Fortis Bank SA

Fortis Bank SA

BNP Paribas SA (dawniej: Fortis Bank SA) /04.03.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 04 marca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko BNP Paribas Polska SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, iż umowa kredytu hipotecznego nr …/…/2007/P1 zawarta w dniu 9 maja 2007 r. w Warszawie pomiędzy Fortis Bank Polska SA (obecnie BNP Paribas Polska SA) a Kredytobiorcą jest nieważna,
 2. zasądza od BNP Paribas Polska SA na rzecz powoda następujące kwoty:
  374 718,66 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 22 września 2020 r. do dnia zapłaty,
  77 048,33 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 22 września 2020 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. ustala, iż powód uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania, w związku z tym pozwany winien ponieść 100% kosztów procesu, zaś szczegółowe wyliczenie tychże kosztów pozostawia referendarzowi sądowemu,

Sędzia Marcin Polakowski


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – Fortis Bank SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa z 2007 r.
  ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota kredytu: (…) CHF (słownie franków ……………).”
  ust. 5.2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo w wysokości nie większej niż (…) PLN (słownie: …….) w następujący sposób:
  1) z kwoty kredytu zostanie pobrana składka ubezpieczeniowa spłaty kredytu w TU Europa SA, o której mowa w ust. 9.2.
  2) w wysokości określonej w akcie notarialnym ostatecznej umowy kupna-sprzedaży Kredytowanej Nieruchomości (zawartej pomiędzy Zbywcą i Kredytobiorcą), nie więcej jednak niż (…) PLN stanowiącej różnicę między ceną nabycia Kredytowanej Nieruchomości a wniesionym Wkładem własnym, na rachunek bankowy Zbywcy wskazany w tym akcie notarialnym.”
  ust. 8.8 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Spłata należności z tytułu Kredytu następuje z rachunku nr (…). Rachunek ten prowadzony jest w CHF i zasilany jest wyłącznie środkami w walucie, w której jest prowadzony. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na Rachunku wystarczającą kwotę środków do pokrycia wymagalnych należności Banku z tytułu Kredytu.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BNP Paribas SA (dawniej: Fortis Bank SA) /10.10.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 10 października 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 10 października 2022 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko BNP Paribas Polska SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala nieistnienie stosunku prawnego wynikający z umowy kredytu budowlano-hipotecznego nr … /2007/P1 następnie aneksowanej zawartej pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 100 626,53 PLN oraz kwotę 53 842,32 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 20 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. zasądza od pozwanego BNP Paribas Polska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów w całości koszty postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

SSR Piotr Grenda


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – Fortis Bank SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa z 2007 r.
  ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota kredytu: (…) CHF (słownie franków ……………).”
  ust. 5.2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo w wysokości nie większej niż (…) PLN (słownie: …….) w następujący sposób:
  1) z kwoty kredytu zostanie pobrana składka ubezpieczeniowa spłaty kredytu w TU Europa SA, o której mowa w ust. 9.2.
  2) w wysokości określonej w akcie notarialnym ostatecznej umowy kupna-sprzedaży Kredytowanej Nieruchomości (zawartej pomiędzy Zbywcą i Kredytobiorcą), nie więcej jednak niż (…) PLN stanowiącej różnicę między ceną nabycia Kredytowanej Nieruchomości a wniesionym Wkładem własnym, na rachunek bankowy Zbywcy wskazany w tym akcie notarialnym.”
  ust. 8.8 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Spłata należności z tytułu Kredytu następuje z rachunku nr (…). Rachunek ten prowadzony jest w CHF i zasilany jest wyłącznie środkami w walucie, w której jest prowadzony. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na Rachunku wystarczającą kwotę środków do pokrycia wymagalnych należności Banku z tytułu Kredytu.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BNP Paribas SA (dawniej: Fortis Bank SA) /29.09.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 29 września 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 września 2022 r. w Warszawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko BNP Paribas Polska SA w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 21 czerwca 2006 r. pomiędzy Kredytobiorcą a Fortis Bank SA w Warszawie jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego BNP Paribas Polska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodki kwotę 823 824,70 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego BNP Paribas Polska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodki kwotę 13 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,
 4. nakazuje pobrać od pozwanego BNP Paribas Polska SA w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 976,48 PLN tytułem wydatków tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa,

Sędzia SO Aleksandra Różalska-Danilczuk


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – Fortis Bank SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa z 2007 r.
  ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota kredytu: (…) CHF (słownie franków ……………).”
  ust. 5.2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo w wysokości nie większej niż (…) PLN (słownie: …….) w następujący sposób:
  1) z kwoty kredytu zostanie pobrana składka ubezpieczeniowa spłaty kredytu w TU Europa SA, o której mowa w ust. 9.2.
  2) w wysokości określonej w akcie notarialnym ostatecznej umowy kupna-sprzedaży Kredytowanej Nieruchomości (zawartej pomiędzy Zbywcą i Kredytobiorcą), nie więcej jednak niż (…) PLN stanowiącej różnicę między ceną nabycia Kredytowanej Nieruchomości a wniesionym Wkładem własnym, na rachunek bankowy Zbywcy wskazany w tym akcie notarialnym.”
  ust. 8.8 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Spłata należności z tytułu Kredytu następuje z rachunku nr (…). Rachunek ten prowadzony jest w CHF i zasilany jest wyłącznie środkami w walucie, w której jest prowadzony. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na Rachunku wystarczającą kwotę środków do pokrycia wymagalnych należności Banku z tytułu Kredytu.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BNP Paribas SA (dawniej: Fortis Bank SA) /15.04.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 15 kwietnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko BNP Paribas Polska SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę:

 1. ustala, że umowa nr … /2006/P1 z dnia 29 stycznia 2007 r. o kredyt budowlano-hipoteczny, zawarta pomiędzy Fortis Bank SA w Warszawie a powodami jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego BNP Paribas Polska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 66 820,61 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 5 listopada 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. w pozostałym zakresie powództwo oddala,
 4. zasądza od pozwanego BNP Paribas Polska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty,

SSR del. Magdalena Jasińska


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – Fortis Bank SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa z 2007 r.
  ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota kredytu: (…) CHF (słownie franków ……………).”
  ust. 5.2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo w wysokości nie większej niż (…) PLN (słownie: …….) w następujący sposób:
  1) z kwoty kredytu zostanie pobrana składka ubezpieczeniowa spłaty kredytu w TU Europa SA, o której mowa w ust. 9.2.
  2) w wysokości określonej w akcie notarialnym ostatecznej umowy kupna-sprzedaży Kredytowanej Nieruchomości (zawartej pomiędzy Zbywcą i Kredytobiorcą), nie więcej jednak niż (…) PLN stanowiącej różnicę między ceną nabycia Kredytowanej Nieruchomości a wniesionym Wkładem własnym, na rachunek bankowy Zbywcy wskazany w tym akcie notarialnym.”
  ust. 8.8 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Spłata należności z tytułu Kredytu następuje z rachunku nr (…). Rachunek ten prowadzony jest w CHF i zasilany jest wyłącznie środkami w walucie, w której jest prowadzony. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na Rachunku wystarczającą kwotę środków do pokrycia wymagalnych należności Banku z tytułu Kredytu.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.