BIG Bank Gdański SA

BIG Bank Gdański SA

Millennium Bank SA (dawniej: BIG Bank Gdański SA) /04.08.2022/ Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej


I instancja: 04 sierpnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 02 sierpnia 2022 r. na rozprawie z powództwa Kredytobiorcy przeciwko Bankowi Millennium SA z siedzibą w Warszawie o zapłatę, ustalenie i nakazanie:

  1. ustala, że UMOWA KREDYTU HIPOTECZNEGO W CHF nr H/ … /BG zawarta przez Kredytobiorców z BIG Bank Gdański SA z siedzibą w Warszawie w dniu 21 lutego 2003 r. jest nieważna,
  2. zasądza od Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwoty 43 217,16 PLN oraz 37 48053 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 lipca 2020 r. do dnia zapłaty,
  3. oddala powództwo w odniesieniu do żądania głównego w pozostałej części,
  4. zasądza od Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 6 434 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

Sędzia Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska

Jeśli w Twojej umowie kredytowej / regulaminie znajdziesz zapis identyczny możesz wystąpić na drogę sądową.

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązujących w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 z złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium SA.

§ 9 ust. 9, 10, 11 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…
Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kosztów ubezpieczenia w wysokości X złotych za pierwszy 36-miesięczny…
Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe…

Źródło: Analiza Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” – Warszawa, listopad 2020 r.