Credit Agricole Bank SA

Credit Agricole Bank SA

Credit Agricole Bank SA /29.09.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 29 września 2023 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 września 2023 r. we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Credit Agricole Bank Polska SA z siedzibą we Wrocławiu o ustalenie, ewentualnie zapłatę:

  1. ustala, że zawarty przez strony 04 czerwca 2008 r. aneks numer …00/05/00…/P1-2008 do umowy kredytu nr …/00… zawartej przez strony 21 marca 2005 r. jest nieważny,
  2. znosi wzajemnie koszty procesu,

Sędzia SO Ziemowit Barański

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 4 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt zostaje wypłacony w transzach zgodnie z harmonogramem wypłaty określonym w Załączniku nr 2 do umowy do równowartości X PLN (co stanowi kwotę X CHF przeliczoną wg Kursu kupna dewiz z dnia X) na rachunek należący do X prowadzony w Banku X.

§ 4 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt zostanie wypłacony w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w par. 1 według aktualnego kursu kupna dewiz obowiązującego w Tabeli kursów walut w Lukas Banku w dniu uruchomienia każdej z kolejnych transz. Wypłacone transze pomniejszają dostępne do wypłaty saldo kredytu w walucie obcej Banku w pierwszej kolejności wypłaca transze do równowartości kwot określonych w załączniku nr 2 do umowy.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Credit Agricole Bank SA (dawniej: Lukas Bank SA) /13.03.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 13 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2023 r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Credit Agricole Bank Polska SA z siedzibą we Wrocławiu o zapłatę i ustalenie:

  1. ustala, że umowa kredytu nr …./08/…. zawarta w dniu 11 lipca 2008 r. przez powodów z Lukas Bank SA we Wrocławiu, obecnie Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu jest nieważna,
  2. zasądza od strony pozwanej Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu solidarnie na rzecz powodów kwotę 120 845,36 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty,
  3. zasądza od strony pozwanej solidarnie na rzecz powodów kwotę 7 917 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,
  4. nakazuje stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Świdnicy kwotę 1 640,15 PLN tytułem wynagrodzenia biegłego wyłożonego tymczasowo przez Skarb Państwa,

Sędzia Donata Nowocień-Pluta

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 4 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt zostaje wypłacony w transzach zgodnie z harmonogramem wypłaty określonym w Załączniku nr 2 do umowy do równowartości X PLN (co stanowi kwotę X CHF przeliczoną wg Kursu kupna dewiz z dnia X) na rachunek należący do X prowadzony w Banku X.

§ 4 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt zostanie wypłacony w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w par. 1 według aktualnego kursu kupna dewiz obowiązującego w Tabeli kursów walut w Lukas Banku w dniu uruchomienia każdej z kolejnych transz. Wypłacone transze pomniejszają dostępne do wypłaty saldo kredytu w walucie obcej Banku w pierwszej kolejności wypłaca transze do równowartości kwot określonych w załączniku nr 2 do umowy.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.