Fortis Bank SA

Fortis Bank SA

BNP Paribas SA (dawniej: Fortis Bank SA) /05.10.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 05 października 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 05 października 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko BNP Paribas Polska SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie:

 1. ustala, że umowa kredytu budowlano-hipotecznego nr KH/…/2008/… sporządzona w dniu 20 czerwca 2008 r. zawarta w dniu 09 lipca 2008 r. pomiędzy powodami a pozwanym Fortis Bank SA z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie) jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 27 159,46 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 26 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty,
 3. ustala zasadę ponoszenia przez strony kosztów postępoania w ten sposób, że pozwany ponosi te koszty w 100% pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu, po uprawomocnieniu się wyroku,

Sędzia Anna Pogorzelska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kwota kredytu: (…) CHF (słownie franków ……………).

ust. 5.2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo w wysokości nie większej niż (…) PLN (słownie: …….) w następujący sposób:
1) z kwoty kredytu zostanie pobrana składka ubezpieczeniowa spłaty kredytu w TU Europa SA, o której mowa w ust. 9.2.
2) w wysokości określonej w akcie notarialnym ostatecznej umowy kupna-sprzedaży Kredytowanej Nieruchomości (zawartej pomiędzy Zbywcą i Kredytobiorcą), nie więcej jednak niż (…) PLN stanowiącej różnicę między ceną nabycia Kredytowanej Nieruchomości a wniesionym Wkładem własnym, na rachunek bankowy Zbywcy wskazany w tym akcie notarialnym.

ust. 8.8 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Spłata należności z tytułu Kredytu następuje z rachunku nr (…). Rachunek ten prowadzony jest w CHF i zasilany jest wyłącznie środkami w walucie, w której jest prowadzony. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na Rachunku wystarczającą kwotę środków do pokrycia wymagalnych należności Banku z tytułu Kredytu.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BNP Paribas SA (dawniej: Fortis Bank SA) /19.05.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 19 maja 2023 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2023 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko BNP Paribas Polska SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikający z umowy kredytu hipotecznego nr … /OF/HIP/2007/P1 zawartej dnia 8 stycznia 2008 r. przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego Fortis Bankiem Polska SA z siedzibą w Warszawie,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 63 000,55 PLN oraz kwotę 23 209,30 CHF z zastrzeżeniem, że spełnienie świadczenia winno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów zwrotu pozwanemu kwoty 179 733,42 PLN,
 3. żądanie główne co do zapłaty odsetek oddala,
 4. zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 6 417 PLN wraz  z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Ewa Tokarzewska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kwota kredytu: (…) CHF (słownie franków ……………).

ust. 5.2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo w wysokości nie większej niż (…) PLN (słownie: …….) w następujący sposób:
1) z kwoty kredytu zostanie pobrana składka ubezpieczeniowa spłaty kredytu w TU Europa SA, o której mowa w ust. 9.2.
2) w wysokości określonej w akcie notarialnym ostatecznej umowy kupna-sprzedaży Kredytowanej Nieruchomości (zawartej pomiędzy Zbywcą i Kredytobiorcą), nie więcej jednak niż (…) PLN stanowiącej różnicę między ceną nabycia Kredytowanej Nieruchomości a wniesionym Wkładem własnym, na rachunek bankowy Zbywcy wskazany w tym akcie notarialnym.

ust. 8.8 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Spłata należności z tytułu Kredytu następuje z rachunku nr (…). Rachunek ten prowadzony jest w CHF i zasilany jest wyłącznie środkami w walucie, w której jest prowadzony. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na Rachunku wystarczającą kwotę środków do pokrycia wymagalnych należności Banku z tytułu Kredytu.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BNP Paribas SA (dawniej: Fortis Bank SA) /04.03.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 04 marca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko BNP Paribas Polska SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, iż umowa kredytu hipotecznego nr …/…/2007/P1 zawarta w dniu 9 maja 2007 r. w Warszawie pomiędzy Fortis Bank Polska SA (obecnie BNP Paribas Polska SA) a Kredytobiorcą jest nieważna,
 2. zasądza od BNP Paribas Polska SA na rzecz powoda następujące kwoty:
  374 718,66 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 22 września 2020 r. do dnia zapłaty,
  77 048,33 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 22 września 2020 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. ustala, iż powód uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania, w związku z tym pozwany winien ponieść 100% kosztów procesu, zaś szczegółowe wyliczenie tychże kosztów pozostawia referendarzowi sądowemu,

Sędzia Marcin Polakowski

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kwota kredytu: (…) CHF (słownie franków ……………).

ust. 5.2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo w wysokości nie większej niż (…) PLN (słownie: …….) w następujący sposób:
1) z kwoty kredytu zostanie pobrana składka ubezpieczeniowa spłaty kredytu w TU Europa SA, o której mowa w ust. 9.2.
2) w wysokości określonej w akcie notarialnym ostatecznej umowy kupna-sprzedaży Kredytowanej Nieruchomości (zawartej pomiędzy Zbywcą i Kredytobiorcą), nie więcej jednak niż (…) PLN stanowiącej różnicę między ceną nabycia Kredytowanej Nieruchomości a wniesionym Wkładem własnym, na rachunek bankowy Zbywcy wskazany w tym akcie notarialnym.

ust. 8.8 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Spłata należności z tytułu Kredytu następuje z rachunku nr (…). Rachunek ten prowadzony jest w CHF i zasilany jest wyłącznie środkami w walucie, w której jest prowadzony. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na Rachunku wystarczającą kwotę środków do pokrycia wymagalnych należności Banku z tytułu Kredytu.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BNP Paribas SA (dawniej: Fortis Bank SA) /10.10.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 10 października 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 10 października 2022 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko BNP Paribas Polska SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala nieistnienie stosunku prawnego wynikający z umowy kredytu budowlano-hipotecznego nr … /2007/P1 następnie aneksowanej zawartej pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 100 626,53 PLN oraz kwotę 53 842,32 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 20 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. zasądza od pozwanego BNP Paribas Polska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów w całości koszty postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

SSR Piotr Grenda

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kwota kredytu: (…) CHF (słownie franków ……………).

ust. 5.2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo w wysokości nie większej niż (…) PLN (słownie: …….) w następujący sposób:
1) z kwoty kredytu zostanie pobrana składka ubezpieczeniowa spłaty kredytu w TU Europa SA, o której mowa w ust. 9.2.
2) w wysokości określonej w akcie notarialnym ostatecznej umowy kupna-sprzedaży Kredytowanej Nieruchomości (zawartej pomiędzy Zbywcą i Kredytobiorcą), nie więcej jednak niż (…) PLN stanowiącej różnicę między ceną nabycia Kredytowanej Nieruchomości a wniesionym Wkładem własnym, na rachunek bankowy Zbywcy wskazany w tym akcie notarialnym.

ust. 8.8 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Spłata należności z tytułu Kredytu następuje z rachunku nr (…). Rachunek ten prowadzony jest w CHF i zasilany jest wyłącznie środkami w walucie, w której jest prowadzony. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na Rachunku wystarczającą kwotę środków do pokrycia wymagalnych należności Banku z tytułu Kredytu.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BNP Paribas SA (dawniej: Fortis Bank SA) /29.09.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 29 września 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 września 2022 r. w Warszawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko BNP Paribas Polska SA w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 21 czerwca 2006 r. pomiędzy Kredytobiorcą a Fortis Bank SA w Warszawie jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego BNP Paribas Polska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodki kwotę 823 824,70 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego BNP Paribas Polska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodki kwotę 13 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,
 4. nakazuje pobrać od pozwanego BNP Paribas Polska SA w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 976,48 PLN tytułem wydatków tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa,

Sędzia SO Aleksandra Różalska-Danilczuk

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kwota kredytu: (…) CHF (słownie franków ……………).

ust. 5.2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo w wysokości nie większej niż (…) PLN (słownie: …….) w następujący sposób:
1) z kwoty kredytu zostanie pobrana składka ubezpieczeniowa spłaty kredytu w TU Europa SA, o której mowa w ust. 9.2.
2) w wysokości określonej w akcie notarialnym ostatecznej umowy kupna-sprzedaży Kredytowanej Nieruchomości (zawartej pomiędzy Zbywcą i Kredytobiorcą), nie więcej jednak niż (…) PLN stanowiącej różnicę między ceną nabycia Kredytowanej Nieruchomości a wniesionym Wkładem własnym, na rachunek bankowy Zbywcy wskazany w tym akcie notarialnym.

ust. 8.8 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Spłata należności z tytułu Kredytu następuje z rachunku nr (…). Rachunek ten prowadzony jest w CHF i zasilany jest wyłącznie środkami w walucie, w której jest prowadzony. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na Rachunku wystarczającą kwotę środków do pokrycia wymagalnych należności Banku z tytułu Kredytu.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BNP Paribas SA (dawniej: Fortis Bank SA) /15.04.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 15 kwietnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko BNP Paribas Polska SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę:

 1. ustala, że umowa nr … /2006/P1 z dnia 29 stycznia 2007 r. o kredyt budowlano-hipoteczny, zawarta pomiędzy Fortis Bank SA w Warszawie a powodami jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego BNP Paribas Polska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 66 820,61 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 5 listopada 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. w pozostałym zakresie powództwo oddala,
 4. zasądza od pozwanego BNP Paribas Polska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty,

SSR del. Magdalena Jasińska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kwota kredytu: (…) CHF (słownie franków ……………).

ust. 5.2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo w wysokości nie większej niż (…) PLN (słownie: …….) w następujący sposób:
1) z kwoty kredytu zostanie pobrana składka ubezpieczeniowa spłaty kredytu w TU Europa SA, o której mowa w ust. 9.2.
2) w wysokości określonej w akcie notarialnym ostatecznej umowy kupna-sprzedaży Kredytowanej Nieruchomości (zawartej pomiędzy Zbywcą i Kredytobiorcą), nie więcej jednak niż (…) PLN stanowiącej różnicę między ceną nabycia Kredytowanej Nieruchomości a wniesionym Wkładem własnym, na rachunek bankowy Zbywcy wskazany w tym akcie notarialnym.

ust. 8.8 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Spłata należności z tytułu Kredytu następuje z rachunku nr (…). Rachunek ten prowadzony jest w CHF i zasilany jest wyłącznie środkami w walucie, w której jest prowadzony. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na Rachunku wystarczającą kwotę środków do pokrycia wymagalnych należności Banku z tytułu Kredytu.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.