Bank Ochrony Środowiska SA

Bank Ochrony Środowiska SA

Bank Ochrony Środowiska SA /16.07.2021/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 16 lipca 2021 r.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2021 r. w Lublinie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bank Ochrony Środowiska  SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę:

 1. zasądza od pozwanego BOŚ Bank SA w Warszawie na rzecz powodów kwotę 74 375,98 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 08 lipca 2019 r. do dnia zapłaty,
 2. oddala powództwo w pozostałej części,
 3. zasądza od pozwanego BOŚ Bank SA w Warszawie na rzecz powodów kwotę 4 017 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się przedmiotowego wyroku do dnia zapłaty,
 4. nakazuje pobrać od BOŚ Bank SA w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie kwotę 911,51 PLN z tytułu opłaty sądowej i wydatków tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa,

Sędzia Sądu Rejonowego Ewa Klementowska


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – Bank Ochrony Środowiska SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa z 2007 r.
  § 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota kredytu z zastrzeżeniem § 18 ZOZK, wynosi (…) EUR (słownie: …), nie więcej niż równowartość (…) PLN.”
  § 10 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredyt wraz z odsetkami spłacany jest w PLN, w równych ratach miesięcznych. Kapitał jest spłacany co miesiąc (…).”
  § 10 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W dniu zawarcia Umowy rata kapitałowo-odsetkowa wynosi X EUR.”
 2. zbiór ogólnych zasad kredytowania w zakresie udzielania kredytów hipotecznych  z 2007 r.
  § 18 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredyt uruchamiany jest i spłacany w złotych, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Zmiana spreadu walutowego stosowanego przez Bank ma wpływ na wysokość wypłaconego kapitału oraz wysokość rat kapitałowo-odsetkowych.”
  § 18 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredyt uruchamiany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu na wybrany przez Kredytobiorcę i określoną w Umowie walutę, po kursie kupna dewiz wg Tabeli kursów z dnia uruchomienia kredytu, obowiązującym w momencie wykonania operacji.”
  § 18 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Spłata kredytu denominowanego wraz z odsetkami następuje w złotych, w ratach określonych w walucie z Umowy, wg przeliczenia, po ustalonym wg ostatniej Tabeli kursów kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu wpłaty środków na rachunek kredytowy Kredytobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.

Bank Ochrony Środowiska SA /27.09.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 27 września 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bank Ochrony Środowiska  SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala, że zawarta pomiędzy Kredytobiorcami a Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie umowa kredytu hipotecznego nr 480/ … /D/HIP z dnia 08 grudnia 2008 r. jest nieważna,
 2. zasądza od Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 304 254,77 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 27.09.2022 r. do dnia zapłaty,
 3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
 4. ustala, że koszty postępowania ponosi w całości pozwany pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu,

Sędzia Iwona Lizakowska-Bytof


Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych” – Bank Ochrony Środowiska SA

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

 1. umowa z 2007 r.
  § 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kwota kredytu z zastrzeżeniem § 18 ZOZK, wynosi (…) EUR (słownie: …), nie więcej niż równowartość (…) PLN.”
  § 10 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredyt wraz z odsetkami spłacany jest w PLN, w równych ratach miesięcznych. Kapitał jest spłacany co miesiąc (…).”
  § 10 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „W dniu zawarcia Umowy rata kapitałowo-odsetkowa wynosi X EUR.”
 2. zbiór ogólnych zasad kredytowania w zakresie udzielania kredytów hipotecznych  z 2007 r.
  § 18 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredyt uruchamiany jest i spłacany w złotych, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Zmiana spreadu walutowego stosowanego przez Bank ma wpływ na wysokość wypłaconego kapitału oraz wysokość rat kapitałowo-odsetkowych.”
  § 18 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Kredyt uruchamiany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu na wybrany przez Kredytobiorcę i określoną w Umowie walutę, po kursie kupna dewiz wg Tabeli kursów z dnia uruchomienia kredytu, obowiązującym w momencie wykonania operacji.”
  § 18 ust. 6 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]
  „Spłata kredytu denominowanego wraz z odsetkami następuje w złotych, w ratach określonych w walucie z Umowy, wg przeliczenia, po ustalonym wg ostatniej Tabeli kursów kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu wpłaty środków na rachunek kredytowy Kredytobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.”

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.