Bank Ochrony Środowiska SA

Bank Ochrony Środowiska SA

Bank Ochrony Środowiska SA /11.12.2023/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 11 grudnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2023 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bank Ochrony Środowiska  SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala, że nie istnieje pomiędzy powodami a Bankiem Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie stosunek prawny wynikający z nieważnej w całości umowy kredytu hipotecznego denominowanego nr …/HIP/2005/… na cele budowlano-remontowe zawartej w dniu 26 września 2005 r.,
 2. zasądza od Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 183 547,58 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi:
  – od kwoty 176 181,50 PLN od dnia 11 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty,
  – od kwoty 7 366,08 PLN od dnia 14 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. zasądza od Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 11 834 PLN z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu,

Sędzia (del.) Sławomir Grudzień

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kwota kredytu z zastrzeżeniem § 18 ZOZK, wynosi (…) EUR (słownie: …), nie więcej niż równowartość (…) PLN.

§ 10 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt wraz z odsetkami spłacany jest w PLN, w równych ratach miesięcznych. Kapitał jest spłacany co miesiąc (…).

§ 10 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu zawarcia Umowy rata kapitałowo-odsetkowa wynosi X EUR.

§ 18 ust. 1 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt uruchamiany jest i spłacany w złotych, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Zmiana spreadu walutowego stosowanego przez Bank ma wpływ na wysokość wypłaconego kapitału oraz wysokość rat kapitałowo-odsetkowych.

§ 18 ust. 3 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt uruchamiany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu na wybrany przez Kredytobiorcę i określoną w Umowie walutę, po kursie kupna dewiz wg Tabeli kursów z dnia uruchomienia kredytu, obowiązującym w momencie wykonania operacji.

§ 18 ust. 6 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Spłata kredytu denominowanego wraz z odsetkami następuje w złotych, w ratach określonych w walucie z Umowy, wg przeliczenia, po ustalonym wg ostatniej Tabeli kursów kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu wpłaty środków na rachunek kredytowy Kredytobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Bank Ochrony Środowiska SA /31.05.2023/ Postanowienie sądu


I instancja: 31 maja 2023 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2023 r. w Lublinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kredytobiorców przeciwko Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie
w przedmiocie wniosku pełnomocnika powodów o udzielenie zabezpieczenia roszczenia
postanawia:

 1. udzielić zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywanie przez powodów spłat rat kredytu w wysokości i terminach określonych umową kredytu hipotecznego denominowanego nr …/HIP/2005/KD z dnia 26 września 2005 r. na cele budowlano-remontowe, poczynając od dnia 31 maja 2023 r. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
 2. oddalić wniosek w pozostałym zakresie,

Sędzia Sławomir Grudzień

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kwota kredytu z zastrzeżeniem § 18 ZOZK, wynosi (…) EUR (słownie: …), nie więcej niż równowartość (…) PLN.

§ 10 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt wraz z odsetkami spłacany jest w PLN, w równych ratach miesięcznych. Kapitał jest spłacany co miesiąc (…).

§ 10 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu zawarcia Umowy rata kapitałowo-odsetkowa wynosi X EUR.

§ 18 ust. 1 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt uruchamiany jest i spłacany w złotych, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Zmiana spreadu walutowego stosowanego przez Bank ma wpływ na wysokość wypłaconego kapitału oraz wysokość rat kapitałowo-odsetkowych.

§ 18 ust. 3 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt uruchamiany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu na wybrany przez Kredytobiorcę i określoną w Umowie walutę, po kursie kupna dewiz wg Tabeli kursów z dnia uruchomienia kredytu, obowiązującym w momencie wykonania operacji.

§ 18 ust. 6 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Spłata kredytu denominowanego wraz z odsetkami następuje w złotych, w ratach określonych w walucie z Umowy, wg przeliczenia, po ustalonym wg ostatniej Tabeli kursów kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu wpłaty środków na rachunek kredytowy Kredytobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Bank Ochrony Środowiska SA /16.07.2021/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 16 lipca 2021 r.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2021 r. w Lublinie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bank Ochrony Środowiska  SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę:

 1. zasądza od pozwanego BOŚ Bank SA w Warszawie na rzecz powodów kwotę 74 375,98 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 08 lipca 2019 r. do dnia zapłaty,
 2. oddala powództwo w pozostałej części,
 3. zasądza od pozwanego BOŚ Bank SA w Warszawie na rzecz powodów kwotę 4 017 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się przedmiotowego wyroku do dnia zapłaty,
 4. nakazuje pobrać od BOŚ Bank SA w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie kwotę 911,51 PLN z tytułu opłaty sądowej i wydatków tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa,

Sędzia Sądu Rejonowego Ewa Klementowska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kwota kredytu z zastrzeżeniem § 18 ZOZK, wynosi (…) EUR (słownie: …), nie więcej niż równowartość (…) PLN.

§ 10 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt wraz z odsetkami spłacany jest w PLN, w równych ratach miesięcznych. Kapitał jest spłacany co miesiąc (…).

§ 10 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu zawarcia Umowy rata kapitałowo-odsetkowa wynosi X EUR.

§ 18 ust. 1 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt uruchamiany jest i spłacany w złotych, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Zmiana spreadu walutowego stosowanego przez Bank ma wpływ na wysokość wypłaconego kapitału oraz wysokość rat kapitałowo-odsetkowych.

§ 18 ust. 3 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt uruchamiany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu na wybrany przez Kredytobiorcę i określoną w Umowie walutę, po kursie kupna dewiz wg Tabeli kursów z dnia uruchomienia kredytu, obowiązującym w momencie wykonania operacji.

§ 18 ust. 6 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Spłata kredytu denominowanego wraz z odsetkami następuje w złotych, w ratach określonych w walucie z Umowy, wg przeliczenia, po ustalonym wg ostatniej Tabeli kursów kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu wpłaty środków na rachunek kredytowy Kredytobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Bank Ochrony Środowiska SA /27.09.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 27 września 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bank Ochrony Środowiska  SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala, że zawarta pomiędzy Kredytobiorcami a Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie umowa kredytu hipotecznego nr 480/ … /D/HIP z dnia 08 grudnia 2008 r. jest nieważna,
 2. zasądza od Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 304 254,77 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 27.09.2022 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. ustala, że koszty postępowania ponosi w całości pozwany pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu,

Sędzia Iwona Lizakowska-Bytof

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kwota kredytu z zastrzeżeniem § 18 ZOZK, wynosi (…) EUR (słownie: …), nie więcej niż równowartość (…) PLN.

§ 10 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt wraz z odsetkami spłacany jest w PLN, w równych ratach miesięcznych. Kapitał jest spłacany co miesiąc (…).

§ 10 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

W dniu zawarcia Umowy rata kapitałowo-odsetkowa wynosi X EUR.

§ 18 ust. 1 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt uruchamiany jest i spłacany w złotych, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Zmiana spreadu walutowego stosowanego przez Bank ma wpływ na wysokość wypłaconego kapitału oraz wysokość rat kapitałowo-odsetkowych.

§ 18 ust. 3 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt uruchamiany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu na wybrany przez Kredytobiorcę i określoną w Umowie walutę, po kursie kupna dewiz wg Tabeli kursów z dnia uruchomienia kredytu, obowiązującym w momencie wykonania operacji.

§ 18 ust. 6 Regulaminu [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Spłata kredytu denominowanego wraz z odsetkami następuje w złotych, w ratach określonych w walucie z Umowy, wg przeliczenia, po ustalonym wg ostatniej Tabeli kursów kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu wpłaty środków na rachunek kredytowy Kredytobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.