ING Bank Śląski SA

ING Bank Śląski SA

ING Bank Śląski SA /12.10.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 12 października 2023 r.

Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 września 2023 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o mieszkaniowy kredyt hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF nr 99…0 z dnia 01 sierpnia 2008 r. zawartej pomiędzy ING Bankiem Śląskim SA z siedzibą w Katowicach a powodami,
 2. zasądza od pozwanej:
  – na rzecz powoda kwotę 82 342,14 PLN oraz kwotę 175 554,16 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 lutego 2023 r. do dnia zapłaty,
  – na rzecz powódki kwotę 51 683,58 PLN oraz kwotę 716,95 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 sierpnia 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanej na rzecz powodów kwotę 14 517 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2 700 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym sygn. akt I Cz …/23, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Anna Sekuła

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…) roku kredytu w złotych indeksowanego kursem CHF w wysokości (…) PLN, a Kredytobiorca zaciąga kredyt i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie warunkami niniejszej umowy. Równowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF banku z dnia wypłaty (uruchomienia) pierwszej transzy kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu) i zostanie podana w harmonogramie spłat. Kredytobiorca zaciąga kredyt i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§ 2 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt zostanie uruchomiony w złotych, a jego równowartość w walucie CHF ustalona zostanie według kursu kupna określonego § 1 ust. 1, w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Kolejne transze kredytu będą uruchamiane w złotych, a ich równowartość w walucie CHF będzie ustalana każdorazowo według kursu kupna na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF banku z dnia wypłaty (uruchomienia) danej transzy kredytu (kursu notowany w pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu).

§ 5 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wynikającymi z umowy kredytu. Kredyt, odsetki oraz inne zobowiązania wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczanej według gotówkowego kursu sprzedaży CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs notowany w pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A, w tym dniu). Inne zobowiązania wynikające z umowy wyrażone w złotych będą płatne w złotych.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

ING Bank Śląski SA /27.09.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 27 września 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 12 września 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF nr 7800… zawartej w dniu 12 stycznia 2009 r. przez powodów z ING Bankiem Śląskim SA z siedzibą w Katowicach,
 2. zasądza od pozwanego ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Piotr Jakubiec

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…) roku kredytu w złotych indeksowanego kursem CHF w wysokości (…) PLN, a Kredytobiorca zaciąga kredyt i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie warunkami niniejszej umowy. Równowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF banku z dnia wypłaty (uruchomienia) pierwszej transzy kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu) i zostanie podana w harmonogramie spłat. Kredytobiorca zaciąga kredyt i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§ 2 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt zostanie uruchomiony w złotych, a jego równowartość w walucie CHF ustalona zostanie według kursu kupna określonego § 1 ust. 1, w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Kolejne transze kredytu będą uruchamiane w złotych, a ich równowartość w walucie CHF będzie ustalana każdorazowo według kursu kupna na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF banku z dnia wypłaty (uruchomienia) danej transzy kredytu (kursu notowany w pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu).

§ 5 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wynikającymi z umowy kredytu. Kredyt, odsetki oraz inne zobowiązania wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczanej według gotówkowego kursu sprzedaży CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs notowany w pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A, w tym dniu). Inne zobowiązania wynikające z umowy wyrażone w złotych będą płatne w złotych.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

ING Bank Śląski SA /14.07.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 14 lipca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2023 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF o nr …, zawarta przez strony dnia 29 października 2008 r. jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz każdego z powodów po połowie:
  – kwotę 23 134,43 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 04 września 2021 r.,
  – ustawowe odsetki za opóźnienie od kwoty 290 000 PLN za okres od dnia 04 września 2021 r. do dnia 11 lipca 2022 r.
 3. oddala powództwo w pozostałej części,
 4. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 1 288 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia prawomocności wyroku tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Anna Bogaczyk-Żyłka

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…) roku kredytu w złotych indeksowanego kursem CHF w wysokości (…) PLN, a Kredytobiorca zaciąga kredyt i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie warunkami niniejszej umowy. Równowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF banku z dnia wypłaty (uruchomienia) pierwszej transzy kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu) i zostanie podana w harmonogramie spłat. Kredytobiorca zaciąga kredyt i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§ 2 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt zostanie uruchomiony w złotych, a jego równowartość w walucie CHF ustalona zostanie według kursu kupna określonego § 1 ust. 1, w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Kolejne transze kredytu będą uruchamiane w złotych, a ich równowartość w walucie CHF będzie ustalana każdorazowo według kursu kupna na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF banku z dnia wypłaty (uruchomienia) danej transzy kredytu (kursu notowany w pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu).

§ 5 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wynikającymi z umowy kredytu. Kredyt, odsetki oraz inne zobowiązania wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczanej według gotówkowego kursu sprzedaży CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs notowany w pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A, w tym dniu). Inne zobowiązania wynikające z umowy wyrażone w złotych będą płatne w złotych.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

ING Bank Śląski SA /25.05.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 25 maja 2023 r.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach roszczenia z umów bankowych denominowanych/indeksowanych do franka szwajcarskiego:

 1. ustala, że umowa o Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF z 29 lipca 2008 r. zawarta pomiędzy powodami a ING Bankiem Śląskim SA z siedzibą w Katowicach jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach łącznie na rzecz powodów kwotę 171 609,55 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 06 grudnia 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Agnieszka Perehubka

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…) roku kredytu w złotych indeksowanego kursem CHF w wysokości (…) PLN, a Kredytobiorca zaciąga kredyt i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie warunkami niniejszej umowy. Równowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF banku z dnia wypłaty (uruchomienia) pierwszej transzy kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu) i zostanie podana w harmonogramie spłat. Kredytobiorca zaciąga kredyt i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§ 2 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt zostanie uruchomiony w złotych, a jego równowartość w walucie CHF ustalona zostanie według kursu kupna określonego § 1 ust. 1, w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Kolejne transze kredytu będą uruchamiane w złotych, a ich równowartość w walucie CHF będzie ustalana każdorazowo według kursu kupna na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF banku z dnia wypłaty (uruchomienia) danej transzy kredytu (kursu notowany w pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu).

§ 5 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wynikającymi z umowy kredytu. Kredyt, odsetki oraz inne zobowiązania wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczanej według gotówkowego kursu sprzedaży CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs notowany w pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A, w tym dniu). Inne zobowiązania wynikające z umowy wyrażone w złotych będą płatne w złotych.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

ING Bank Śląski SA /30.03.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 30 marca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2022 r. w Katowicach sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o mieszkaniowy kredyt hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF zawarta w dniu 29 sierpnia 2008 r. pomiędzy Kredytobiorcami a ING Bankiem Śląskim SA z siedzibą w Katowicach jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwoty:
  397 806,86 PLN z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 24 listopada 2018 r. do dnia zapłaty,
  94 405,63 PLN z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 4 lutego 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo główne w pozostałym zakresie,
 4. zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 13 334 PLN tytułem kosztów procesu,
 5. nakazać pobrać od pozwanego na Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Katowicach kwotę 1 602,84 PLN tytułem kosztów sądowych,

Sędzia Agata Młynarczyk-Śmieja

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…) roku kredytu w złotych indeksowanego kursem CHF w wysokości (…) PLN, a Kredytobiorca zaciąga kredyt i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie warunkami niniejszej umowy. Równowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF banku z dnia wypłaty (uruchomienia) pierwszej transzy kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu) i zostanie podana w harmonogramie spłat. Kredytobiorca zaciąga kredyt i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§ 2 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt zostanie uruchomiony w złotych, a jego równowartość w walucie CHF ustalona zostanie według kursu kupna określonego § 1 ust. 1, w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Kolejne transze kredytu będą uruchamiane w złotych, a ich równowartość w walucie CHF będzie ustalana każdorazowo według kursu kupna na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF banku z dnia wypłaty (uruchomienia) danej transzy kredytu (kursu notowany w pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu).

§ 5 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wynikającymi z umowy kredytu. Kredyt, odsetki oraz inne zobowiązania wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczanej według gotówkowego kursu sprzedaży CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs notowany w pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A, w tym dniu). Inne zobowiązania wynikające z umowy wyrażone w złotych będą płatne w złotych.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

ING Bank Śląski SA /29.12.2021/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 29 grudnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2021 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach o ustalenie nieważności umowy i zapłatę:

 1. umarza postępowanie w części dotyczącej żądania zapłaty kwoty 74 195,07 CHF,
 2. ustala, że umowa o mieszkaniowy kredyt hipoteczny z 3 lipca 2008 r. nr 9900… zawarta pomiędzy Kredytobiorcami a ING Bankiem Śląskim SA z siedzibą w Katowicach jest nieważna,
 3. zasądza od pozwanego ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach solidarnie na rzecz powodów kwotę 529 160,99 PLN z tytułu spełnionych przez powodów na rzecz pozwanego rat kapitałowo-odsetkowych w wykonaniu nieważnej umowy kredytu hipotecznego z 3 lipca 2008 r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,
  – od kwoty 254 515,86 PLN od dnia 3 września 2020 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 274 645,13 PLN od dnia 19 maja 2021 r. do dnia zapłaty,
 4. oddala roszczenie główne w pozostałym zakresie oraz roszczenie ewentualne w całości,
 5. zasądza od pozwanego ING Banku Śląskiego SA z siedzibą w Katowicach na rzecz powodów kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Maria Stelska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…) roku kredytu w złotych indeksowanego kursem CHF w wysokości (…) PLN, a Kredytobiorca zaciąga kredyt i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie warunkami niniejszej umowy. Równowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF banku z dnia wypłaty (uruchomienia) pierwszej transzy kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu) i zostanie podana w harmonogramie spłat. Kredytobiorca zaciąga kredyt i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§ 2 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt zostanie uruchomiony w złotych, a jego równowartość w walucie CHF ustalona zostanie według kursu kupna określonego § 1 ust. 1, w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Kolejne transze kredytu będą uruchamiane w złotych, a ich równowartość w walucie CHF będzie ustalana każdorazowo według kursu kupna na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF banku z dnia wypłaty (uruchomienia) danej transzy kredytu (kursu notowany w pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu).

§ 5 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wynikającymi z umowy kredytu. Kredyt, odsetki oraz inne zobowiązania wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczanej według gotówkowego kursu sprzedaży CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs notowany w pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A, w tym dniu). Inne zobowiązania wynikające z umowy wyrażone w złotych będą płatne w złotych.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.