Getin Noble Bank SA

Getin Noble Bank SA

Getin Noble Bank SA /14.07.2023/ Postanowienie sądu


I instancja: 14 lipca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2023 r. w Lublinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie
w przedmiocie wniosku powodów o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego
postanawia:

 1. udzielić zabezpieczenia roszczenia powodów przeciwko Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z całkowicie nieważnej umowy kredytu hipotecznego nr … zawartej w dniu 24.08.2007 r. poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez powodów spłaty kolejnych rat kredytu w wysokościach i terminach określonych umową, w okresie od dnia 14 lipca 2023 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie,
 2. w pozostałej części wniosek oddalić,

Sędzia Maria Stelska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1  Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytowej oraz Regulaminie do umowy kredytu hipotecznego zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy.

§ 2 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 4 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymagalnej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego.

§ 2 ust. 1 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu.

§ 4 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na CHF według kursu kupna określonego w Tabeli kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 6 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 1 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu…

§ 6 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana Tabelą Kursów – sporządzona przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązującym na rynku międzybankowym w chwili sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o godzinie 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.

§ 10 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 14 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Jeżeli Kredytobiorca, mimo okresu upływu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określonego przez Bank w Tabeli Kursów…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Getin Noble Bank SA /05.12.2022/ Postanowienie sądu


I instancja: 05 grudnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 05 grudnia 2022 r. w Lublinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie
w przedmiocie wniosku powodów o udzielenie zabezpieczenia
postanowił:

 1. udzielić zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu przez powodów, w wysokości i w terminach określonych umową kredytu hipotecznego nr … indeksowanego do CHF z dnia 01 marca 2007 r., zawartą przez powodów z Getin Bank SA z siedzibą w Katowicach oraz unormowanie, że pozwany nie będzie uprawniony do wypowiedzenia powyższej umowy kredytowej z tej przyczyny – od dnia 06 grudnia 2022 r. do czasu prawomocnego zakończenia sprawy,
 2. oddalić wniosek w pozostałej części,

Sędzia Mariusz Kurzępa

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1  Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytowej oraz Regulaminie do umowy kredytu hipotecznego zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy.

§ 2 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 4 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymagalnej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego.

§ 2 ust. 1 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu.

§ 4 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na CHF według kursu kupna określonego w Tabeli kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 6 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 1 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu…

§ 6 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana Tabelą Kursów – sporządzona przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązującym na rynku międzybankowym w chwili sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o godzinie 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.

§ 10 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 14 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Jeżeli Kredytobiorca, mimo okresu upływu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określonego przez Bank w Tabeli Kursów…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Getin Noble Bank SA /12.06.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 12 czerwca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank SA w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr 96 … indeksowanego do CHF, datowana na dzień 23.07.2008 r. zawarta w dniu 28.07.2008 r. pomiędzy powodami a Getin Bank SA z siedzibą w Katowicach (poprzednikiem prawnym pozwanego) jest w całości nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 198 165,49 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi w następujący sposób:
  – od kwoty 56 519,80 PLN za okres od dnia 19 maja 2019 r. do dnia 18 maja 2022 r.,
  – od kwoty 141 645,69 PLN za okres od dnia 12 kwietnia 2022 r. do dnia 19 maja 2022 r.,
  z tym zastrzeżeniem, że spełnienie powyższych świadczeń, wskazanych w niniejszym punkcie 2 nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez powoda zapłaty na rzecz Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie kwoty 239 653,58 PLN albo zabezpieczeniem przez powoda roszczenia pozwanego Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę tej kwoty,
 3. oddala w pozostałym zakresie powództwo główne o zapłatę,
 4. zasądza od pozwanego Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 3 217 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty,
 5. zasądza od pozwanego Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 3 217 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty,

Sędzia Joanna Dalba-Sobczyńska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1  Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytowej oraz Regulaminie do umowy kredytu hipotecznego zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy.

§ 2 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 4 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymagalnej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego.

§ 2 ust. 1 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu.

§ 4 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na CHF według kursu kupna określonego w Tabeli kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 6 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 1 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu…

§ 6 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana Tabelą Kursów – sporządzona przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązującym na rynku międzybankowym w chwili sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o godzinie 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.

§ 10 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 14 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Jeżeli Kredytobiorca, mimo okresu upływu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określonego przez Bank w Tabeli Kursów…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Getin Noble Bank SA /21.06.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 21 czerwca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Getin Noble Bank SA w Warszawie o ustalenie i zapłatę

 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr 75 … z dnia 12.09.2007 r. zawarta pomiędzy Kredytobiorcami a Getin Bank SA w Katowicach jest nieważna,
 2. zasądza od Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwoty:
  49 404,73 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 09 sierpnia 2018 r. do dnia 25 października 2021 r.,
  29 558,10 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 09 sierpnia 2018 r. do dnia 25 października 2021 r.,
  6 443,77 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty,
  z tym zastrzeżeniem, że spełnienie świadczenia z p. 2a) i 2b) powinno nastąpić za jednoczesną zapłatą przez powoda na rzecz Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie kwoty 205 147,87 PLN albo zabezpieczeniem roszczenia Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę tej kwoty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. ustala, że strona powodowa wygrała niniejszy spór w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów procesu referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku,

Sędzia Anna Ogińska-Łągiewka

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1  Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytowej oraz Regulaminie do umowy kredytu hipotecznego zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy.

§ 2 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 4 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymagalnej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego.

§ 2 ust. 1 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu.

§ 4 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na CHF według kursu kupna określonego w Tabeli kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 6 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 1 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu…

§ 6 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana Tabelą Kursów – sporządzona przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązującym na rynku międzybankowym w chwili sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o godzinie 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.

§ 10 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 14 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Jeżeli Kredytobiorca, mimo okresu upływu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określonego przez Bank w Tabeli Kursów…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Getin Noble Bank SA /05.05.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 05 maja 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 05 maja 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank SA w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr 21… indeksowanego do CHF, zawarta w dniu 9 listopada 2005 r. przez powodów z Getin Bank SA z siedzibą w Katowicach jest nieważna,
 2. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr 32… indeksowanego do CHF, zawarta w dniu 13 marca 2006 r. przez powodów z Getin Bank SA z siedzibą w Katowicach jest nieważna,
 3. zasądza od pozwanego Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwoty po 231 168,21 PLN na rzecz każdego z nich, z tym, że pozwanemu Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie przysługuje prawo zatrzymania, dopóki powodowie nie zaoferują mu zwrotu otrzymanego świadczenia w wysokości 497 348,48 PLN albo nie zabezpieczą roszczenia pozwanego o zwrot tej kwoty,
 4. zasądza od pozwanego Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwoty po 136 004,89 PLN na rzecz każdego z nich, z tym, że pozwanemu Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie przysługuje prawo zatrzymania, dopóki powodowie nie zaoferują mu zwrotu otrzymanego świadczenia w wysokości 298 441,54 PLN albo nie zabezpieczą roszczenia pozwanego o zwrot tej kwoty,
 5. w pozostałym zakresie powództwo oddala,
 6. zasądza od pozwanego Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów solidarnie kwotę 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Tomasz Niewiadomski

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1  Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytowej oraz Regulaminie do umowy kredytu hipotecznego zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy.

§ 2 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 4 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymagalnej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego.

§ 2 ust. 1 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu.

§ 4 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na CHF według kursu kupna określonego w Tabeli kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 6 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 1 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu…

§ 6 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana Tabelą Kursów – sporządzona przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązującym na rynku międzybankowym w chwili sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o godzinie 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.

§ 10 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 14 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Jeżeli Kredytobiorca, mimo okresu upływu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określonego przez Bank w Tabeli Kursów…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Getin Noble Bank SA /09.05.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 09 maja 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2023 r. w Lublinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank SA w Warszawie w restrukturyzacji o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że nie istnieje pomiędzy powodami a Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego nr 44… indeksowanego do waluty obcej, zawartej 24 sierpnia 2006 r. przez Getin Bank SA w Katowicach – DOM Oddziałem w Łodzi (poprzednikiem prawnym Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie),
 2. zasądza od pozwanego Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie w restrukturyzacji na rzecz powodów kwoty: 69 920,25 PLN i 32 800,00 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 06 października 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałej części,
 4. zasądza od Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie w restrukturyzacji na rzecz powodów 11 917 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia do dnia zapłaty,

Sędzia Jolanta Mazurek

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1  Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytowej oraz Regulaminie do umowy kredytu hipotecznego zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy.

§ 2 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 4 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymagalnej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego.

§ 2 ust. 1 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu.

§ 4 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na CHF według kursu kupna określonego w Tabeli kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 6 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 1 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu…

§ 6 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana Tabelą Kursów – sporządzona przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązującym na rynku międzybankowym w chwili sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o godzinie 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.

§ 10 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 14 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Jeżeli Kredytobiorca, mimo okresu upływu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określonego przez Bank w Tabeli Kursów…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Getin Noble Bank SA /18.05.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 18 maja 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2023 r. w Lublinie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank SA w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF o nr 24… z dnia 28 października 2005 r., podpisana przez strony 4 listopada 2005 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 4 lutego 2010 r. i aneksem nr 2 z dnia 14 lipca 2011 r., zawarta pomiędzy powodami a pozwanym Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie jest nieważna w całości,
 2. w pozostałej części powództwo oddala,
 3. zasądza od pozwanego Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 12 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty,
 4. nakazuje ściągnąć od pozwanego Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Lublinie kwotę 4 052,84 PLN tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych,

Sędzia Agnieszka Wojnarowicz-Posłuszna

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1  Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytowej oraz Regulaminie do umowy kredytu hipotecznego zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy.

§ 2 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 4 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymagalnej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego.

§ 2 ust. 1 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu.

§ 4 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na CHF według kursu kupna określonego w Tabeli kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 6 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 1 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu…

§ 6 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana Tabelą Kursów – sporządzona przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązującym na rynku międzybankowym w chwili sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o godzinie 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.

§ 10 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 14 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Jeżeli Kredytobiorca, mimo okresu upływu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określonego przez Bank w Tabeli Kursów…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Getin Noble Bank SA /29.12.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 29 grudnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2022 r. w Lublinie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Getin Noble Bank SA w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytowa z dnia 19 lipca 2007 r. nr 65… zawarta pomiędzy powodem a Getin Bank SA DOM Oddział w Łodzi po przekształceniach Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie jest nieważna w całości,
 2. zasądza od pozwanego Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 229 624,36 PLN oraz kwotę 88 541,46 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 października 2020 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałej części,
 4. zasądza od pozwanego Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Jolanta Szymanowska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1  Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytowej oraz Regulaminie do umowy kredytu hipotecznego zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy.

§ 2 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 4 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymagalnej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego.

§ 2 ust. 1 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu.

§ 4 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na CHF według kursu kupna określonego w Tabeli kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 6 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 1 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu…

§ 6 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana Tabelą Kursów – sporządzona przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązującym na rynku międzybankowym w chwili sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o godzinie 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.

§ 10 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 14 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Jeżeli Kredytobiorca, mimo okresu upływu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określonego przez Bank w Tabeli Kursów…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Getin Noble Bank SA /29.12.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 29 grudnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 grudnia 2022 r. w Lublinie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank SA w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytowa z dnia 16 maja 2008 r. nr 93… zawarta pomiędzy powodami a Getin Bank SA DOM Oddział w Łodzi po przekształceniach Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 183 976,56 PLN tytułem nienależnie pobranego przez pozwanego świadczenia na podstawie całkowicie nieważnej umowy kredytowej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 6 434 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Maria Stelska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1  Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytowej oraz Regulaminie do umowy kredytu hipotecznego zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy.

§ 2 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 4 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymagalnej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego.

§ 2 ust. 1 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu.

§ 4 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na CHF według kursu kupna określonego w Tabeli kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 6 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 1 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu…

§ 6 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana Tabelą Kursów – sporządzona przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązującym na rynku międzybankowym w chwili sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o godzinie 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.

§ 10 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 14 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Jeżeli Kredytobiorca, mimo okresu upływu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określonego przez Bank w Tabeli Kursów…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Getin Noble Bank SA /24.04.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 24 kwietnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2023 r. w Krakowie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank SA w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego nr 34… indeksowanego do waluty obcej zawartej w dniu 31 maja 2006 r. pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym strony pozwanej tj. Getin Bank SA w Katowicach – Dom Oddziałem w Łodzi,
 2. zasądza od strony pozwanej Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 237 115,17 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 marca 2023 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo główne w zakresie żądania zapłaty w pozostałej części,
 4. zasądza od strony pozwanej Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 11 850 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu (w tym kwotę 10 800 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Anna Chmielarz

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1  Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytowej oraz Regulaminie do umowy kredytu hipotecznego zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy.

§ 2 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 4 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymagalnej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego.

§ 2 ust. 1 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu.

§ 4 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na CHF według kursu kupna określonego w Tabeli kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 6 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 1 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu…

§ 6 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana Tabelą Kursów – sporządzona przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązującym na rynku międzybankowym w chwili sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o godzinie 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.

§ 10 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 14 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Jeżeli Kredytobiorca, mimo okresu upływu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określonego przez Bank w Tabeli Kursów…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Getin Noble Bank SA /22.03.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 22 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2023 r. w Warszawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank SA w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny o nr 92… z 31 lipca 2008 r. zawarta pomiędzy Getin Bank SA DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi (obecnie Getin Noble Bank SA w Warszawie) a Kredytobiorcami jest nieważna,
 2. zasądza od Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie solidarnie na rzecz powodów kwotę 16 630,02 PLN oraz kwotę 24 901,63 CHF, z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie kwoty 150 647,64 PLN albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. ustala, że koszty procesu ponosi w całości pozwany, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu,

Sędzia Iwona Lizakowska-Bytof

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1  Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytowej oraz Regulaminie do umowy kredytu hipotecznego zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy.

§ 2 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 4 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymagalnej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego.

§ 2 ust. 1 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu.

§ 4 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na CHF według kursu kupna określonego w Tabeli kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 6 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 1 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu…

§ 6 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana Tabelą Kursów – sporządzona przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązującym na rynku międzybankowym w chwili sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o godzinie 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.

§ 10 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 14 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Jeżeli Kredytobiorca, mimo okresu upływu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określonego przez Bank w Tabeli Kursów…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Getin Noble Bank SA /08.03.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 08 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2023 r. na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank SA w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala nieistnienie stosunku prawnego między stronami wynikającego z umowy kredytu hipotecznego nr 19… indeksowanego do waluty obcej z dnia 02 sierpnia 2005 r., zawartej przez powodów z Getin Bank SA w Katowicach-DOM Oddziałem w Łodzi,
 2. zasądza od Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie solidarnie na rzecz powodów kwotę 92 096,38 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałej części,
 4. zasądza od pozwanego Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie solidarnie na rzecz powodów kwotę 9 234 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,
 5. nakazuje ściągnąć od pozwanego Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Lublinie kwotę 1 701,08 PLN tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych,

Sędzia Mariusz Kurzępa

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1  Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytowej oraz Regulaminie do umowy kredytu hipotecznego zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy.

§ 2 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 4 ust. 2 Umowy z 2005 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymagalnej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego.

§ 2 ust. 1 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu.

§ 4 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na CHF według kursu kupna określonego w Tabeli kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 6 ust. 3 Umowy z 2006 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 1 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich, indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu…

§ 6 ust. 1 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana Tabelą Kursów – sporządzona przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązującym na rynku międzybankowym w chwili sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o godzinie 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.

§ 10 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 14 ust. 3 Umowy z 2007 r. [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Jeżeli Kredytobiorca, mimo okresu upływu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określonego przez Bank w Tabeli Kursów…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Getin Noble Bank SA /31.03.2023/