BPH SA

BPH SA

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /02.08.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 02 sierpnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala nieistnienie stosunku prawnego między stronami, wynikającego z nieważnej umowy kredytu nr /… opatrzonej datą 10 kwietnia 2008 r. zawartej przez powodów z GE Money Bank SA z siedzibą w Gdańsku w dniu 12 kwietnia 2008 r.,
 2. zasądza od pozwanego Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 207 691,61 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałej części,
 4. kosztami procesu obciąża pozwanego, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu,

Sędzia Mariusz Kurzępa


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2005 r. / 2006 r. / 2007 r. / 2008 r.
  § 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania…”
  § 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.”
  § 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.”
  § 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „1. Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
  2. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
  3. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
  4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank SA ustalane w sposób określony w ust. 5.
  5. Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnim kursem złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA i CitiBank Handlowy Polska SA.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Pekao SA (dawniej: BPH SA) /20.07.2023/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 15 lipca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2022 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie i o zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu z dnia 20 lipca 2006 r., numer 4500/ … /2006 zawarta pomiędzy powodami a Bankiem BPH SA, obecnie Bank Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Banku Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 60 017,41 PLN oraz kwotę 11 328,98 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 2019 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego Banku Polska Kasa Opieki SA na rzecz powodów kwotę 6 434 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Agnieszka Chomiuk-Indraszczyk


II instancja: 20 lipca 2023 r.

Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 15 lipca 2022 r.:

 1. oddala apelację,
 2. zasądza od Bank Polska Kasa Opieki SA na rzecz powodów kwoty po 2 025 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie za okres od uprawomocnienia się orzeczenia w którym te koszty zasądzono,

Sędzia SA Dariusz Janiszewski / SA Ewa Popek / SA Adam Czerwiński

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – BPH SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa kredytu hipotecznego z 2002 r. – BPH PBK SA
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…) na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku Przemysłowo Handlowym PBK SA, kredytu w wysokości (…) franków szwajcarskich (CHF), a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami zgodnie z warunkami niniejszej umowy.”
  § 3 ust. 2 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Prowizja od kredytu walutowego, naliczana jest i pobierana w złotych po kursie sprzedaży obowiązującym w dniu zapłaty prowizji zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłoszoną w siedzibie Banku.”
  § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu zgodnie z kursem kupna waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu wypłaty zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłoszoną w siedzibie Banku.” 
 2. umowa kredytu budowlano-hipotecznego z 2004 r. / 2005 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH SA nie objętych ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF…”
  Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „waluta PLN.”
  Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.”
  Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „kwota spłaty ulega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kurów walut obowiązujących w Banku.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA /19.06.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 19 czerwca 2023 r.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr 6911/…/2004 z dnia 09 grudnia 2004 r. zawarta przez powodów z Bankiem BPH SA jest nieważna w całości,
 2. zasądza od pozwanego Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku łącznie na rzecz powodów kwotę 201 673,43 PLN tytułem części rat kapitałowo-odsetkowych uiszczonych na postawie nieważnej umowy kredytu nr 6911/…/2004 z dnia 09 grudnia 2004 r. za okres od dnia 10 lutego 2005 r. do 11 kwietnia 2022 r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 13 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. zasądza od pozwanego Banku BPH SA w Gdańsku łącznie na rzecz powodów kwotę 10 834 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,
 5. nie uwzględnia zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez pozwanego,

Sędzia Konrad Gradek


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – BPH SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa kredytu hipotecznego z 2002 r. – BPH PBK SA
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…) na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku Przemysłowo Handlowym PBK SA, kredytu w wysokości (…) franków szwajcarskich (CHF), a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami zgodnie z warunkami niniejszej umowy.”
  § 3 ust. 2 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Prowizja od kredytu walutowego, naliczana jest i pobierana w złotych po kursie sprzedaży obowiązującym w dniu zapłaty prowizji zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłoszoną w siedzibie Banku.”
  § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu zgodnie z kursem kupna waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu wypłaty zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłoszoną w siedzibie Banku.” 
 2. umowa kredytu budowlano-hipotecznego z 2004 r. / 2005 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH SA nie objętych ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF…”
  Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „waluta PLN.”
  Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.”
  Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „kwota spłaty ulega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kurów walut obowiązujących w Banku.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /19.05.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 19 maja 2023 r.

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2023 r. w Płocku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, iż umowa kredytu X06E/… zawarta pomiędzy powódką a GE Money Bank SA z siedzibą w Gdańsku (poprzednikiem prawnym pozwanego Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku) w dniu 14 października 2007 r., a sporządzona w dniu 10 października 2007 r. jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz powódki kwotę 226 686,96 PLN przy czym wykonanie tego świadczenia uzależnia od jednoczesnego zaoferowania przez powódkę zapłaty na rzecz Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku kwoty 200 000,00 PLN lub zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zwrot tej kwoty,
 3. zasądza od pozwanego Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz powódki kwotę 14 617 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 13 500 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

Sędzia Maria Stelska


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2005 r. / 2006 r. / 2007 r. / 2008 r.
  § 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania…”
  § 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.”
  § 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.”
  § 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „1. Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
  2. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
  3. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
  4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank SA ustalane w sposób określony w ust. 5.
  5. Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnim kursem złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA i CitiBank Handlowy Polska SA.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA /18.01.2023/ wyrok prawomocny Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 22 marca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku w XV Wydziale Cywilnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 marca 2022 r. w Gdańsku sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę

 1. ustala, że umowa kredytowa nr 7… z dnia 14 maja 2010 r. zawarta pomiędzy powodami a pozwanym Bankiem BPH w Gdańsku jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Banku BPH SA w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 18 909,01 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego Banku BPH SA w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 27 590,37 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty,
 4. ustala, że koszty procesu obciążają w całości pozwany Bank BPH SA w Gdańsku, pozostawiając referendarzowi sądowemu ich szczegółowe wyliczenie,

Sędzia Marian Glembin


II instancja: 18 stycznia 2023 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2023 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH SA z siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 marca 2022 r.:

 1. oddala apelację,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8 100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego,

Sędzia SA Dariusz Janiszewski

Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem.


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – BPH SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa kredytu hipotecznego z 2002 r. – BPH PBK SA
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…) na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku Przemysłowo Handlowym PBK SA, kredytu w wysokości (…) franków szwajcarskich (CHF), a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami zgodnie z warunkami niniejszej umowy.”
  § 3 ust. 2 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Prowizja od kredytu walutowego, naliczana jest i pobierana w złotych po kursie sprzedaży obowiązującym w dniu zapłaty prowizji zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłoszoną w siedzibie Banku.”
  § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu zgodnie z kursem kupna waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu wypłaty zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłoszoną w siedzibie Banku.” 
 2. umowa kredytu budowlano-hipotecznego z 2004 r. / 2005 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH SA nie objętych ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF…”
  Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „waluta PLN.”
  Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.”
  Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „kwota spłaty ulega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kurów walut obowiązujących w Banku.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA /21.11.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 21 listopada 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 31 października 2022 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o zapłatę:

 1. umarza postępowanie w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytowej z 12 maja 2006 r. nr 2462/ … /2006 oraz w zakresie zapłaty kwoty 417,50 CHF,
 2. zasądza od pozwanego Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku solidarnie na rzecz powodów kwotę 377 243,93 PLN z tytułu uiszczonych na rzecz pozwanego świadczeń w wykonaniu nieważnej umowy kredytu nr 2462/ … /2006 z dnia 12.05.2006 r. wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od:
  – kwoty 162 226,89 PLN od dnia 23 lipca 2109 r. do dnia zapłaty,
  – kwoty 215 017,04 PLN od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty,
 3. w pozostałej części powództwo oddala,
 4. zasądza od pozwanego Banku BPH SA w Gdańsku solidarnie na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Maria Stelska


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – BPH SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa kredytu hipotecznego z 2002 r. – BPH PBK SA
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…) na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku Przemysłowo Handlowym PBK SA, kredytu w wysokości (…) franków szwajcarskich (CHF), a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami zgodnie z warunkami niniejszej umowy.”
  § 3 ust. 2 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Prowizja od kredytu walutowego, naliczana jest i pobierana w złotych po kursie sprzedaży obowiązującym w dniu zapłaty prowizji zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłoszoną w siedzibie Banku.”
  § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu zgodnie z kursem kupna waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu wypłaty zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłoszoną w siedzibie Banku.” 
 2. umowa kredytu budowlano-hipotecznego z 2004 r. / 2005 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH SA nie objętych ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF…”
  Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „waluta PLN.”
  Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.”
  Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „kwota spłaty ulega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kurów walut obowiązujących w Banku.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Pekao SA (dawniej: BPH SA) /05.04.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 05 kwietnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie i o zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu budowlano-hipotecznego nr 1097/ … / … /2006 z dnia 29 marca 2006 r. zawarta pomiędzy powodami a Bankiem BPH SA w Krakowie jest nieważna i zasądza od pozwanego Banku Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 151 198,31 PLN i 28 096,80 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 marca 2023 r. do dnia zapłaty i w pozostałym zakresie oddala powództwo,
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu – przy czym oddala wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w podwójnej wysokości – szczegółowe rozstrzygnięcie pozostawiając w tej materii referendarzowi sądowemu tutejszego Sądu,

Sędzia Anna Zalewska


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – BPH SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa kredytu hipotecznego z 2002 r. – BPH PBK SA
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…) na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku Przemysłowo Handlowym PBK SA, kredytu w wysokości (…) franków szwajcarskich (CHF), a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami zgodnie z warunkami niniejszej umowy.”
  § 3 ust. 2 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Prowizja od kredytu walutowego, naliczana jest i pobierana w złotych po kursie sprzedaży obowiązującym w dniu zapłaty prowizji zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłoszoną w siedzibie Banku.”
  § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu zgodnie z kursem kupna waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu wypłaty zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłoszoną w siedzibie Banku.” 
 2. umowa kredytu budowlano-hipotecznego z 2004 r. / 2005 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH SA nie objętych ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF…”
  Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „waluta PLN.”
  Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.”
  Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „kwota spłaty ulega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kurów walut obowiązujących w Banku.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /20.03.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 20 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z nieważnej umowy kredytu nr 7… z dnia 06 lutego 2008 r. (sporządzonej w dniu 05 lutego 2008 r.) zawartej z GE Money Bank SA obecnie po przekształceniach własnościowych Bank BPH SA,
 2. zasądza od pozwanego Bank BPH SA na rzecz powoda kwotę 106 771,83 PLN tytułem części rat kapitałowo-odsetkowych uiszczonych na podstawie nieważnej umowy nr 7… z dnia 06 lutego 2008 r. za okres od marca 2008 r. do października 2022 r. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi:
  – od kwoty 89 363,37 PLN od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 17 408,46 PLN od dnia 25 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego Bank BPH SA w Gdańsku na rzecz powoda kwotę 6 417 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Maria Stelska


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2005 r. / 2006 r. / 2007 r. / 2008 r.
  § 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania…”
  § 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.”
  § 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.”
  § 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „1. Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
  2. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
  3. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
  4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank SA ustalane w sposób określony w ust. 5.
  5. Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnim kursem złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA i CitiBank Handlowy Polska SA.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /02.03.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 02 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2023 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę:

 1. umarza postępowanie co do żądania zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 11 025,40 CHF od dnia 02 lutego 2018 r. do dnia 15 lipca 2020 r. oraz od kwoty 5 570,24 CHF od dnia 02 lutego 2018 r. do dnia 03 października 2021 r.,
 2. ustala, że stosunek prawny wynikający z zawartej w dniu 23 listopada 2006 r. pomiędzy powodem a GE Money Bank SA w Gdańsku (poprzednikiem prawnym pozwanego) umowy kredytu nr S08C/… nie istnieje z uwagi na nieważność umowy,
 3. zasądza od pozwanego Bank BPH SA na rzecz powoda kwotę 73 930,00 PLN oraz 49 826,09 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:
  – od kwoty 73 930,00 PLN od dnia 01 lutego 2019 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 29 484,49 CHF od dnia 01 lutego 2019 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 10 938,36 CHF od dnia 31 lipca 2020 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 5 570,24 CHF od dnia 19 października 2021 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 3 833,00 CHF od dnia 04 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty,
 4. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 5. zasądza od pozwanego Bank BPH SA w Gdańsku na rzecz powoda kwotę 8 368,58 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania,

Sędzia Michał Jank


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2005 r. / 2006 r. / 2007 r. / 2008 r.
  § 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania…”
  § 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.”
  § 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.”
  § 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „1. Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
  2. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
  3. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
  4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank SA ustalane w sposób określony w ust. 5.
  5. Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnim kursem złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA i CitiBank Handlowy Polska SA.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA /12.05.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 12 maja 2022 r.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2022 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa Banku BPH SA w Gdańsku przeciwko Kredytobiorcom przy uczestnictwie Rzecznika Praw Obywatelskich o zapłatę:

 1. oddala powództwo w zakresie żądania głównego i pierwszego żądania ewentualnego,
 2. zasądza od pozwanych na rzecz powoda Banku BPH SA w Gdańsku 247 399,97 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 03 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty, z tym zastrzeżeniem, że spełnienie świadczenia przez jednego z pozwanych zwalnia drugiego,
 3. w pozostałym zakresie drugie żądanie ewentualne oddala,
 4. koszty postępowania pomiędzy stronami wzajemnie znosi,

Sędzia Ilona Kolarz


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – BPH SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa kredytu hipotecznego z 2002 r. – BPH PBK SA
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…) na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku Przemysłowo Handlowym PBK SA, kredytu w wysokości (…) franków szwajcarskich (CHF), a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami zgodnie z warunkami niniejszej umowy.”
  § 3 ust. 2 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]
  „Prowizja od kredytu walutowego, naliczana jest i pobierana w złotych po kursie sprzedaży obowiązującym w dniu zapłaty prowizji zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłoszoną w siedzibie Banku.”
  § 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu zgodnie z kursem kupna waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu wypłaty zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłoszoną w siedzibie Banku.” 
 2. umowa kredytu budowlano-hipotecznego z 2004 r. / 2005 r.
  § 2 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku BPH SA nie objętych ustawą o Kredycie Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF…”
  Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „waluta PLN.”
  Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 2) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.”
  Załącznik nr 7 do umowy ust. 2 pkt 4) [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „kwota spłaty ulega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH SA ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kurów walut obowiązujących w Banku.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /01.08.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 01 sierpnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu 1 sierpnia 2022 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o ustalenie i zapłatę:

 1. ustala, że umowa kredytu nr U06E/… z 04 lipca 2007 r. zawarta pomiędzy powodami oraz pozwanym Bank BPH SA w Gdańsku jako następcą prawnym GE Money Bank SA w Gdańsku jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Bank BPH SA na rzecz powodów łącznie kwotę 133 875,58 PLN oraz 50 408,37 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia liczonymi od 20 lipca 2022 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala dalej idące powództwo,
 4. zasądza od pozwanego Bank BPH SA w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty,

Sędzia (del.) Anna Baran


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2005 r. / 2006 r. / 2007 r. / 2008 r.
  § 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania…”
  § 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.”
  § 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.”
  § 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „1. Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
  2. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
  3. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
  4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank SA ustalane w sposób określony w ust. 5.
  5. Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnim kursem złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA i CitiBank Handlowy Polska SA.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /29.09.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 29 września 2022 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 8 września 2022 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bank BPH SA w Gdańsku o ustalenie nieważności umowy i zapłatę ewentualnie o zapłatę:

 1. ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr DECJ/ … z dnia 20 grudnia 2004 r. zawarta pomiędzy Kredytobiorcami a GE Bankiem Mieszkaniowym SA w Gdańsku, którego następcą prawnym jest Bank BPH SA jest nieważna,
 2. zasądza od pozwanego Banku BPH SA solidarnie na rzecz powodów kwotę 72 728,31 PLN z tytułu uiszczonych przez powodów świadczeń w wykonaniu nieważnej umowy kredytu nr DECJ/ … z dnia 20 grudnia 2004 r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty,
 3. zasądza od pozwanego Banku BPH SA z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów kwotę 6 417 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia Marta Stelska


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA)

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa o kredyt hipoteczny z 2005 r. / 2006 r. / 2007 r. / 2008 r.
  § 1 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania…”
  § 7 ust. 2 zd. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.”
  § 10 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA, obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.”
  § 17 ust. 1-5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „1. Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
  2. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
  3. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
  4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank SA ustalane w sposób określony w ust. 5.
  5. Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnim kursem złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Millennium Bank SA i CitiBank Handlowy Polska SA.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

BPH SA (dawniej: GE Money Bank SA) /01.07.2022/