PEKAO Bank Hipoteczny SA

PEKAO Bank Hipoteczny SA

PEKAO Bank Hipoteczny SA /30.03.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 30 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko PEKAO Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

  1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr HX/../… z dnia 09 maja 2006 r. zawarta przez powódkę z pozwanym PEKAO Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie (poprzednio: BPH Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie) jest nieważna,
  2. zasądza od pozwanego PEKAO Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 269 949,67 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty:
    – 259 000,00 PLN od dnia 16 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty,
    – 10 949,67 PLN od dnia 14 maja 2021 r. do dnia zapłaty,
  3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
  4. zasądza od pozwanego PEKAO Bank Hipoteczny SA na rzecz powódki kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10 817 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Maciej Wójcicki

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 4 postanowienia ogólne [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt zostanie wypłacony w złotych po przeliczeniu wypłaconej kwoty według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku na dwa dni robocze przed dniem wypłaty (zgodnie z Tabelą Kursów Banku z godz. 9:00), na podstawie złożonego przez Kredytobiorcę w Banku Wniosku o wypłatę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Umowy (zwanego dalej „Wnioskiem o wypłatę”).

§ 5 ust. 5 postanowienia ogólne [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredytobiorca dokonuje spłaty Kredytu w złotych, w wysokości stanowiącej równowartość należnej i wynikającej z harmonogramu spłat kwoty waluty z zastosowaniem kursu sprzedaży walut Banku według Tabeli z godz. 9:00, obowiązującej na dwa dni robocze przed terminem wymagalności spłaty, określonym w Umowie.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.