BPH SA

BPH SA

Pekao SA (dawniej: BPH SA) /16.11.2023/ wyrok prawomocny Ugoda z bankiem


Ugoda nr … do Umowy nr …/…/2005

zawarta w dniu 16.11.2023 r. pomiędzy
Bankiem Polska Kasa Opieki SA w Warszawie a Kredytobiorcami
następującej treści:

 1. Bank zwalnia Kredytobiorcę z długu (umarza zadłużenie Kredytobiorcy) w zakresie kwoty 47 501,76 PLN.
  Ponadto Bank zobowiązuje się do zwrotu Kredytobiorcy kwoty wynikającej z rozliczenia kredytu w wysokości 86 844,29 PLN w terminie 7 dni od dnia zawarcia Ugody.

Sprawa zakończona podpisaniem Ugody.

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH SA nie objętych ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF…

Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

waluta PLN

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota spłaty ulega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kurów walut obowiązujących w Banku

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA /10.11.2023/ Postanowienie sądu


I instancja: 10 listopada 2023 r.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2023 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bankowi BPH SA o zapłatę i ustalenie
postanawia:

 1. udzielić powódce zabezpieczenia i na czas trwania postępowania unormować prawa i obowiązki stron wynikające z umowy kredytu nr 333/…/2006 z dnia 03 kwietnia 2006 r. poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat w/w kredytu od dnia 10 listopada 2023 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie,
 2. oddalić wniosek o udzielenie zabezpieczenia w pozostałym zakresie,

Sędzia SO Małgorzata Dubinowicz-Motyk

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH SA nie objętych ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF…

Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

waluta PLN

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota spłaty ulega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kurów walut obowiązujących w Banku

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /25.09.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 25 września 2023 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 25 września 2023 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 148 ze znacznikiem 1 k.p.c. sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że pomiędzy powodem a pozwanym Bankiem BPH SA w Gdańsku nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu nr …/ zawartej pomiędzy powodem oraz pozwanym Bank BPH SA w Gdańsku jako następcą prawnym GE Money Bank SA w Gdańsku,
 2. zasądza od pozwanego Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz powoda 299 697,87 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia liczonymi od 25 sierpnia 2023 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala dalej idące powództwo,
 4. zasądza od pozwanego Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz powoda 11 817 PLN kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia (del.) Anna Baran

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania…

§ 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.

§ 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.

§ 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

1: Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
2: Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
3: Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
4: Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank SA ustalane w sposób określony w ust. 5.
5: Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnim kursem złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA i CitiBank Handlowy Polska SA.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /15.09.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 15 września 2023 r.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 08 września 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę kwoty 119 443,75 PLN:

 1. ustala, że zawarta przez powódkę z poprzednikiem prawnym pozwanego GE Money Bank SA w Gdańsku umowa kredytu hipotecznego nr S08G/… jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz powódki kwotę 119 443,75 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 25 marca 2023 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. zasądza od pozwanego Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz powódki kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia SO Małgorzata Dubinowicz-Motyk

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania…

§ 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.

§ 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.

§ 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

1: Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
2: Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
3: Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
4: Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank SA ustalane w sposób określony w ust. 5.
5: Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnim kursem złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA i CitiBank Handlowy Polska SA.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA /28.09.2023/ wyrok prawomocny Postanowienie sądu

I instancja: 16 czerwca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bank BPH SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie
w przedmiocie wniosku strony powodów o udzielenie zabezpieczenia
postanawia:

 1. udzielić zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez powodów na rzecz pozwanego Bank BPH SA z siedzibą w Warszawie spłat rat kredytu wynikających z umowy nr J06F/…. z dnia 09 lutego 2006 r. (podpisanej 22 lutego 2006 r.) w okresie od dnia 16 czerwca 2023 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie niniejszej,
 2. oddalić wniosek w pozostałym zakresie,

Sędzia Zofia Homa


II instancja: 28 września 2023 r.

Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 28 września 2023 r. w Lublinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę
na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie z dnia 16 czerwca 2023 r. Sądu Okręgowego w Lublinie, sygn. akt I C …/23 w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego
postanawia:

 1. oddalić zażalenie,

Sędzia SA Elżbieta Jakubiec

Postanowienie zakończone prawomocnym wyrokiem.

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH SA nie objętych ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF…

Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

waluta PLN

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota spłaty ulega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kurów walut obowiązujących w Banku

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA /23.03.2023/ Postanowienie sądu


I instancja: 23 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2023 r. w Siedlcach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH SA o zapłatę i ustalenie
w przedmiocie wniosku strony powodowej o udzielenie zabezpieczenia roszczenia
postanawia:

 1. udzielić zabezpieczenia roszczenia Kredytobiorców o ustalenie nieistnienia umowy kredytu nr DECE/… zawartej 04 listopada 2004 r. i o zapłatę poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez Kredytobiorców w wysokości i terminach określonych umową kredytu, poczynając od 05 stycznia 2023 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie,
 2. oddalić wniosek powodów w pozostałym zakresie,

Sędzia SO Joanna Kraśnik-Mazurek

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH SA nie objętych ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF…

Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

waluta PLN

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota spłaty ulega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kurów walut obowiązujących w Banku

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /02.08.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 02 sierpnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala nieistnienie stosunku prawnego między stronami, wynikającego z nieważnej umowy kredytu nr /… opatrzonej datą 10 kwietnia 2008 r. zawartej przez powodów z GE Money Bank SA z siedzibą w Gdańsku w dniu 12 kwietnia 2008 r.,
 2. zasądza od pozwanego Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 207 691,61 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałej części,
 4. kosztami procesu obciąża pozwanego, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu,

Sędzia Mariusz Kurzępa

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania…

§ 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.

§ 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.

§ 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

1: Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
2: Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
3: Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
4: Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank SA ustalane w sposób określony w ust. 5.
5: Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnim kursem złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA i CitiBank Handlowy Polska SA.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Pekao SA (dawniej: BPH SA) /20.07.2023/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 15 lipca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2022 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie i o zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu z dnia 20 lipca 2006 r., numer 4500/ … /2006 zawarta pomiędzy powodami a Bankiem BPH SA, obecnie Bank Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Banku Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 60 017,41 PLN oraz kwotę 11 328,98 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 2019 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego Banku Polska Kasa Opieki SA na rzecz powodów kwotę 6 434 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Agnieszka Chomiuk-Indraszczyk


II instancja: 20 lipca 2023 r.

Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 15 lipca 2022 r.:

 1. oddala apelację,
 2. zasądza od Bank Polska Kasa Opieki SA na rzecz powodów kwoty po 2 025 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie za okres od uprawomocnienia się orzeczenia w którym te koszty zasądzono,

Sędzia SA Dariusz Janiszewski / SA Ewa Popek / SA Adam Czerwiński

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH SA nie objętych ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF…

Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

waluta PLN

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota spłaty ulega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kurów walut obowiązujących w Banku

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA /19.06.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 19 czerwca 2023 r.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr 6911/…/2004 z dnia 09 grudnia 2004 r. zawarta przez powodów z Bankiem BPH SA jest nieważna w całości,
 2. zasądza od pozwanego Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku łącznie na rzecz powodów kwotę 201 673,43 PLN tytułem części rat kapitałowo-odsetkowych uiszczonych na postawie nieważnej umowy kredytu nr 6911/…/2004 z dnia 09 grudnia 2004 r. za okres od dnia 10 lutego 2005 r. do 11 kwietnia 2022 r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 13 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. zasądza od pozwanego Banku BPH SA w Gdańsku łącznie na rzecz powodów kwotę 10 834 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,
 5. nie uwzględnia zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez pozwanego,

Sędzia Konrad Gradek

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH SA nie objętych ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF…

Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

waluta PLN

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota spłaty ulega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kurów walut obowiązujących w Banku

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /19.05.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 19 maja 2023 r.

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2023 r. w Płocku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, iż umowa kredytu X06E/… zawarta pomiędzy powódką a GE Money Bank SA z siedzibą w Gdańsku (poprzednikiem prawnym pozwanego Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku) w dniu 14 października 2007 r., a sporządzona w dniu 10 października 2007 r. jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz powódki kwotę 226 686,96 PLN przy czym wykonanie tego świadczenia uzależnia od jednoczesnego zaoferowania przez powódkę zapłaty na rzecz Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku kwoty 200 000,00 PLN lub zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zwrot tej kwoty,
 3. zasądza od pozwanego Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz powódki kwotę 14 617 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 13 500 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

Sędzia Maria Stelska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania…

§ 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.

§ 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.

§ 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

1: Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
2: Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
3: Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
4: Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank SA ustalane w sposób określony w ust. 5.
5: Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnim kursem złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA i CitiBank Handlowy Polska SA.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA /18.01.2023/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 22 marca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku w XV Wydziale Cywilnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 marca 2022 r. w Gdańsku sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę

 1. ustala, że umowa kredytowa nr 7… z dnia 14 maja 2010 r. zawarta pomiędzy powodami a pozwanym Bankiem BPH w Gdańsku jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Banku BPH SA w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 18 909,01 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego Banku BPH SA w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 27 590,37 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty,
 4. ustala, że koszty procesu obciążają w całości pozwany Bank BPH SA w Gdańsku, pozostawiając referendarzowi sądowemu ich szczegółowe wyliczenie,

Sędzia Marian Glembin


II instancja: 18 stycznia 2023 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2023 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH SA z siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 marca 2022 r.:

 1. oddala apelację,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8 100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego,

Sędzia SA Dariusz Janiszewski

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH SA nie objętych ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF…

Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

waluta PLN

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota spłaty ulega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kurów walut obowiązujących w Banku

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA /21.11.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 21 listopada 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 31 października 2022 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o zapłatę:

 1. umarza postępowanie w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytowej z 12 maja 2006 r. nr 2462/ … /2006 oraz w zakresie zapłaty kwoty 417,50 CHF,
 2. zasądza od pozwanego Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku solidarnie na rzecz powodów kwotę 377 243,93 PLN z tytułu uiszczonych na rzecz pozwanego świadczeń w wykonaniu nieważnej umowy kredytu nr 2462/ … /2006 z dnia 12.05.2006 r. wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od:
  – kwoty 162 226,89 PLN od dnia 23 lipca 2109 r. do dnia zapłaty,
  – kwoty 215 017,04 PLN od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. w pozostałej części powództwo oddala,
 4. zasądza od pozwanego Banku BPH SA w Gdańsku solidarnie na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Maria Stelska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH SA nie objętych ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF…

Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

waluta PLN

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku

Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

kwota spłaty ulega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kurów walut obowiązujących w Banku

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Pekao SA (dawniej: BPH SA) /05.04.2023/