Eurobank SA

Eurobank SA

Millennium Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /28.06.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 28 czerwca 2023 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2023 r. sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr KH/0000… z dnia 28.08.2008 r. zawarta przez powodów z Euro Bankiem SA z siedzibą we Wrocławiu jest nieważna,
 2. zasądza od strony pozwanej Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 352 790,56 PLN z odsetkami za opóźnienie:
  – od kwoty 330 828,30 PLN od dnia 06.03.2019 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 21 962,26 PLN od dnia 23.03.2023 r. do dnia zapłaty,
 3. dalej idące powództwo oddala,
 4. zasądza od strony pozwanej łącznie na rzecz powodów kwotę 13 334 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,
 5. nakazuje stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego we Wrocławiu kwotę 1 793,26 PLN tytułem kosztów sądowych,

Sędzia Iwona Wysocka


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA /14.12.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 14 grudnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2022 r. na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że zawarta 26 sierpnia 2008 r. przez powodów z Euro Bank SA we Wrocławiu, którego następcą prawnym jest Bank Raiffeisen International AG umowa kredytu hipotecznego numer KH/0000… jest w całości nieważna,
 2. zasądza od Banku Raiffeisen International AG na rzecz powódki kwotę 197 591,38 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 03 września 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałej części,
 4. zasądza, z tytułu zwrotu kosztów procesu od pozwanego na rzecz powodów kwoty po 5 917 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Jarosław Błaziak


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /26.04.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 26 kwietnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2023 r. na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200802HL … sporządzona dnia 4 lutego 2008 r., a zawarta w dniu 7 lutego 2008 r. pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias SA jest nieważna w całości,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów do ich majątku wspólnego kwotę 513 615,96 PLN wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 8 listopada 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego na rzecz powodów do ich majątku wspólnego koszty postępowania w sprawie, w tym koszty zastępstwa procesowego według stawki minimalnej, ustalając, że powodowie wygrali sprawę w całości i szczegółowe wyliczenie tych kosztów pozostawić referendarzowi sądowemu tutejszego Sądu po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia,

Sędzia Jowita Cieślik


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /05.04.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 05 kwietnia 2023 r.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2023 r. na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200707HL … zawarta pomiędzy EFG Eurobank Ergasias SA a powódką w dniu 19 lipca 2007 r. jest nieważna w całości,
 2. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powódki kwotę 146 189,34 PLN oraz kwotę 50 746,51 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od:
  – kwoty 145 687,46 PLN od dnia 09.05.2020 r. do dnia zapłaty,
  – kwoty 501,88 PLN od dnia 22.12.2021 r. do dnia zapłaty,
  – kwoty 50 746,51 CHF od dnia 22.12.2021 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. zasądza od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powódki kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,
 5. nakazuje zwrócić powódce ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie kwotę 1 000 PLN tytułem zwrotu części nienależnie pobranej opłaty od pozwu,

Sędzia Piotr Mroczek


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /15.03.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 15 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2023 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o zapłatę:

 1. ustala, że nie istnieje pomiędzy stronami stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego nr 2008… zawartej w dniu 02 czerwca 2008 r.,
 2. zasądza od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powoda kwotę 133 173,57 PLN z ustawowymi odsetkami od dnia 12.10.2017 r. do dnia faktycznej zapłaty,
 3. zasądza od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powoda kwotę 7 417 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia SO Wojciech Merta


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /02.03.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 02 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie zdalnej w dniu 20 lutego 2023 r. w Warszawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z nieważnej umowy o kredyt hipoteczny nr 200707HL… z dnia 02.08.2007 r. a zawartej pomiędzy powodami EFG Eurobank Ergasias SA Oddziała w Polsce, którego następcą prawnym jest pozwany Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu,
 2. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank SA na rzecz powodów łącznie kwotę 162 973,39 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10.02.2022 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 40 180,05 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10.02.2022 r. do dnia zapłaty,
 3. w pozostałym zakresie powództwo o odsetki ustawowe oddala,
 4. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Krystyna Stawecka


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /10.11.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 10 listopada 2022 r.

Sąd Okręgowy w Koninie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 27 października 2022 r. w Koninie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny numer 200909HL… zawarta w dniu 19.09.2009 r. pomiędzy powodami a Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank SA solidarnie na rzecz powodów kwotę:
  95 883,81 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01.11.2020 r. do dnia zapłaty,
  36 286,97 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01.11.2020 r. do dnia zapłaty,
 3. umarza postępowanie w części dotyczącej roszczenia powodów o zapłatę kwoty 4 962 PLN,
 4. zasądza od pozwanego Banku na rzecz powodów kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Andrzej Nawrocki


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /29.11.2022/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 27 czerwca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2022 r. w Lublinie na posiedzeniu jawnym sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200711HL… z dnia 15 listopada 2007 r. zawarta pomiędzy powodem a pozwanym jest nieważna,
 2. zasądza od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda kwotę 73 040,23 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od:
  – kwoty 39 711,25 PLN od dnia 17 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty,
  – kwoty 33 328,98 PLN od dnia 20 lipca 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałej części,
 4. zastrzega pozwanemu Raiffeisen Bank International AG prawo do powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia zasądzonego w punkcie 2 wyroku do chwili zaoferowania zwrotu przez powoda na rzecz pozwanego kwoty 120 000 PLN,
 5. zasądza od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda kwotę 6 417 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Magdalena Bystrzycka


II instancja: 29 listopada 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2022 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 27 czerwca 2022 r.

 1. oddala apelację,
 2. zasądza od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda kwotę 4 050 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego,

Sędzia SA Jolanta Terlecka

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /28.11.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 28 listopada 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2022 r. w Lublinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o zapłatę:

 1. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank SA na rzecz powodów łącznie kwotę 186 437,46 PLN oraz kwotę 43 852,29 EUR, obie kwoty z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 września 2020 r. do dnia zapłaty,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11 817 PLN tytułem kosztów procesu, z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia SO Iwona Adamiak-Orłowska


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /05.10.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 05 października 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 5 października 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. oddala powództwo główne o ustalenie, że postanowienia umowy o kredyt hipoteczny nr 200803HL… z dnia 14 marca 2008 r. zawartej przez Kredytobiorców z EFG Eurobank Ergasias SA są bezskuteczne wobec powodów,
 2. oddala powództwo główne o zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kwoty 115 102,62 PLN,
 3. ustala, że umowa kredytu mieszkaniowego nr 200803HL… zawarta przez powodów z EFG Eurobank Ergasias SA jest nieważna,
 4. zasądza od Raiffeisen Bank SA łącznie na rzecz powodów kwotę 280 445,06 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty,
 5. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 34 047,71 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 marca 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1 048,95 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty,
 6. oddala powództwo ewentualne o zapłatę w pozostałym zakresie,
 7. oddala wniosek powodów o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności,
 8. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwoty po 5 917 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty,

Sędzia Sylwia Urbańska


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /10.10.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 10 października 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 9 września 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200807HL… zawarta w dniu 15 lipca 2008 r. pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 34 047,71 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 marca 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 161 618,97 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 34 047,71 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 marca 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1 048,95 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty,
 4. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 5. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwoty po 5 917 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 5 400 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty,

Sędzia SR (del.) Anna Kiełek


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /27.10.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 27 października 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 6 października 2022 r. w Lublinie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr 200709HL… z dnia 25 września 2007 r. zawarta pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 41 189,29 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 listopad 2019 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 13 464,11 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 marca 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 41 189,29 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 listopad 2019 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 13 464,11 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 marca 2022 r. do dnia zapłaty,
 4. w pozostałej części oddala powództwo,
 5. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwoty po 5 718 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Justyna Janusz-Iwanicka


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. / z 2008 r. / i z 2009 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
 2. regulamin kredytu hipotecznego udzielonego przez Polbank EFG
  § 7 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…”
  § 9 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
  1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
  2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”
  § 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /21.02.2022/ wyrok prawomocny