Deutsche Bank Polska SA

Deutsche Bank Polska SA

Deutsche Bank Polska SA /17.03.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 17 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala, że zawarta 31 maja 2007 r. przez powodów z Deutsche Bank PBC SA z siedzibą w Warszawie (obecnie: Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie) umowa kredytu nr KMI/… jest w całości nieważna,
 2. zasądza od Deutsche Bank Polska SA w Warszawie na rzecz powoda:
  – kwotę 119 354,80 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty,
  – kwotę 9 644,36 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od Deutsche Bank Polska SA w Warszawie na rzecz powódki:
  – kwotę 179 932,20 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty,
  – kwotę 14 466,55 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty,
 4. oddala powództwo w pozostałej części,
 5. zasądza od Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów z tytułu zwrotu kosztów procesu kwoty po 5 917 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia SO Jarosław Błaziak


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – Deutsche Bank SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa z 2006 r. / z 2007 r. / z 2008 r.
  pkt. 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Kwota niskiego wkładu własnego podlegająca ubezpieczeniu wynosi: X CHF (słownie: ….. franków szwajcarskich), co stanowi równowartość X zł. (słownie: ….. złotych) Kurs waluty X.”
  § 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota kredytu będzie wypłacona Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach zgodnie z zasadami pkt 2 Tabeli, po spełnieniu warunków wypłaty kredytu/transz Kredytu…”
  § 3 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Od przyznanego Kredytobiorcy Kredytu Bankowego przysługuje Prowizja określona w pkt 7 Tabeli. Prowizja ta będzie potrącona przez Bank w całości przy wypłacie kredytu lub jego pierwszej transzy. Prowizja zostanie pobrana w złotych przy zastosowaniu kursu określonego w 2 ust. 2.”
  § 6 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążenie na rzecz Banku Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiącą równowartość bieżącej Raty w CHF, zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczanych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC SA…”
  § 10 ust. 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „(…) w przypadku niespłacenia przez Kredytobiorcę kapitału kredytu, w kwocie odpowiadającej Niskiego Wkładu Własnego w terminie 60 miesięcy kalendarzowych, ubezpieczenie zostaje automatycznie przedłużone na okres kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych, na co Kredytobiorca wyraża zgodę…”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Deutsche Bank Polska SA /31.05.2022/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


II instancja: 31 maja 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 03 grudnia 2021 r.

 1. zmienia zaskarżony wyrok:
  – w punkcie pierwszym częściowo w ten sposób, iż ustala, że umowa kredytowa nr KMI/… zawarta w dniu 6 lutego 2009 r. pomiędzy Kredytobiorcami a Deutsche Bank PBC (obecnie: Deutsche Bank Polska SA) jest nieważna i zasądza od Deutsche Bank Polska SA na rzecz powodów łącznie kwoty 269 692,46 PLN oraz 20 909,81 CHF z tym zastrzeżeniem, że zapłata z tych kwot przez Deutsche Bank Polska SA na rzecz Kredytobiorców nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powodów na rzecz Deutsche Bank Polska SA kwoty 488 756,81 PLN,
  – w punkcie drugim w ten sposób, że zasądza od Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,
 2. oddala apelację powodów w pozostałej części,
 3. znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego,

Sędzia Dorota Markiewicz

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – Deutsche Bank SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa z 2006 r. / z 2007 r. / z 2008 r.
  pkt. 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Kwota niskiego wkładu własnego podlegająca ubezpieczeniu wynosi: X CHF (słownie: ….. franków szwajcarskich), co stanowi równowartość X zł. (słownie: ….. złotych) Kurs waluty X.”
  § 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota kredytu będzie wypłacona Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach zgodnie z zasadami pkt 2 Tabeli, po spełnieniu warunków wypłaty kredytu/transz Kredytu…”
  § 3 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Od przyznanego Kredytobiorcy Kredytu Bankowego przysługuje Prowizja określona w pkt 7 Tabeli. Prowizja ta będzie potrącona przez Bank w całości przy wypłacie kredytu lub jego pierwszej transzy. Prowizja zostanie pobrana w złotych przy zastosowaniu kursu określonego w 2 ust. 2.”
  § 6 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążenie na rzecz Banku Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiącą równowartość bieżącej Raty w CHF, zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczanych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC SA…”
  § 10 ust. 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „(…) w przypadku niespłacenia przez Kredytobiorcę kapitału kredytu, w kwocie odpowiadającej Niskiego Wkładu Własnego w terminie 60 miesięcy kalendarzowych, ubezpieczenie zostaje automatycznie przedłużone na okres kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych, na co Kredytobiorca wyraża zgodę…”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Deutsche Bank Polska SA /19.05.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 19 maja 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 05 maja 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala nieważność umowy kredytu konsolidacyjnego o nr KKI/…, zawartej pomiędzy Deutsche Bank PBC SA z siedzibą w Warszawie (obecnie: Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie) a Kredytobiorcami w dniu 10 października 2007 r. i zasądza od Deutsche Bank Polska SA na rzecz powodów kwotę 701 989,50 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:
  – od kwoty 290 323,72 PLN od dnia 3 listopada 2017 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 411 665,78 PLN od dnia 12 marca 2019 r. do dnia zapłaty,
 2. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 3. zasądza od Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia (del.) Joanna Radzyńska-Głowacka


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – Deutsche Bank SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa z 2006 r. / z 2007 r. / z 2008 r.
  pkt. 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Kwota niskiego wkładu własnego podlegająca ubezpieczeniu wynosi: X CHF (słownie: ….. franków szwajcarskich), co stanowi równowartość X zł. (słownie: ….. złotych) Kurs waluty X.”
  § 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota kredytu będzie wypłacona Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach zgodnie z zasadami pkt 2 Tabeli, po spełnieniu warunków wypłaty kredytu/transz Kredytu…”
  § 3 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Od przyznanego Kredytobiorcy Kredytu Bankowego przysługuje Prowizja określona w pkt 7 Tabeli. Prowizja ta będzie potrącona przez Bank w całości przy wypłacie kredytu lub jego pierwszej transzy. Prowizja zostanie pobrana w złotych przy zastosowaniu kursu określonego w 2 ust. 2.”
  § 6 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążenie na rzecz Banku Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiącą równowartość bieżącej Raty w CHF, zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczanych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC SA…”
  § 10 ust. 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „(…) w przypadku niespłacenia przez Kredytobiorcę kapitału kredytu, w kwocie odpowiadającej Niskiego Wkładu Własnego w terminie 60 miesięcy kalendarzowych, ubezpieczenie zostaje automatycznie przedłużone na okres kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych, na co Kredytobiorca wyraża zgodę…”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.