi koszty procesu w sprawie, w tym koszty zastępstwa procesowego według stawki minimalnej, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu tutejszego Sądu po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia,

Sędzia Jowita Cieślik

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązujących w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 z złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium SA.

§ 9 ust. 9, 10, 11 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…
Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kosztów ubezpieczenia w wysokości X złotych za pierwszy 36-miesięczny…
Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Millennium Bank SA /24.11.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 24 listopada 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 07 listopada 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bankowi Millennium SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny nr KH/…/…/2007 zawartej pomiędzy powódką a Bankiem Millennium SA z siedzibą w Warszawie w dniu 17 kwietnia 2007 r.,
 2. zasądza od pozwanego Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 40 064,52  PLN i kwotę 17 282,21 CHF, obie kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 04 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w zakresie żądania głównego w pozostałym zakresie,
 4. zasądza od pozwanego Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 11 834  PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Aleksandra Błażejewska-Leoniak

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązujących w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 z złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium SA.

§ 9 ust. 9, 10, 11 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…
Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kosztów ubezpieczenia w wysokości X złotych za pierwszy 36-miesięczny…
Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Millennium Bank SA /27.10.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 27 października 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 27 października 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala, że nie istnieje stosunek prawny mający wynikać z umowy kredytu o nazwie … zawarty pomiędzy powodami a pozwanym Bankiem Millennium SA z siedzibą w Warszawie,
 2. zasądza od pozwanego Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 87 450,43  PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:
  – od kwoty 86 605,96 PLN od dnia 06 grudnia 2022 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 844,47 PLN od dnia 08 lutego 2023 r. do dnia zapłaty,
 3. w pozostałej części powództwo oddala,
 4. zasądza od pozwanego Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów po 3 208,50  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Piotr Ryng

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązujących w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 z złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium SA.

§ 9 ust. 9, 10, 11 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…
Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kosztów ubezpieczenia w wysokości X złotych za pierwszy 36-miesięczny…
Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Millennium Bank SA /04.10.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 04 października 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 13 września 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala nieistnienie stosunku prawnego między stronami, wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny nr KH/…/…/2008 z dnia 04 września 2008 r. zawartej przez powodów z pozwanym Bankiem Millennium SA z siedzibą w Warszawie,
 2. zasądza od pozwanego Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie:
  – na rzecz powódki kwotę 133 680,06  PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 09 maja 2023 r. do dnia zapłaty,
  – na rzecz powoda kwotę 18 906,10  PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 09 maja 2023 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałej części,
 4. zasądza od pozwanego Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę po 3 217  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty,

Sędzia Mariusz Kurzępa

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązujących w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 z złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium SA.

§ 9 ust. 9, 10, 11 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…
Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kosztów ubezpieczenia w wysokości X złotych za pierwszy 36-miesięczny…
Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Millennium Bank SA /20.09.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 20 września 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala, że nie istnieje pomiędzy powodami a Bankiem Millennium SA z siedzibą w Warszawie stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny nr KH/…/…/2006 zawartej w dniu 14 grudnia 2006 r. pomiędzy powodami a Bankiem Millennium SA z siedzibą w Warszawie,
 2. zasądza od Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 181 341,84  PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 11 817  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Magdalena Bystrzycka

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązujących w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 z złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium SA.

§ 9 ust. 9, 10, 11 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…
Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kosztów ubezpieczenia w wysokości X złotych za pierwszy 36-miesięczny…
Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Millennium Bank SA /07.03.2022/ Postanowienie sądu


I instancja: 07 marca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 07 marca 2022 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bank Millennium SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie
w przedmiocie sprawdzenia i ustalenia wartości przedmiotu sporu oraz
w przedmiocie wniosku strony powodowej o udzielenie zabezpieczenia roszczenia
postanawia:

 1. na podstawie art. 25 par. 1 k.p.c. sprawdzić wartość przedmiotu sporu w niniejszej sprawie i zarządzić w tym celu dochodzenie,
 2. ustalić wartość przedmiotu sporu na kwotę 398 575,00 PLN tj.:
  – wartość powództwa o zapłatę : 203 574,51 PLN,
  – wartość powództwo o ustalenie: 194 999,99 PLN,
 3. udzielić zabezpieczenia roszczenia powódki o ustalenie nieważności umowy o MILLEKREDYT DOM nr KH/…/…/2005 z dnia 22 listopada 2005 r. pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem Millennium SA z siedzibą w Warszawie, poprzez wzajemne unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania niniejszego postępowania polegającego na wstrzymaniu obowiązku dokonywania przez stronę powodową spłat rat kapitałowo-odsetkowych kredytu w wysokości i terminach określonych w/w umową od dnia 07 marca 2022 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie,
 4. w pozostałym zakresie wniosek oddalić,

Sędzia SO Jowita Cieślik

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązujących w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 z złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium SA.

§ 9 ust. 9, 10, 11 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…
Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kosztów ubezpieczenia w wysokości X złotych za pierwszy 36-miesięczny…
Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Millennium Bank SA /09.08.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 09 sierpnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 02 sierpnia 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. umarza postępowanie w części dotyczącej żądania ustalenia, że zawarta przez powodów umowa kredytu nr /… z dnia 17 listopada 2006 r. jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanej Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 76 414,92  PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 66 699,46 PLN od dnia 19 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty i od kwoty 9 715,46 PLN od dnia 26 listopada 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanej Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 136 876,96  PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 66 699,46 PLN od dnia 19 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty i od kwoty 70 177,52 PLN od dnia 26 listopada 2022 r. do dnia zapłaty,
 4. w pozostałym zakresie powództwo o zapłatę oddala,
 5. kosztami procesu obciąża w całości pozwaną Bank Millennium SA z siedzibą w Warszawie, pozostawiając szczegółowe wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu,

Sędzia Agnieszka Bedyńska-Abramczyk

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązujących w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 z złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium SA.

§ 9 ust. 9, 10, 11 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…
Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kosztów ubezpieczenia w wysokości X złotych za pierwszy 36-miesięczny…
Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Millennium Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /28.06.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 28 czerwca 2023 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2023 r. sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr KH/0000… z dnia 28.08.2008 r. zawarta przez powodów z Euro Bankiem SA z siedzibą we Wrocławiu jest nieważna,
 2. zasądza od strony pozwanej Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 352 790,56 PLN z odsetkami za opóźnienie:
  – od kwoty 330 828,30 PLN od dnia 06.03.2019 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 21 962,26 PLN od dnia 23.03.2023 r. do dnia zapłaty,
 3. dalej idące powództwo oddala,
 4. zasądza od strony pozwanej łącznie na rzecz powodów kwotę 13 334 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,
 5. nakazuje stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego we Wrocławiu kwotę 1 793,26 PLN tytułem kosztów sądowych,

Sędzia Iwona Wysocka

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.

§ 7 ust. 4 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…

§ 9 ust. 2 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.

§ 13 ust. 7 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Millennium Bank SA /07.06.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 07 czerwca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr KH/…./../2008 z dnia 02 września 2008 r. zawarta między powodami a Bankiem Millennium SA z siedzibą w Warszawie jest nieważna w całości,
 2. zasądza od Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 259 065,58  PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 września 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. ustala, że powodowie wygrali sprawę, a koszty procesu winien ponieść pozwany w całości, przy czym szczegółowe wyliczenie kosztów procesu pozostawia referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się orzeczenia,

Sędzia Magdalena Antosiewicz

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązujących w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 z złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium SA.

§ 9 ust. 9, 10, 11 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…
Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kosztów ubezpieczenia w wysokości X złotych za pierwszy 36-miesięczny…
Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Millennium Bank SA /15.02.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 15 lutego 2023 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2023 r. w Siedlcach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę:

 1. zasądza od Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 137 164,96  PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 września 2022 r. do dnia zapłaty,
 2. zasądza od Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 137 164,96  PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 września 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałej części,
 4. zasądza od Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów tytułem kosztów procesu kwoty po 5 917 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, zaś wniosek powodów o zasądzenie dalszych kosztów procesu oddala,

Sędzia Elżbieta Nowacka

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązujących w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 z złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium SA.

§ 9 ust. 9, 10, 11 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…
Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kosztów ubezpieczenia w wysokości X złotych za pierwszy 36-miesięczny…
Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Millennium Bank SA /02.03.2023/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 07 lutego 2022 r.

Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2022 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bank Millennium SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr KH/…/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. zawarta pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem Millennium SA z siedzibą w Warszawie jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 197 484,29 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6 417 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5 417 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty,

Sędzia Krzysztof Adam Prutis


II instancja: 02 marca 2023 r.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02 marca 2023 r. w Białymstoku sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bankowi Millennium SA w Warszawie o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 07 lutego 2022 r.

 1. prostuje zaskarżony wyrok w zakresie oznaczenie pozwanego z „Millenium” na „Millennium”,
 2. oddala apelację,
 3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8 100 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia w punkcie III do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego,

Sędzia Krzysztof Adamiak

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązujących w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 z złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium SA.

§ 9 ust. 9, 10, 11 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…
Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kosztów ubezpieczenia w wysokości X złotych za pierwszy 36-miesięczny…
Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Millennium Bank SA /17.03.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 17 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2023 r. w Warszawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr KH/…/…/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. zawarta między Bankiem Millennium SA z siedzibą w Warszawie a powodami jest nieważna w całości,
 2. zasądza od Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Maria Piasecka

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązujących w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 z złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium SA.

§ 9 ust. 9, 10, 11 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…
Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kosztów ubezpieczenia w wysokości X złotych za pierwszy 36-miesięczny…
Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Millennium Bank SA /17.03.2023/