Eurobank SA

Eurobank SA

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /31.10.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 31 października 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 31 października 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200804HL00…, sporządzona w dniu 22 kwietnia 2008 r. a zawarta w dniu 23 kwietnia 2008 r. pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie – jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu prowadzącego w Polsce działalność za pośrednictwem Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów do majątku powodów objętego wspólnością ustawową majątkową kwotę 58 513,18 CHF oraz kwotę 69 247,07 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 03 sierpnia 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala żądanie główne pozwu w pozostałej części,
 4. obciąża pozwanego kosztami postępowania i zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu prowadzącego w Polsce działalność za pośrednictwem Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów do majątku powodów objętego wspólnością ustawową majątkową zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według stawki minimalnej, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu,

Sędzia Anna Głuszak

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.

§ 7 ust. 4 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…

§ 9 ust. 2 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.

§ 13 ust. 7 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /25.10.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 25 października 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2023 r. w Warszawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200802HL00…, sporządzona w dniu 05 lutego 2008 r. zawarta pomiędzy EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce a powodem, zmieniona aneksem nr 1 sporządzonym w dniu 17 maja 2012 r. jest nieważna,
 2. zasądza od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz powoda:
  – kwotę 96 530,22 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 maja 2021 r. do dnia 11 października 2023 r.,
  – kwotę 68 304,56 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 maja 2021 r. do dnia 11 października 2023 r.,
  z zastrzeżeniem, że spełnienie powyższych świadczeń powinno nastąpić za jednoczesną zapłatą przez powoda na rzecz Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu kwoty 300 000 PLN albo zabezpieczeniem roszczenia Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o zapłatę tej kwoty,
 3. oddala powództwo główne w pozostałej części,
 4. zasądza tytułem zwrotu kosztów postępowania od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz powoda kwotę 11 800 PLN wraz odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty,

Sędzia Paweł Duda

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.

§ 7 ust. 4 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…

§ 9 ust. 2 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.

§ 13 ust. 7 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurbank SA) /24.10.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 24 października 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2023 r. w Warszawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu nr … z dnia 21 lutego 2008 r. jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 355 495,41 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 września 2021 r. do dnia 24 października 2023 r., z tym, że spełnienie tego świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powódkę pozwanemu kwoty 392 957,64 PLN albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty,
 3. oddala powództwo w pozostałej części,
 4. zasądza tytułem zwrotu kosztów procesu od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11 817 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty,

Sędzia (del.) Michał Maj

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.

§ 7 ust. 4 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…

§ 9 ust. 2 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.

§ 13 ust. 7 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /24.10.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 24 października 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie zdalnej w dniu 10 października 2023 r. w Warszawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie:

 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF o nr 200807HL00… z dnia 18 lipca 2008 r., zawarta w dniu 22 lipca 2008 r. pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, którego następcą prawnym jest pozwany – jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11 834 PLN z tytułu zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Krystyna Stawecka

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.

§ 7 ust. 4 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…

§ 9 ust. 2 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.

§ 13 ust. 7 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /17.10.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 17 października 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 18 września 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala nieistnienie stosunku zobowiązaniowego wynikającego z nieważnej w całości umowy o kredyt hipoteczny nr 200705HL… z dnia 18 maja 2007 r. (podpisanej w dniu 23 maja 2007 r.) pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias SA, którego następcą prawnym jest Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, prowadzący w Polsce działalność gospodarczą w ramach oddziału pod nazwą Raiffaisen Bank International AG SA Oddział w Polsce,
 2. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powoda kwotę 50 146,85 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 października 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powódki kwotę 98 242,89 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 października 2022 r. do dnia zapłaty,
 4. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Alicja Zych

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.

§ 7 ust. 4 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…

§ 9 ust. 2 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.

§ 13 ust. 7 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /20.09.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 20 września 2023 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu 20 września 2023 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że pomiędzy powodami oraz pozwanym Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny zawartej pomiędzy powodami a pozwanym Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce jako następcą prawnym EFG Eurobank Ergasias SA w Warszawie,
 2. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powodów łącznie kwotę 114 115,05 PLN oraz 32 157,42 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia liczonymi od 22 maja 2023 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala dalej idące powództwo,
 4. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia SO Magdalena Soboń

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.

§ 7 ust. 4 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…

§ 9 ust. 2 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.

§ 13 ust. 7 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Millennium Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /28.06.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 28 czerwca 2023 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2023 r. sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr KH/0000… z dnia 28.08.2008 r. zawarta przez powodów z Euro Bankiem SA z siedzibą we Wrocławiu jest nieważna,
 2. zasądza od strony pozwanej Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 352 790,56 PLN z odsetkami za opóźnienie:
  – od kwoty 330 828,30 PLN od dnia 06.03.2019 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 21 962,26 PLN od dnia 23.03.2023 r. do dnia zapłaty,
 3. dalej idące powództwo oddala,
 4. zasądza od strony pozwanej łącznie na rzecz powodów kwotę 13 334 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,
 5. nakazuje stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego we Wrocławiu kwotę 1 793,26 PLN tytułem kosztów sądowych,

Sędzia Iwona Wysocka

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.

§ 7 ust. 4 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…

§ 9 ust. 2 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.

§ 13 ust. 7 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA /14.12.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 14 grudnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2022 r. na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że zawarta 26 sierpnia 2008 r. przez powodów z Euro Bank SA we Wrocławiu, którego następcą prawnym jest Bank Raiffeisen International AG umowa kredytu hipotecznego numer KH/0000… jest w całości nieważna,
 2. zasądza od Banku Raiffeisen International AG na rzecz powódki kwotę 197 591,38 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 03 września 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałej części,
 4. zasądza, z tytułu zwrotu kosztów procesu od pozwanego na rzecz powodów kwoty po 5 917 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Jarosław Błaziak

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.

§ 7 ust. 4 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…

§ 9 ust. 2 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.

§ 13 ust. 7 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /26.04.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 26 kwietnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2023 r. na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200802HL … sporządzona dnia 4 lutego 2008 r., a zawarta w dniu 7 lutego 2008 r. pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias SA jest nieważna w całości,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów do ich majątku wspólnego kwotę 513 615,96 PLN wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 8 listopada 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego na rzecz powodów do ich majątku wspólnego koszty postępowania w sprawie, w tym koszty zastępstwa procesowego według stawki minimalnej, ustalając, że powodowie wygrali sprawę w całości i szczegółowe wyliczenie tych kosztów pozostawić referendarzowi sądowemu tutejszego Sądu po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia,

Sędzia Jowita Cieślik

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.

§ 7 ust. 4 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…

§ 9 ust. 2 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.

§ 13 ust. 7 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /05.04.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 05 kwietnia 2023 r.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2023 r. na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr 200707HL … zawarta pomiędzy EFG Eurobank Ergasias SA a powódką w dniu 19 lipca 2007 r. jest nieważna w całości,
 2. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powódki kwotę 146 189,34 PLN oraz kwotę 50 746,51 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od:
  – kwoty 145 687,46 PLN od dnia 09.05.2020 r. do dnia zapłaty,
  – kwoty 501,88 PLN od dnia 22.12.2021 r. do dnia zapłaty,
  – kwoty 50 746,51 CHF od dnia 22.12.2021 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. zasądza od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powódki kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,
 5. nakazuje zwrócić powódce ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie kwotę 1 000 PLN tytułem zwrotu części nienależnie pobranej opłaty od pozwu,

Sędzia Piotr Mroczek

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.

§ 7 ust. 4 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…

§ 9 ust. 2 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.

§ 13 ust. 7 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /15.03.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 15 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2023 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o zapłatę:

 1. ustala, że nie istnieje pomiędzy stronami stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego nr 2008… zawartej w dniu 02 czerwca 2008 r.,
 2. zasądza od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powoda kwotę 133 173,57 PLN z ustawowymi odsetkami od dnia 12.10.2017 r. do dnia faktycznej zapłaty,
 3. zasądza od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powoda kwotę 7 417 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia SO Wojciech Merta

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.

§ 7 ust. 4 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…

§ 9 ust. 2 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.

§ 13 ust. 7 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /02.03.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 02 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie zdalnej w dniu 20 lutego 2023 r. w Warszawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z nieważnej umowy o kredyt hipoteczny nr 200707HL… z dnia 02.08.2007 r. a zawartej pomiędzy powodami EFG Eurobank Ergasias SA Oddziała w Polsce, którego następcą prawnym jest pozwany Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu,
 2. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank SA na rzecz powodów łącznie kwotę 162 973,39 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10.02.2022 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 40 180,05 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10.02.2022 r. do dnia zapłaty,
 3. w pozostałym zakresie powództwo o odsetki ustawowe oddala,
 4. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Krystyna Stawecka

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.

§ 7 ust. 4 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach…

§ 9 ust. 2 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów do waluty indeksowanej do waluty obcej:
1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego…”
2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.

§ 13 ust. 7 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Raiffeisen Bank SA (dawniej: Eurobank SA) /10.11.2022/