Deutsche Bank Polska SA

Deutsche Bank Polska SA

Deutsche Bank Polska SA /19.10.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 19 października 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 28 września 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu nr KMI\0… z dnia 01 marca 2007 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 27 kwietnia 2008 r., a następnie aneksem nr 2 z dnia 21 maja 2008 r. jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Deutsche Bank Polska SA w Warszawie na rzecz powoda kwotę 408 901,82 PLN tytułem uiszczonych przez powoda rat kapitałowo-odsetkowych w wykonaniu nieważnej umowy kredytu w okresie od dnia 01 marca 2007 r. do 04 marca 2021 r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od:
  – kwoty 96 270,86 PLN od dnia 23 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty,
  – kwoty 290 134,21 PLN od dnia 05 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty,
  – kwoty 22 487,75 PLN od dnia 13 lipca 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. pozostałej części powództwo oddala,
 4. zasądza od pozwanego Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Maria Stelska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

pkt. 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Kwota niskiego wkładu własnego podlegająca ubezpieczeniu wynosi: X CHF (słownie: ….. franków szwajcarskich), co stanowi równowartość X zł. (słownie: ….. złotych) Kurs waluty X.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kwota kredytu będzie wypłacona Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach zgodnie z zasadami pkt 2 Tabeli, po spełnieniu warunków wypłaty kredytu/transz Kredytu…

§ 3 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Od przyznanego Kredytobiorcy Kredytu Bankowego przysługuje Prowizja określona w pkt 7 Tabeli. Prowizja ta będzie potrącona przez Bank w całości przy wypłacie kredytu lub jego pierwszej transzy. Prowizja zostanie pobrana w złotych przy zastosowaniu kursu określonego w 2 ust. 2.

§ 6 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążenie na rzecz Banku Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiącą równowartość bieżącej Raty w CHF, zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczanych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC SA…

§ 10 ust. 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

(…) w przypadku niespłacenia przez Kredytobiorcę kapitału kredytu, w kwocie odpowiadającej Niskiego Wkładu Własnego w terminie 60 miesięcy kalendarzowych, ubezpieczenie zostaje automatycznie przedłużone na okres kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych, na co Kredytobiorca wyraża zgodę…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Deutsche Bank Polska SA /04.10.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 04 października 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 04 października 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala, że umowa kredytu nr KMI\0… z dnia 14.12.2007 r. zawarta przez powodów z pozwanym Deutsche Bank Polska SA w Warszawie (poprzednio: Deutsche Bank PBC SA z siedzibą w Warszawie) jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Deutsche Bank Polska SA w Warszawie na rzecz powodów kwotę 440 030,92 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty:
  – 270 000,00 PLN od dnia 30.10.2020 r. do dnia 04.10.2023 r.,
  – 124 809,86 PLN od dnia 24.03.2021 r. do dnia 04.10.2023 r.,
  – 45 221,06 PLN od dnia 06.06.2022 r. do dnia 04.10.2023 r.,
  z tym, że spełnienie tych świadczeń powinno nastąpić z jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie kwoty 317 113,77 PLN albo zabezpieczenia jego roszczenia o zapłatę tej kwoty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. zasądza od pozwanego Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 11 934 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10 834 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,
 5. zwraca powodom z rachunku Skarbu Państwa kwotę 2 000 PLN tytułem zwrotu niewykorzystanej zaliczki na wynagrodzenie biegłego,

Sędzia Maciej Wójcicki

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

pkt. 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Kwota niskiego wkładu własnego podlegająca ubezpieczeniu wynosi: X CHF (słownie: ….. franków szwajcarskich), co stanowi równowartość X zł. (słownie: ….. złotych) Kurs waluty X.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kwota kredytu będzie wypłacona Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach zgodnie z zasadami pkt 2 Tabeli, po spełnieniu warunków wypłaty kredytu/transz Kredytu…

§ 3 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Od przyznanego Kredytobiorcy Kredytu Bankowego przysługuje Prowizja określona w pkt 7 Tabeli. Prowizja ta będzie potrącona przez Bank w całości przy wypłacie kredytu lub jego pierwszej transzy. Prowizja zostanie pobrana w złotych przy zastosowaniu kursu określonego w 2 ust. 2.

§ 6 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążenie na rzecz Banku Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiącą równowartość bieżącej Raty w CHF, zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczanych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC SA…

§ 10 ust. 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

(…) w przypadku niespłacenia przez Kredytobiorcę kapitału kredytu, w kwocie odpowiadającej Niskiego Wkładu Własnego w terminie 60 miesięcy kalendarzowych, ubezpieczenie zostaje automatycznie przedłużone na okres kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych, na co Kredytobiorca wyraża zgodę…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Deutsche Bank Polska SA /30.07.2021/ Postanowienie sądu


I instancja: 30 lipca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie
w przedmiocie wniosku powoda o zabezpieczenie roszczenia o ustalenie
postanawia:

 1. udzielić zabezpieczenia roszczenia powoda o ustalenie, że umowa kredytu KMI/… z dnia 23 kwietnia 2007 r., zawarta pomiędzy powodem a Deutsche Bank PBC SA z siedzibą w Warszawie jest nieważna w całości w ten sposób, że wstrzymać wynikający z w/w Umowy obowiązek dokonywania spłaty rat kredytu przez powoda w okresie od dnia 30 lipca 2021 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie,
 2. oddalić wniosek w pozostałym zakresie,

Sędzia Katarzyna Dawid-Birska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

pkt. 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Kwota niskiego wkładu własnego podlegająca ubezpieczeniu wynosi: X CHF (słownie: ….. franków szwajcarskich), co stanowi równowartość X zł. (słownie: ….. złotych) Kurs waluty X.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kwota kredytu będzie wypłacona Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach zgodnie z zasadami pkt 2 Tabeli, po spełnieniu warunków wypłaty kredytu/transz Kredytu…

§ 3 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Od przyznanego Kredytobiorcy Kredytu Bankowego przysługuje Prowizja określona w pkt 7 Tabeli. Prowizja ta będzie potrącona przez Bank w całości przy wypłacie kredytu lub jego pierwszej transzy. Prowizja zostanie pobrana w złotych przy zastosowaniu kursu określonego w 2 ust. 2.

§ 6 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążenie na rzecz Banku Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiącą równowartość bieżącej Raty w CHF, zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczanych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC SA…

§ 10 ust. 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

(…) w przypadku niespłacenia przez Kredytobiorcę kapitału kredytu, w kwocie odpowiadającej Niskiego Wkładu Własnego w terminie 60 miesięcy kalendarzowych, ubezpieczenie zostaje automatycznie przedłużone na okres kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych, na co Kredytobiorca wyraża zgodę…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Deutsche Bank Polska SA /17.03.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 17 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala, że zawarta 31 maja 2007 r. przez powodów z Deutsche Bank PBC SA z siedzibą w Warszawie (obecnie: Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie) umowa kredytu nr KMI/… jest w całości nieważna,
 2. zasądza od Deutsche Bank Polska SA w Warszawie na rzecz powoda:
  – kwotę 119 354,80 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty,
  – kwotę 9 644,36 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od Deutsche Bank Polska SA w Warszawie na rzecz powódki:
  – kwotę 179 932,20 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty,
  – kwotę 14 466,55 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty,
 4. oddala powództwo w pozostałej części,
 5. zasądza od Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów z tytułu zwrotu kosztów procesu kwoty po 5 917 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia SO Jarosław Błaziak

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

pkt. 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Kwota niskiego wkładu własnego podlegająca ubezpieczeniu wynosi: X CHF (słownie: ….. franków szwajcarskich), co stanowi równowartość X zł. (słownie: ….. złotych) Kurs waluty X.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kwota kredytu będzie wypłacona Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach zgodnie z zasadami pkt 2 Tabeli, po spełnieniu warunków wypłaty kredytu/transz Kredytu…

§ 3 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Od przyznanego Kredytobiorcy Kredytu Bankowego przysługuje Prowizja określona w pkt 7 Tabeli. Prowizja ta będzie potrącona przez Bank w całości przy wypłacie kredytu lub jego pierwszej transzy. Prowizja zostanie pobrana w złotych przy zastosowaniu kursu określonego w 2 ust. 2.

§ 6 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążenie na rzecz Banku Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiącą równowartość bieżącej Raty w CHF, zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczanych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC SA…

§ 10 ust. 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

(…) w przypadku niespłacenia przez Kredytobiorcę kapitału kredytu, w kwocie odpowiadającej Niskiego Wkładu Własnego w terminie 60 miesięcy kalendarzowych, ubezpieczenie zostaje automatycznie przedłużone na okres kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych, na co Kredytobiorca wyraża zgodę…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Deutsche Bank Polska SA /31.05.2022/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


II instancja: 31 maja 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 03 grudnia 2021 r.

 1. zmienia zaskarżony wyrok:
  – w punkcie pierwszym częściowo w ten sposób, iż ustala, że umowa kredytowa nr KMI/… zawarta w dniu 6 lutego 2009 r. pomiędzy Kredytobiorcami a Deutsche Bank PBC (obecnie: Deutsche Bank Polska SA) jest nieważna i zasądza od Deutsche Bank Polska SA na rzecz powodów łącznie kwoty 269 692,46 PLN oraz 20 909,81 CHF z tym zastrzeżeniem, że zapłata z tych kwot przez Deutsche Bank Polska SA na rzecz Kredytobiorców nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powodów na rzecz Deutsche Bank Polska SA kwoty 488 756,81 PLN,
  – w punkcie drugim w ten sposób, że zasądza od Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,
 2. oddala apelację powodów w pozostałej części,
 3. znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego,

Sędzia Dorota Markiewicz

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

pkt. 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Kwota niskiego wkładu własnego podlegająca ubezpieczeniu wynosi: X CHF (słownie: ….. franków szwajcarskich), co stanowi równowartość X zł. (słownie: ….. złotych) Kurs waluty X.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kwota kredytu będzie wypłacona Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach zgodnie z zasadami pkt 2 Tabeli, po spełnieniu warunków wypłaty kredytu/transz Kredytu…

§ 3 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Od przyznanego Kredytobiorcy Kredytu Bankowego przysługuje Prowizja określona w pkt 7 Tabeli. Prowizja ta będzie potrącona przez Bank w całości przy wypłacie kredytu lub jego pierwszej transzy. Prowizja zostanie pobrana w złotych przy zastosowaniu kursu określonego w 2 ust. 2.

§ 6 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążenie na rzecz Banku Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiącą równowartość bieżącej Raty w CHF, zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczanych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC SA…

§ 10 ust. 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

(…) w przypadku niespłacenia przez Kredytobiorcę kapitału kredytu, w kwocie odpowiadającej Niskiego Wkładu Własnego w terminie 60 miesięcy kalendarzowych, ubezpieczenie zostaje automatycznie przedłużone na okres kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych, na co Kredytobiorca wyraża zgodę…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Deutsche Bank Polska SA /19.05.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 19 maja 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 05 maja 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala nieważność umowy kredytu konsolidacyjnego o nr KKI/…, zawartej pomiędzy Deutsche Bank PBC SA z siedzibą w Warszawie (obecnie: Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie) a Kredytobiorcami w dniu 10 października 2007 r. i zasądza od Deutsche Bank Polska SA na rzecz powodów kwotę 701 989,50 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:
  – od kwoty 290 323,72 PLN od dnia 3 listopada 2017 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 411 665,78 PLN od dnia 12 marca 2019 r. do dnia zapłaty,
 2. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 3. zasądza od Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia (del.) Joanna Radzyńska-Głowacka

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

pkt. 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Kwota niskiego wkładu własnego podlegająca ubezpieczeniu wynosi: X CHF (słownie: ….. franków szwajcarskich), co stanowi równowartość X zł. (słownie: ….. złotych) Kurs waluty X.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kwota kredytu będzie wypłacona Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach zgodnie z zasadami pkt 2 Tabeli, po spełnieniu warunków wypłaty kredytu/transz Kredytu…

§ 3 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Od przyznanego Kredytobiorcy Kredytu Bankowego przysługuje Prowizja określona w pkt 7 Tabeli. Prowizja ta będzie potrącona przez Bank w całości przy wypłacie kredytu lub jego pierwszej transzy. Prowizja zostanie pobrana w złotych przy zastosowaniu kursu określonego w 2 ust. 2.

§ 6 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążenie na rzecz Banku Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiącą równowartość bieżącej Raty w CHF, zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczanych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC SA…

§ 10 ust. 13 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

(…) w przypadku niespłacenia przez Kredytobiorcę kapitału kredytu, w kwocie odpowiadającej Niskiego Wkładu Własnego w terminie 60 miesięcy kalendarzowych, ubezpieczenie zostaje automatycznie przedłużone na okres kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych, na co Kredytobiorca wyraża zgodę…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.